Liigu edasi põhisisu juurde

TAI arengukava 2024–2027

TAI arengukava määratleb aastateks 2024–2027 organisatsiooni visiooni ja missiooni, üldised eesmärgid ja tegevussuunad ning olulisemad tegevused nende saavutamiseks.

abstraktne

Kvaliteetsed ja ajakohased terviseandmed

Tagame uuringuteks ja teadustööks kvaliteetsed terviklikud terviseandmed, mis vastavad sihtrühmade vajadustele, on mugavalt kättesaadavad, töödeldavad ja seostatavad nende andmetega, mida TAI ei halda. TAI-s kasutatavatest andmetest parema ülevaate saamiseks loome keskse andmehaldussüsteemi, mis on ühenduses riigi andmehaldusrakendusega RIHAKE. Lühendame andmete avaldamise tähtaegu ja parendame andmete kättesaadavust, et toetada andmete kasutamist poliitiliste otsuste tegemisel ning sidusrühmade ja avalikkuse informeerimisel. Arendame kasutajale lihtsamini käsitletavat dünaamilist visualiseerimist, samas tagame avaandmete masinloetava kasutuse. Teeme koostööd teadus- ja haridusasutustega, et edendada teiseste terviseandmete turvalist taaskasutamist.

Olulisemad tegevussuunad

 • uuringuandmete kogumine ja analüüs
 • registrite pidamine, arendamine ja haldamine
 • tervisestatistika andmeplatvormi tõhustamine.
teadmusloome, graafikud, tabelid

Kõrgetasemeline teadmusloome ning efektiivne teadmussiire poliitikasse ja ühiskonda

Olles rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline rahvastiku tervist, tervisekäitumist ja tervisemõjureid uuriv teadusasutus, anname teaduspõhist sisendit riigi rahvatervishoiu poliitika kujundamisse, rahvatervishoiu lahenduste arendamisse ja tervisekäitumist mõjutavate sekkumiste uurimisse. Inimeste tervisekäitumise parandamiseks hoiame teadmuse kõrget taset ja kasutame julgelt võimalust ühiskonnas olulistel terviseteemadel kaasa rääkida.

Olulisemad tegevussuunad

 • rakenduslikud ja interdistsiplinaarsed teadusuuringud
 • rahvastiku tervise, tervisekäitumise ja tervisemõjurite seire
 • terviseökonoomika mõjuanalüüside tegemine.
tervislik eluviis

Teaduspõhised rahvatervishoiu lahendused

Meie eesmärk on pakkuda infot, vahendeid ja lahendusi, mis toetavad inimeste võimalusi, võimekust ning motivatsiooni teha tervislikumaid valikuid. Oleme
uute ideede ja lahenduste loomise ning testimise inkubaator. Toetame tugevate rahvatervishoiu võrgustike teket ja tugevdame valdkonnaülest koostööd. Kujundame koos asutuste (sh tööandjate ja haridusasutuste) ja kohalike omavalitsustega tervist toetavat keskkonda ning hoolitseme selle eest, et meie sõnumid jõuaksid otsustajateni, kelle tegevus ja poliitika mõjutavad tervist  Seisame andmetel ja tõendusel põhineva otsusetegemise eest ennetuses. Peame oluliseks, et tervise-, sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitse valdkond töötaksid koos ning keskenduksid inimese tegelikele vajadustele ja heaolule.

Olulisemad tegevussuunad

 • sihtrühmade vajadustele vastavate tulemuslike lahenduste arendamine
 • tervisevõrgustike toetamine ja arendamine
 • terviseteadlikkuse ja -suutlikkuse suurendamine ühiskonnas.
Tõhus organisatsioon

Tõhus organisatsioon

TAI on atraktiivne ja tunnustatud tööandja nii praegustele töötajatele kui ka organisatsiooni uutele tulijatele. Tagame töötajate mitmekülgse arengu ja karjäärivõimalused, toetame õppimiskultuuri ning pakume erinevaid võimalusi kompetentside pidevaks arendamiseks  Väliskeskkonna muutustega toimetulekuks ja organisatsioonina arenemiseks lähtume ühtsetest väärtustest ja kaasame oma töötajaid eesmärkide seadmisel ja saavutamisel, pakkudes töötajatele võimalusi oma ekspertteadmise rakendamiseks, innustades koostööd ja arendades taristut. Selleks et TAI oleks oma tegevuses tõhus, tagame organisatsiooni hea toimimise nii juhtimis- kui ka teistel tasanditel. Väärtustame töö- ja eraelu tasakaalu, pakkudes paindlikke töötingimusi ja hoides töötajate vaimset ja füüsilist tervist  Tagame oma töötajatele kvaliteetsed tugiteenused, mis võimaldavad keskenduda põhitööle.

Olulisemad tegevussuunad

 • hoiame oma organisatsiooni kaasaegse ja efektiivsena
 • oleme õppiv ja digipädev organisatsioon
 • töötajate väärtustamine, väärtuspõhise juhtimise juurutamine ja järelkasvu kasvatamine.

Tervise Arengu Instituudi arengukava 2024–2027