Liigu edasi põhisisu juurde

Teadustöö ülevaade

Tervise Arengu Instituut uurib Eesti inimeste tervist, tervisekäitumist ja neid mõjutavaid tegureid. Meie andmed ja teadustöö tulemused on aluseks Eesti tervise- ja sotsiaalpoliitika teaduspõhisele kujundamisele ja hindamisele.

Oleme arsti- ja terviseteaduste valdkonnas evalveeritud teadus- ja arendusasutus. Teeme koostööd paljude Eesti ja Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega ning viime ellu rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte.

Teadustöö suunad

Meie peamine uurimisvaldkond on rahvatervishoid.

TAI on juhtiv teadusasutus Eestis, kus tegeldakse vähiepidemioloogiaga, sotsiaalepidemioloogiaga ja pärilikkusega ning hinnatakse tervisekäitumisest põhjustatud terviseriske. TAI teadlasrühmadel on väljakujunenud eriomane pädevus registripõhiste uuringute, küsitlusuuringute, kohortuuringute ja elukäigupõhiste uuringute elluviimiseks. Paljude uuringute lähtekohaks on TAI hallatavate meditsiiniregistrite andmed, mida vajaduse korral ühendame teiste andmekogudega täiendava teabe saamiseks.

  • Teeme korrakindlaid rahvastikupõhiseid seire- ja küsitlusuuringuid, mis võimaldavad järjepidevalt jälgida eri vanuserühmade tervist, tervisekäitumist ja neid mõjutavaid tegureid. Paljude nii täiskasvanute kui ka noorte tervisenäitajate aegread on olemas 1990. aastatest. Mitme valdkonna tervisekäitumist uurime põhjalikumalt eraldi uuringutega, näiteks toitumist, uimastite ja teiste sõltuvust tekitavate ainete tarvitamist ning seksuaalkäitumist. Uurime ka kitsamaid sihtrühmi, näiteks suuremas HIV-i nakatumise riskis olevaid inimesi. Lähemalt rahvastikupõhistest seire- ja küsitlusuuringutest.
  • Elukäigupõhiste terviseriskide väljaselgitamiseks teeme korduvate mõõtmistega kohortuuringuid nagu Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU) ja Euroopa laste, noorte ning nende vanemate toiduvalikut, elustiili ja tervist mõjutavate tegurite uuring (Investigating the determinants of food choice, lifestyle and health in European children, adolescents and their parents, IDEFICS/I.Family).
  • Vähi valdkonna teadusuuringute (vähiepidemioloogia) tulemused võimaldavad hinnata vähiennetuse, sõeluuringute, varase avastamise ja ravi tõhusust. Uurime vähihaigestumust, -elulemust, -suremust ja -levimust. Täpsemalt vähiuuringutest
  • Tervise ebavõrdsuse teadusuuringud võimaldavad tuvastada haavatavate sihtrühmade iseärasusi ja hinnata tervise ebavõrdsuse elukaarepõhiseid tekkemehhanisme, et ebavõrdust vähendada. Teeme pikaajalisi kohortuuringuid kutseekspositsioonidega seotud riskide selgitamiseks, näiteks Tšornobõli veteranide haigestumuse ja suremuse uuring. Lähemalt tervise ebavõrdsuse uuringutest
  • Vaimse tervise uuringud aitavad hinnata Eesti rahvastiku vaimse tervise seisukorda, selgitada välja valdkonnaga seotud toetuste ja teenuste vajadused ning töötada välja tõenduspõhiseid ennetusmeetodeid ja psühholoogilisi sekkumisi.
  • Uuringud naiste tervise kohta annavad tõenduspõhist teavet naiste tervise parandamiseks kogu nende elukaare jooksul. Uuringud käsitlevad pahaloomuliste kasvajate ennetust ja ravi, sõeluuringuid, reproduktiivtervist, rasedust ja sünnitust, raseduse katkemise ja katkestamisega seotud probleeme ning postmenopausis naiste tervist. Lähemalt naiste tervise uuringutest
  • Teeme nakkushaiguste seiret ja hindame levimust, sh riskikäitumisega seotud haigusi. Vaatluse all on näiteks hepatiidid, HIV ja tuberkuloos.
  • Uuringute ja teiste teadustöö andmete abil kujundame ja viime ellu tõenduspõhiseid rahvatervishoiu sekkumisi ning teeme küsitlusi nende vastuvõtu ja mõju hindamiseks.
  • Meie teadlastel on kaalukas osa doktori- ja magistritööde juhendamisel ning samuti üli- ja kõrgkoolide auditoorse õppetöö elluviimisel.

TAI andmete taotlemine teadustööks

Meie kogutud andmed nii uuringutest, registritest kui ka teistest allikatest on väärtuslik materjal teadustöö, sealhulgas üliõpilastööde tegemiseks.

Loe, kuidas taotleda isikuandmeid või algandmete väljavõtet teadustööks või analüüsiks.