Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiin

Tervise Arengu Instituut koos partneritega viis aastail 2019-2023 ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, millega loodi valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Eestis on terviseandmed koondatud ühtsesse tervise infosüsteemi ning on olemas teadmine ligi 20% riigi täiskasvanud rahvastiku genoomiandmetest. See loob ainulaadse võimaluse rakendada personaalmeditsiini nii, et geneetilise info lisamine terviseandmetele võimaldab teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid.

Mis on personaalmeditsiin?

Personaalmeditsiin on lähenemisviis, mis aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese ja tema lähedaste terviseandmeid koos elustiili- ja ümbritseva keskkonna andmetega.

Personaalmeditsiini olemus

Projekti tegevused

Personaalmeditsiini rakendamise projekt aitab võtta laialdasemalt kasutusele ühe terviseandmete osa personaalmeditsiinis – geneetilised andmed. Nende kasutuselevõtuks vajalikud eeldused valmisid 2023. aasta keskpaigaks.

Esimeste geneetilisi andmeid laialdasemalt kaasavate teenuste seas on rinnavähi ennetus ja varajane avastamine ning personaalsed ravimisoovitused.

Projekti tegevused

1. Projekti keskmes on IT-taristu loomine

Selleks, et geneetiline info jõuaks tervishoiutöötaja töölauale, oli vaja arendada:

 • Geneetiliste andmete infosüsteem
 • Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond
 • Personaalmeditsiini arvutuskeskkond, kus projekti käigus luuakse võimekus arvutada südame-veresoonkonnahaiguste ja rinnavähi geneetilist riski ning teha famakogeneetilisi teste (soovituste tegemiseks ravimite toimeainete määramisel).
 • Nõusolekute infosüsteem
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond

2. Õigusraamistiku loomine ja kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine

 • Personaalmeditsiini teenuste pakkumiseks õigusliku raamistiku loomine 
 • Teenuspakkujate kvaliteedinõuetele vastavuse tagamiseks vajaliku süsteemi loomine

3. Koolitused tervishoiutöötajatele

Koolitasime tervishoiutöötajad geneetiliste andmete laialdaseks kasutuselevõtuks ennetustöö ja raviotsuste tegemisel, loodavate riiklike teenuste pakkumisel ja patsientide nõustamisel.

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini baaskoolitus oli mõeldud teadmiste värskendamiseks ja ühtlustamiseks.

Baaskoolitused olid tasuta nii kontaktõppe kui ka e-õppe formaadis  2021. aasta oktoobrist 2023. aasta kevadeni.

Koolitusi korraldas Tervise Arengu Instituut, neid viisid ellu Tartu Ülikooli tippteadlased ja tunnustatud eksperdid. Koolituse maht oli 16 akadeemilist tundi (16 täiendkoolituspunkti). 

4. Elanikkonna teavitamine

Jagasime elanikkonnale teavet personaalmeditsiini teenustest.

Projekti osalised ja nende rollid

Projekti viis ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Tervise Arengu Instituut

 • Projekti juhtimine
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise juhtimine
 • Koolituste organiseerimine ja koordineerimine
 • Kommunikatsioon

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

 • TISi täiendamine, liidesed
 • Patsiendiportaali täiendused
 • Nõusolekute infosüsteemi integreerimine
 • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkonna väljatöötamine
 • Lahenduse osade majutus ja administreerimine

Tartu Ülikool

 • Tarkvara ja rakenduste loomine:

geneetiliste andmete infosüsteem

geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond

personaalmeditsiini arvutuskeskkond

 • Koolituste väljatöötamine ja elluviimine

Tervisekassa

 • Otsustustoe arendamine
 • Digiretsepti haldus

Sotsiaalministeerium

 • Õigusraamistiku väljatöötamine

Projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

ERFi logo

Seotud projektid

Olulise sisendi personaalmeditsiini rakendamiseks annavad kliinilised juhtprojektid (RITA projektid), mida juhib Tartu Ülikooli Kliinikum. Aastatel 2017–2021 viidi ellu kaks kliinilist juhtprojekti:

 • rinnavähi personaalne ennetamine ja varajane avastamine
 • südame-veresoonkonnahaiguste ennetamine, statiinravi, personaalsete näidustuste väljaselgitamine ja rakendamine.

Juhtprojektid tegid uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja, kuidas kasutada geeniandmeid haigusi ennetavates personaliseeritud tervishoiuteenustes ja töötada välja teenuseprotsess. Uuringu tulemusi kajastab personaalmeditsiini uudiskirja artikkel ja lõpparuanne.

Raamdokumendid

Personaalmeditsiini rakendamisel Eestis on aluseks järgmised dokumendid:

Personaalmeditsiini projekti info inglise keeles