Liigu edasi põhisisu juurde

Tervishoiu ja arstiabi järjepidevust kirjeldav mõistesüsteem

Tervishoiusüsteemi ja arstiabi järjepidevuse kirjeldamiseks on vaja standardset sõnavara, millele toetuda teenusedisainis ja andmevahetusel. Lõputud vaidlused selle üle, kuidas ja kelle vaatest defineerida tervishoiusüsteemi põhimõisteid, on viinud selleni, et igaüks defineerib neid erinevalt. Ühtse sõnavara tühimiku täitmiseks tõlkisid TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus ja Taltechi tervisetehnoloogiate instituudi e-meditsiini keskus ISO standardi 13940 „Health informatics – System of concepts to support continuity of care”.  

ISO-13940, rahvusvahelise hüüdnimega ContSys (ingl k System of concepts to support continuity of care) on tervishoiu ja arstiabi järjepidevust kirjeldav mõistesüsteem. See aitab tervise infosüsteemide arendajatel ja tervishoiutöötajatel omavahelises koostöös mõista ja kasutada termineid kokkulepitud viisil ning teha seda nii kohalike teenuste arendamisel kui ka piiriüleses andmevahetuses.

ContSysi standardiga antakse kasutajate käsutusse mõisteline sõnavara, millega kirjeldada patsiendi teekonda tervishoiusüsteemis ja tervishoiutegevusi ning asjaolusid kliinilises suhtluses tervishoiutöötajatega ja patsiendiga. Mõistesüsteem on protsessipõhine, seda saab kasutada kui eraldiseisvat standardsõnavara tervishoiusüsteemide või -protsesside kirjeldamiseks või kui sõnavara, mis annab elektroonsetele terviseandmetele konteksti ehk vastuse küsimustele kes, kus, mida, millal, kuidas ja miks, ilma milleta on andmetest arusaamine subjektiivne ning andmed ei ole masintöödeldavad.

ContSysis kirjeldatakse 179 mõistet, mis jagunevad kaheksa valdkonna vahel:

  1. tervishoiu osalised
  2. terviseküsimused
  3. tegevused
  4. protsessid
  5. planeerimine
  6. aeg
  7. vastutus
  8. teabehaldus

Iga valdkonna mõistete käsitlemisel tuuakse välja selle valdkonna põhimõisted ja kõik valdkonnaga seotud mõisted, selgitatakse nende tähendust ja seoseid üksteisega. Mõistete seoseid kirjeldatakse osa-terviku suhtena ja põhjus-tagajärg suhtena ning seoseid näidatakse mõisteartikli juures kahel kujul – tabeli kujul ja UML-diagrammina.

Mõistete vaheliste seoste abil luuakse semantiline struktuur ja koosvõimeraamistik, mida saavad kasutada kõik osalised, kes on huvitatud tervishoiu koostalitlusvõime küsimustest ning kes tegelevad või puutuvad kokku terviseandmete ja terminoloogia haldamisega: tervishoiutöötajad ja -meeskonnad, tervishoiujuhid, tervishoidu rahastavad organisatsioonid, tervishoiuteenuse osutajad, informaatikud, tervise infosüsteemide arendajad ja terminoloogid.

ContSysi standard on hea tööriist terviseandmete ja tervishoiuprotsessi dokumenteerimiseks ja analüüsimiseks kasutatavate terminoloogiliste andmebaasi koostamiseks ja haldamiseks, terviseteabe kirjeldamiseks tervise infosüsteemide arendamisel ärinõuete kirjeldamisest kuni infomudeliteni, ka ärianalüüsiks organisatsiooniliste otsuste tegemisel ning arendustes, mis ei ole olemuslikult seotud infosüsteemide kasutamisega.

Standard on kättesaadav Eesti Standardikeskuse veebilehelt ja on tasuline. ContSysi visuaalse mudeliga, kus on näha kõik mõistete vahelised seosed, ülem- ja alammõisted ja osamõisted ning mõistete vahelise kirjelduse suunad, saab tutvuda siin. Eestikeelne visuaalne mudel on arendamisel. 

Standardi kohta saab rohkem teavet TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskusest aadressil medterm@tai.ee või Taltechi e-meditsiini keskusest aadressil emedlab@taltech.ee.  

Standardi mõistesüsteemi mõisted, terminid ja definitsioonid on avaldatud ContSysi terminitabelis ja osaliselt ka TAI tervisesõnastikus.

Standardi kohta ilmus ülevaateartikkel Eesti Arsti 2023. a augustinumbris