Liigu edasi põhisisu juurde

Reoveeuuring: enamikku uimasteid leidus linnade reovees vähem kui jaanuaris

Uudis

Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides.

Viimatised reoveeproovid võeti kõikides linnades 3. mail vastu 4. maid 24 tunni jooksul. Võrdluses jaanuaris võetud proovide analüüsitulemustega leiti enamiku ainete jääke linnade reovees märgatavalt vähem.

Ülekaalukalt levinuim aine on Eestis jätkuvalt kanep, mille jääkide tase linnade reovees ei ole võrreldes jaanuaris tehtud uuringuga oluliselt muutunud. „Kanepit leiti enim Kohtla-Järve Ahtme linnaosa, Narva, Sillamäe, Valga ja Tallinna reoveest. Nendes linnades oli kanepi jääke ligi kaks korda enam kui Paides ja Võrus, kus neid leiti oluliselt vähem kui teistes linnades,“ rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Uuringu järgi on Eestis üsna laialdaselt levinud ka amfetamiin, mis oli teiste ainete võrdluses teisel kohal. Selle jääke leiti enim Tallinnas, millele järgnesid ülejäänud suuremad linnad. „Amfetamiini jääkide osas olid erinevused linnade kaupa kordades suuremad kui kanepi puhul,“ tõdes Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist.

Levikult kolmandal kohal püsib Eestis kokaiin, mida leiti enim Tallinna ja Tartu reovees. Ka kokaiini jääke leiti eri linnade reoveest väga erineval tasemel, ent Tallinnas ja Tartus on jaanuariga võrreldes muutus väike.

Metamfetamiini leiti võrreldes jaanuari uuringuga seekord suhteliselt vähe, kõige rohkem ilmnes seda Tallinna ja Maardu reovees.

Metadooni leiti ootuspäraselt enim Tallinnas ja Ida-Virumaa suurtes linnades, kus pakutakse laialdasemalt opioidsõltuvuse asendusravi. Mõnevõrra vähem leidus metadooni Tartus ja Valgas. Tallinnas leitud kogus oli jaanuarikuu tulemustega sarnasel tasemel, teistes linnades leiti metadooni seekord vähem.

MDMA-d leiti küll kõikidest linnadest, kuid enamikus linnades märgatavalt vähem kui jaanuaris. Tuvastatud koguste muutus oli väike vaid Tallinnas.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul näitavad aasta kahe esimese kvartali tulemused, et Tartus ja Tallinnas on püsiv kokaiini tarvitajaskond. „Rakvere ja Pärnu 2023. a kahe kvartali erinevad tulemused viitavad aga suure tõenäosusega jaanuaris aset leidnud meelelahutusüritusele piirkonnas,“ kommenteeris Katri Abel-Ollo uuringu tulemusi.

Uuringusse hõlmatud uutest ainetest leiti alfa-PVPd Tallinna, Tartu ja Narva reoveest. Mitragüniini leiti lisaks Tallinnale ka Valgas ja Haapsalus. Tallinnast leiti ka üliohtlikku protonitaseeni, aga ka opioidsõltuvuse asendusravimis kasutatavat buprenorfiini. Fentanüüli viimatise uuringu proovides ei leitud.

TAI teaduri sõnul on uute psühhoaktiivsete ainete leidudest muret tekitav protonitaseeni leid. „Teame juba ammu, et see üliohtlik aine on narkoturul, kuid aine leid reovees viitab selle aine laiemale levimusele. Lihtsalt väikesearvulist tarvitajaskonda reovee uurimise metoodika tuvastada ei suuda. Reoveeuuringu metoodika aitab märgata just uusi levinumaid trende piirkonnas. Kindlasti tuleb aina enam tähelepanu pöörata ka mitragüniini leiule mitme linna reovees – seda ainet leiti ka 2023. aasta esimese kvartali reoveeuuringus ja tegu võib olla Eestis kasvava trendiga,“ ütles TAI teadur Katri Abel-Ollo. Mitragüniin on taimne uimasti, mis väikeste annuste korral tekitab kerget stimuleerivat toimet, samas suuremad annused põhjustavad opioididele iseloomulikke mõjusid.

Justiitsministeeriumi tellitud reoveeuuringute tulemustega saab tutvuda justiitsministeeriumi veebilehel. Uuringu tulemused on kuvatud tarbitud ainete annuste arvu kaudu 1000 elaniku kohta ühes ööpäevas.

„Meie indikaatoruuring annab väga täpse pildi uimastite levimise hetkeolukorrast. Tarvitamise püsivam muster võib avalduda alles pikema aja jooksul eri uuringute tulemuste võrdlemisel,“ rõhutas Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist. Tema sõnul võivad reoveeuuringute tulemusi muuta ka rahvaüritused just väikestes linnades.

Tallinna reoveest võetud proovide järgi olid tulemuste muutused märksa väiksemad kui teistes linnades. Nende tulemuste suhteline stabiilsus kinnitab ühest küljest uuringu metoodika usaldusväärsust. Samas viitab see, et väiksemate linnade puhul ei saa üksikute uuringute põhjal ainete tarvitamise keskmise taseme kohta teha järeldusi – enamikku aineid leiti väiksemates linnades oluliselt vähem kui jaanuarikuus võetud proovidest.