Liigu edasi põhisisu juurde

Nakkushaiguste uuringud

Nakkushaiguste valdkonnas on meie pikaajalisteks uurimisvaldkondadeks riskikäitumisega seotud nakkushaiguste ja puukidega levivate nakkushaiguste seire ning levimus. Samuti uurisime rahvastiku kokkupuuteid koroonaviirusega ning pandeemia mõju inimeste hoiakutele, heaolule ja tervisekäitumisele. 2023. aastal liikus puukide ja nende levitatavate haiguste seire TAI-st Terviseameti pädevusse.

Riskikäitumisega seotud nakkushaigused

Uurime riskikäitumisega seotud nakkushaiguste HIV-i ja hepatiidiviiruste levimust eelkõige riskirühmades nagu näiteks narkootikume süstivad inimesed, meestega seksivad mehed ja prostitutsiooni kaasatud naised. Eesti eri piirkondades tehtavad uuringud annavad põhjaliku ülevaate sihtrühma riskikäitumisest, narkootikumide tarvitamisest, vere teel levivate nakkushaiguste (HIVi, B- ja C-hepatiitide) levimusest ja nende muutusest ajas. Uuringud on oluline sisend sihtrühmale suunatud teenuste arendamiseks ja uute teenuste väljatöötamiseks.

Olulisemad uuringud

COVID-19

  • Teadlikkus koroonaviirusest ja seotud hoiakud Eestis: rahvastikupõhine küsitlusuuring. COVID-19 kiiruuring (2021).

Koroonaviirusest põhjustatud epidemioloogilise olukorra ülevaateuuringu eesmärk oli hinnata Eesti elanike teadmisi, hoiakuid ja seotud tervisekäitumist ning kokkupuuteid koroonaviiruse ja selle põhjustatud COVID-19 haigusega. Vaata uuringuraportit „Teadlikkus koroonaviirusest ja seotud hoiakud Eestis: rahvastikupõhine küsitlusuuring. COVID-19 kiiruuring“.

Puukidega seotud nakkushaigused

TAI teadlaste tehtud uuringud on aastate jooksul andnud väärtuslikku infot kahe inimese tervise seisukohas olulise puugiliigi – võsapuugi ja laanepuugi – esinemise, levikualade ja kõrgaktiivsuse hooaegade kohta Eestis. Samuti oleme saanud põhjaliku ülevaate puukidega ülekantavatest haigustekitajatest Eesti puukide populatsioonis – kuivõrd need on levinud ja millised muutused on aja jooksul toimunud nii puukide kui ka haigustekitajate levimuses.

Olulisemad uuringud

  • Puugid ja nendega levitatavad haigused: riskipiirkondade, levimuse ja mitmekesisuse uuring (alates 2017)

Uuringu eesmärk on kaardistada, täiendada ja ajakohastada andmeid Eestis elutsevate puukide esinemise, regionaalse arvukuse, liigikuuluvuse ning nende kaudu inimestele levitatavate tervist ohustavate haiguste kohta.

  • Puugid kui haigusekandjad Tallinna ja lähiümbruse rohealadel, esmauuring (2018–2019)

Uuringu eesmärk oli selgitada välja ja kirjeldada, millised on puugihammustuse ning -haiguste saamise riskid inimestele populaarsemates rohealades Tallinnas ja selle ümbruskonnas. Uuringu tarbeks koguti 2018. aasta kevadel taimestikult puuke ligi 20 eri kohas. Vaata tulemusi raportist „Puugid kui haigusekandjad Tallinna ja lähiümbruse rohealadel. Esmauuring, 2018“.

  • Puugiinfo.ee veebilehe loomine ja arendus, rahvateaduse kampaania Pane puuk posti! (alates 2020)

Puugiuuringutest

Loe puugiinfo.ee

2020. aastal toimus esimene TAI rahvateaduse uuring ja kampaania „Pane puuk posti“, kus kutsusime inimesi jagama infot puugihammustuste kohta, aidates sel viisil selgitada välja puukide riskipiirkondi. Teadusuuringus kasutati haigusetekitajate esinemise ja leviku väljaselgitamiseks Eesti eri paikades leitud puukide infot.

Info jagamiseks tuli märkida kampaania jaoks loodud veebilehe puugiinfo.ee kaardirakendusele oma puugileiu info ja puugi võis saata ka TAI-sse analüüsimiseks. Kampaania laiem eesmärk oli teavitada inimesi puugiohtlikest piirkondadest ja parandada teadmisi ning oskusi puuginakkuste vältimiseks. Puugileiu märkimisel täitsid inimesed anonüümse küsimustiku, mis aitas välja selgitada puukidega kokkupuute geograafilised paigad, looduslikud alad ning muud asjaolud. Vaata raportit „Pane puuk posti!“ 2020. aasta kampaania ning Eesti puukides esinevad haiguste tekitajad“.

Koostööprojektid

  • European network for medical and veterinary entomology (VectorNet, ECDC). Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) projekti eesmärk on aidata parandada valmisolekut ja reageerimist vektorite kaudu levivatele haigustele. VectorNet toetab andmete kogumist nii loomade kui ka inimeste tervisega seotud vektorite ja patogeenide kohta. See on meditsiini- ja veterinaariaekspertide ja -organisatsioonide võrgustik, mille eesmärk on luua ühine andmebaas vektorite ja patogeenide esinemise ja leviku kohta vektorites kogu Euroopas ja Vahemere piirkonnas.
  • ECDC Emerging vector-borne diseases (EVD) – siirutajatega ülekantavate haiguste töörühm Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa keskuses. Töörühma eesmärk on vahetada teavet vektorite ja nendega ülekantavate haiguste esinemise, seire, puhangute ja leviku kohta. Töörühm annab sisendi Euroopa komisjonile vektorite ülekantavate haiguste esinemise ja kirjelduste kohta, töötab välja reageerimise stsenaariumid võimalike puhangute korral.