Liigu edasi põhisisu juurde

Tervise ebavõrdsuse uuringud

Teadusuuringute abil saab välja selgitada haavatavaid sihtrühmi ja hinnata tervise ebavõrdsuse elukaarepõhiseid tekkepõhjuseid. Keskmine oodatav eluiga on Eestis viimaste aastakümnete jooksul suurenenud oluliselt, ent süstemaatilised erisused tervises ja tervisega seotud tegurites rahvastikurühmade ja piirkondade vahel püsivad.

Uuringute jaoks kasutatakse meie meditsiiniregistrite ja teiste andmekogude andmeid.

Olulisemad uuringud

  • Elukäigupõhised sotsiaalmajanduslikud ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, täiskasvanuea tervisekäitumine, terviseseisund ning põhjusjärgne suremus: kohortuuring (2017–2023)

Uuringu eesmärk on selgitada varase elukäiguga seonduvate sotsiaalmajanduslike ja psühho­sotsiaalsete riskitegurite seoseid tervisekäitumise, hilisema tervise­seisundi ning üld- ja põhjusjärgse suremusega Eestis, samuti uurida nende seoste mehhanisme. Uuringus osalevate inimeste andmed on kogutud aastatel 1996/1997 ja 2006/2007 TAI tehtud terviseuuringute käigus ning neid lingitakse pidevalt rahvas­tikuregistri ja surma põhjuste registri andmetega.  

  • Haigestumuse, elulemuse ja suremuse sotsiaalsed riskitegurid: loenduspõhine kohortuuring (2021–2030)

Uuringu eesmärgid on: 1) analüüsida sotsiaalsete riskitegurite seoseid valitud vähipaikmete haigestumuse ja elulemusega ning seoste muutusi; 2) hinnata sotsiaalsete riskitegurite seoseid suremusega surma põhjuseti ja seoste muutusi; 3) analüüsida suremuse ebavõrdsust ja selle muutusi võrreldes teiste riikidega.

  • Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring (2016–2030)

Uuringu eesmärk on uurida Eesti päästeteenistujate tööga seotud tervisekahjustuste riske, esma­joones vähi- ja surmariski, võimaluse korral teiste haiguste riske. Kohorti jälgitakse pikaajaliselt meditsiiniterviseregistrite vahendusel.

  • Tervishoiuteenuste vajadus ja kasutus

Eesmärk on hinnata ravivajaduse ja tervishoiuteenuste kasutuse demograafilisi ja sotsiaalmajanduslikke erinevusi Eestis ja võrdlevalt Euroopa Liidu riikides, tuginedes Euroopa terviseuuringu andmetele.

  • Tšornobõli veteranide haigestumus ja suremus (alates 1986)

Alates 1986. aastast jälgitakse rutiinselt ja tagasivaatavalt Eestist pärit Tšernobõli veteranide (4831 meest) vähihaigestumust ja suremust vähiregistri ning surma põhjuste registri vahendusel.

Rahvusvahelised koostööprojektid

  • EuroMOMO. Iganädalane suremusseire Euroopas, mille eesmärk on tuvastada ja mõõta liigsuremus, mis võib olla seotud hooajaliste haiguste (nt gripi), pandeemiate (nt COVID-19) ja teiste rahvatervishoiu ohtudega. Igal nädalal avaldatakse EUROMOMO veebilehel eelmise nädala suremuse andmed eri Euroopa riikide kohta.
  • GBD (Global Burden of Disease). Ülemaailmne haiguskoormuse uuring, eesmärgiga hinnata globaalsel tasandil korrakindlalt haigustest, vigastustest ja riskiteguritest põhjustatud tervisekadu vanuse, soo ja piirkondade lõikes ja eri aegadel.  Projekti viimased tulemused GBD lehel. 
  • LIFEPATH. Tervena vananemise sotsiaalseid erisusi mõjutavad elukäigupõhised bioloogilised levikuteed (20122023). Uuringu eesmärk on välja selgitada sotsiaalseid ja bioloogilisi tegureid, mis mõjutavad vananemis­trajektoore sotsiaalselt erisuguste inimeste seas. Projekti veebileht
  • CHAIN. Rahvusvaheline koostööprojekt suremuse ebavõrdsuse vähendamiseks (20212030). Uuringu eesmärk on Euroopa ja teiste riikide koostöös monitoorida, leida põhjuslikke seoseid ja vähendada suremuse ebavõrdsust riikide siseselt ja riikide vahel edukate sekkumiste kaudu. Projekti veebileht