Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Tervise Arengu Instituudi tegevused ja koolitused tervise ja heaolu valdkonnas

Korraldus

Tervise Arengu Instituut koostöös oma partneritega kavandab ja viib ellu mitmesuguseid tõendus- ja teaduspõhiseid tegevusi, et toetada Eesti inimeste tervist ja heaolu. Korraldame ka koolitusi eri valdkondade spetsialistidele ja võrgustikele.

Triinu Tikas
Triinu Tikas
koolituskeskuse juhataja, Tervise Arengu Instituut
Tiia Pertel
Tiia Pertel
tervise ja heaolu edendamise keskuse juhataja, Tervise Arengu Instituut

Paremate tervisetulemite saavutamiseks on vaja kestlikku koostööd eri eluvaldkondade vahel. TAI koostööpartneriteks on nii teised riigiasutused, maakondlikud arendusorganisatsioonid ja kohalikud omavalitsused kui ka mitmesugused tervise- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonid ja ühendused. Tutvustame Tervise Arengu Instituudi peamisi arendustegevusi ja koolitusi tervise ja heaolu valdkonnas.

Tervisedendus paikkondades

Teadmispõhist plaanimist ja otsustamist kohalikul tasandil aitab ellu viia tervise- ja heaoluprofiil. Profiili koostamise käigus koondatakse suur hulk paikkonna andmeid mitmest eluvaldkonnast (sh sotsiaaldemograafilised, turvalise elukeskkonna kui ka rahvastiku tervise seisundit ja tervisekäitumist kajastavad andmed), mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu.

Seni Exceli tabelite alusel toimunud ning palju käsitööd nõudnud andmekogumine, visualiseerimine ning analüüsimine saavad juba sel aastal uue lahenduse kasutajasõbralikuma e-keskkonna näol, kus kogu protsess muutub oluliselt mugavamaks ning lihtsamaks. Loodetavasti saab see üheks oluliseks abistavaks eneseanalüüsi ja plaanimise tööriistaks, et omavalitsused ja maakondlikud omavalitsusliidud saaksid teha veelgi tõhusamaid ning läbimõeldumaid otsuseid elanike tervise ja heaolu edendamisel.

TAI olulised koostööpartnerid on maakondlike arendusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste tervise edendamise spetsialistid ja nende võrgustikud.

Maakondlike arendusorganisatsioonide kaudu toetame kohalike rahvatervise tegevuskavade elluviimist ja võrgustike arendustegevust.

Koostöös paikkondadega arendame ja hindame metoodikaid ning sekkumisviise tervise edendamiseks ja ennetustegevuseks kohalikes omavalitsustes ja maakondades.

Juunis 2020 alustas tegevust Norra toetusest aastateks 2014–2021 rahastatud projekt Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes”. Projekti eesmärk on suurendada kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ning pädevust teadus- ja tõenduspõhise praktika kasutamiseks.

TAI toetab tervise ja heaolu valdkonda panustavate inimeste teadmisi ja oskusi, pakkudes koolitusi rahvatervise üldpädevuste teemal. Valitud on teemad, mis kõnetavad spetsialiste enim: kommunikatsioon, kogukonna kaasamine, huvikaitse, tõenduspõhiste sekkumiste plaanimine, elluviimine ja hindamine, „tervis igas poliitikasˮ ehk kuidas võtta arvesse elanike tervist ja heaolu tegevuste kavandamisel ja elluviimisel eri valdkondades. Järjest enam arendame ja rakendame ka muid teadmisi, oskusi ja koostööd toetavaid tehnikaid, näiteks teenusdisain, mentorlus jm.

Viimastel aastatel oleme avaldanud paikkondadele mitu praktilist juhendit.

