Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Raamat annab ülevaate tubakaga seotud olukorrast Eestis, suitsetamisest loobumise nõustamisest (SLN) Eestis ja selle terminoloogiast, nõustamisprotsessist, esmatasandi tervishoiu rollist suitsetamisest loobumise nõustamisel, erinevatest koostöövõimalustest ja arengusuundadest.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2010 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate terviseprofiili olemusest, põhimõtetest, eesmärkidest, tulemitest ja seostest muude arengudokumentidega. Juhendmaterjali teine, terviseprofiili koostamise osa annab juhiseid ja näpunäiteid terviseprofiili koostamise protsessi ettevalmistamise ja läbiviimise kohta. Kolmas, indikaatorite osa sisaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud tervise arendamise valdkondlikkuse põhimõttel.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ning õppe-ja kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus, Vigastused

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervis töökohal, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Trükis tutvustab töökoha tervisedenduse põhitõdesid Eesti ja rahvusvaheliste näidete baasil.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Käesolev juhend koondab mõtted ja nõuanded, miks ja kuidas käivitada koolides tervisenõukogude või meeskondade tegevus ja selgitab, mil viisil on tervisemeeskondade tegevuse kaudu võimalik kaasa aidata õppetöös paremate tulemuste saavutamise ja koolirahva üldise heaolu kasvule. Juhendmaterjal sisaldab üldist informatsiooni laste ja noorte tervise, meeskonnatöö, koolikeskkonna muutmise, tulemuste hindamise ja õpilaste kaasamise kohta.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Kogumikku on koondatud Eesti lasteaedade kogemused ja ideed tervise ja turvalisuse teemade käsitlemisest nii igapäevase õppe- ja kasvatustöö, kui ka ürituste ja projektide raames. Kogumikus on 18 näidet, mida esitati 2008.a Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös".Teemadena on esindatud ohtude ennetamine/turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jm. Materjal on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

Lehekülg 3 / 5