Liigu edasi põhisisu juurde

Vähi sõeluuringute register

Vähi sõeluuringute register osaleb sõeluuringute korraldamises. Register kogub ja analüüsib isikustatud andmeid rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute sihtrühma kuuluvate isikute kohta.

Korduvad küsimused vähi sõeluuringute kohta

Registri töökorraldus ja andmete avaldamise kord on kirjeldatud rahvatervise seaduse alusel loodud vähi sõeluuringute registri põhimääruses.

Miks on registrit vaja?

  • register koostab sünniaastapõhistele sõeluuringutele kutsutavate valimid ja saadab sõeluuringute kutsed
  • registri andmed võimaldavad analüüsida ja hinnata sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti
  • registri andmete põhjal avaldatakse statistikat ning tehakse teaduslikke, sealhulgas epidemioloogilisi uuringuid
  • registri andmete põhjal on võimalik kujundada tervishoiupoliitikat ning planeerida paremini rahalisi ja inimressursse

Milliseid andmeid kogume?

  • sõeluuringute sihtrühma kuuluvate isikute andmed
  • sõeluuringutes osalemise andmed
  • tehtud põhi- ja lisauuringute tulemused

Andmete kvaliteet

Registri andmed vastavad Euroopa Liidu vähiskriininguregistrite kvaliteedinõuetele ja need võimaldavad sõeluuringute kvaliteediindikaatorite rahvusvahelist võrdlust.

Kuidas kogume andmeid?

  • register kogub andmeid elektroonsete masspäringutega tervishoiuteenuse osutajatelt tervise infosüsteemi vahendusel
  • andmeid päritakse ka rahvastikuregistrist, surma põhjuste registrist, vähiregistrist ja haigekassa ravikindlustuse andmekogust üle X-tee andmevahetuskihi
  • registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid

Andmete avaldamine

Haigekassa info sõeluuringute kohta
Vaata soeluuring.ee

Andmepäringud

Korduvad küsimused vähi sõeluuringute kohta