  • Ennetuse käsiraamat (2020) annab alusteadmisi sõltuvusainete tarvitamisega seotud sotsiaalsete, majanduslike ning terviseprobleemide vähendamiseks ja ärahoidmiseks. Kuigi käsiraamat keskendub uimastite tarvitamise ja sellega seotud probleemide ennetamisele, laieneb sisu ka muu riskikäitumise ennetusele. Käsiraamatus tehakse sissejuhatus ennetusteadusesse ja tõenduspõhisesse ennetusse, kirjeldatakse ennetusvaldkonna olulisemaid teooriaid, selgitatakse sekkumise hindamisega seotud teemasid ja antakse ülevaade pere-, kooli- ja töökoha-, keskkonna-, meedia- ja kogukonnapõhisest ennetusest. Käsiraamatu rakendamist toetab ennetuse õppekava koolitus.
  • Juhend „Võimalused alkoholipoliitika kujundamiseks kohalikul tasandil (2020). on mõeldud kohalikele omavalitsustele, kes soovivad teadus- ja tõenduspõhisele praktikale tuginedes ennetada alkoholitarvitamist ja vähendada alkoholitarvitamise kahjusid.
  • Juhendmaterjal „Alkohoolsete jookide testostlemine” (2019) on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle plaanimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kättesaadav on alkohol noortele ja purjus inimestele tegelikult, ning saadud tulemuste alusel saab kavandada tegevusi olukorra parandamiseks.

Laste ja perede heaolu toetamine

Mitmed koolitused ja arendustegevused on suunatud laste ja perede heaolu suurendamisele. Mõned neist toetavad perekonda, õpetades vanemlikke oskusi; teised on mõeldud lastega töötavatele spetsialistidele, nt lasteaedades, koolides, asenduskodudes jms ning lastekaitsetöötajatele.

TAI haldab infokeskkonda Tarkvanem.ee, kus on kasulikku lugemist igas vanuses laste vanematele. Infokeskkond pakub teadmisi, nõuandeid ja mitmekülgset infot laste kasvatamise, abisaamise, koolituste jt võimaluste kohta.

Vanemlikke oskusi toetavad ka kaks TAI vahendatavat koolitusprogrammi: peredele suunatud „Imelised aastad” ja asendushoolduse valdkonnas „PRIDEˮ, mis on mõeldud teisest vanemast sündinud laste vanematele. Mõlema programmi üldeesmärk on aidata vanematel oma lapsi paremini mõista, nendega head suhet luua ja seeläbi ka probleeme lahendada ja last toetada.

Vanemlusprogramm „Imelised aastadˮ toimub 16-nädalase põhiprogrammina 2–8-aastaste laste vanematele ja 10-nädalase jätkuprogrammina 4–12-aastaste laste vanematele. Programmi korraldatakse koostöös KOVide sotsiaal- ja haridusosakondadega ning kolme laste vaimse tervise keskusega (Tallinnas, Pärnus ja Tartus). „Imelised aastadˮ koolitustele on oodatud lapsevanemad, kelle lastel esineb käitumisprobleeme, aga ka kõik teised lapsevanemad, kes soovivad oma eelkooliealiste laste kasvatamiseks saada abi ja uusi teadmisi ning ennetada laste käitumisprobleeme.

PRIDE koolitustest pakume ettevalmistavat eelkoolitust ja supervisioone (sh eestkoste) peredele ning põhikoolitusi peredele, kus juba kasvab teisest vanemast sündinud laps. Asendushoolduse valdkonnas toetatakse koolitustega ka perevanemaid, asenduskodu kasvatajaid ja asutuste juhte. Perevanema ja kasvataja 160-tunnine täienduskoolitus tuleb läbida kõigil, kes töötavad asendushooldusel viibivate lastega. Võimaluste kohaselt pakutakse ka perevanematele ja kasvatajatele erisuguseid lühemaid lisakoolitusi, mis abistavad neid oma töös.

