Tegevused

Tagasi

10. DETSEMBER 2019

Personaalmeditsiin

Mis on personaalmeditsiin?

Personaalmeditsiinis leitakse igale inimesele just talle sobiv ennetus- või raviplaan, analüüsides terviklikult tema käitumise, keskkonna ja tervise andmeid (sh geneetiline eelsoodumus).

Personaalmeditsiin võimaldab pakkuda õigeid teenuseid õigel ajal õigele inimesele, ja toob tähelepanu ravilt ennetusele.

Vaata ka personaalmeditsiini tutvustavat filmi ning testi enda riske 2. tüübi diabeedi osas!

Personaalmeditsiini 6 põhimõtet

 • Personaalne. Võimalikult tulemuslike terviseteenuste osutamiseks kaasatakse tavapärasest enam erinevaid isikupõhiseid andmeid: terviseuuringute tulemused (sh info geneetilise eelsoodumuse kohta), info käitumisharjumuste kohta (nt sporditulemused, liikumis- ja toitumisharjumused jms) ning ka keskkonna andmed
 • Prognoosiv. Kasutatakse IT-lahendusi, mis suudavad suurema hulga andmete alusel ennustada paremini haigusriske, aga ka ravi efektiivsust ja kõrvaltoimeid
 • Ennetav. Ennetustegevused on lahutamatu tervishoiuteenuse osa, et inimese elus pikeneks ilma haigusteta elatud aeg
 • Kaasav. Keskne roll inimesel, kes on uudsete terviseteenuste ja ka IT-lahenduste toel aktiivselt kaasatud enda tervise- ning ka vajadusel ravi jälgimisse
 • Psühholoogiat arvestav. Loodavad teenused arvestavad inimese isiksuse eripäradega, et tagada just talle sobivaim lähenemine soovitud tulemuse saavutamisel
 • Avatud. Andmeanalüüsis leitud ühiskonna toimimise mustreid kasutatakse parema terviseteenuse pakkumiseks nii üldisel kui personaalsel tasandil

Personaalmeditsiini rakendamise protsessi kirjeldab see joonis: 

Per med 1

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Täpsem teave

Personaalmeditsiin Eesti tervisesüsteemis

Eestis on seatud eesmärgiks personaalmeditsiini rakendamine, mis kajastub ka kinnitatud raamdokumentides:

 • e-tervise strateegias, milles üheks fookusvaldkonnaks on inimesekesksus ja personaalmeditsiin
 • tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2015–2020, mille eesmärk on hoogustada innovatsiooni tervisesüsteemi sees, samuti koostööd teaduse ja ettevõtlusega hõlmates ka personaalmeditsiini

Personaalmeditsiini teenused peavad:

 • omama selget mõju ennetuse, ravi või diagnostika osas, olema tõenduspõhised ja tulemuslikud
 • aitama koheselt või tulevikus hoida kokku tervishoiusüsteemi kulusid
 • tagama patsientide turvalisus nii andmekaitse, väärkasutuse kui tehniliste vigade osas
 • täitma personaalmeditsiini põhimõtteid
 • olema ligipääsetavad kõikidele Eesti elanikele

Selleks, et personaalmeditsiini lahendused jõuaksid inimesteni, osalevad selle loomisel ning rakendamisel mitmed organisatsioonid ja asutused.
Personaalmeditsiini rakendamist Eestis juhib Tervise Arengu Instituut.

2019. aastal alustati personaalmeditsiini teenuste pakkumise võimaldamiseks IT-platvormi loomist, mis võimaldaks turvalist inimese erinevate tervisega seotud andmete analüüsi ning nende alusel personaalsete soovituste andmist. Seejuures luuakse võimalus ka geeniandmete operatiivseks kasutuseks personaalmeditsiini teenuste osutamisel.

Eesti on ainus riik maailmas, kus geenidoonorite abiga on olemas teadmine ligi 20% riigi rahvastiku geeniandmetest ja see võimaldab lisada suurele hulgale inimestele täpsemaks riski hindamiseks ka geneetilise komponendi.

Per med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniliste lahenduste loomise puhul pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete töötlemise turvalisusele ja konfidentsiaalsusnõuete täitmisele, mille aluseks on inimese nõusolek tema andmete kasutamiseks tervishoius.