Laste tervis ja heaolu kujuneb suures osas keskkonnas, kus nad veedavad enamuse oma päevast: lasteaias ja koolis. Meie olulised koostööpartnerid tervise ja heaolu edendamisel haridusasutustes on lasteaedade ja koolide koordinaatorid, kes vajaduse korral asutusi nõustavad ning koordineerivad paikkondlike haridusasutuste võrgustikke. VEPA programmile lisaks on TAI-l mitmeid koolitusi koolide ja lasteaedade personalile, mis toetavad tervise ja heaolu edendamist keskkonna kujundamise ja lastele sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamise kaudu. Nii koolidele kui ka lasteaedadele pakutakse tervisedenduse baaskoolitust. Lasteaiaõpetajad saavad enam teadmisi selle kohta, kuidas märgata ja aidata arengulise erivajadusega last ning kuidas keha-, tunde ja turvalisuseõpetuse kaudu toetada laste eakohast seksuaalset arengut. Eraldi koolitus tegeleb sellega, kuidas kaasata õpilasi paremini keskkonna tervislikumaks loomisesse. Uuena on lasteaiaõpetajatele välja töötamisel õpetajaraamatu „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine” rakendamist toetav koolitus.

Diabeeti põdevate laste ja noorte toetamiseks haridusasutustes pakume pere nõusolekul haridusasutustele nõustamisteenust. Eesmärk on kindlustada 1. tüüpi diabeeti põdevaste laste toimetulek lasteaias ja koolis, nende haiguse hea kontroll ning võrdne kohtlemine teiste lastega. Nõustamisteenust pakuvad õed koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga, tegevust rahastab Eesti Haigekassa.

Laste ülekaalu varaseks ennetamiseks kohandame lasteaedadele peresid kaasava sekkumise, mis aitab kujundada 4–6-aastaste laste käitumisharjumusi. Tähelepanu pööratakse vee joomisele janu korral, tervislike vahepalade söömisele, kehalisele aktiivsusele ja istuvate tegevuste vähendamisele ning katkestamisele.

Lastekaitse valdkonnas on TAI pakkunud viimased viis aastat lastekaitsetöötajatele mahukat põhikoolitust, mis toetab lastekaitsetöötajate kutsepädevust ja lastekaitseseaduse rakendumist. Koolitus koosneb neljast moodulist: „Ennetus ja kogukonnatöö”, „Lastekaitsetöö õiguslikud alused”, „Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus” ja „Töö lapse ja perega”. Pakutakse ka täiendavaid koolitusi olulistel teemadel, et minna nendega süvitsi edasi. Näiteks koolitused töötamiseks peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda, laste seksuaalset väärkohtlemist, uimasteid tarvitava vanema ja vanematega suhtlemise teemadel. 2021. aastal on kavas töötada välja mitu koolitust lastekaitsetöötajatele ja nende võrgustikele vaimse tervise teemal.

Täiskasvanute tervis ja kahjude vähendamine

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töökohtadel ja nii on ka neile kavandatud koolitused, mis toetavad tervislikku keskkonda just töökohas. TAI koordineerib tervist edendavate töökohtade võrgustikku ja pakub tööandjatele ja töötajatele erisuguseid koolitusi, alates tööstressiga toimetulekust, psühholoogilisest turvalisusest töökohal ja lõpetades tervisliku toitumisega. Tervisekalendri tegevustes saab osaleda iga töökoht ja ka töötaja – 10 kuul aastas, igal kuul, pakub Tervise Arengu Instituut materjale ja teavet kindla terviseteema kohta.

Viimastel aastatel on edukalt ellu viidud koolitusprogrammi, mille raames koolitatakse sisekoolitajaid hoolekandeasutustele dementsuse teemal, kes omakorda toetavad asutuste uusi ja vanu töötajaid teadmiste ja oskuste omandamisel. 2021. aastal on plaanis koolitada sisekoolitajaid 14 hoolekandeasutusse.

Üks oluline lõik TAI tegevustest on narkootikumide tarvitamisega seotud kahjude vähendamine, mis aitab ära hoida nii ohtlike nakkuste levikut (HIV, hepatiit) kui ka suremust. Kahjude vähendamise valdkonnas iga päev toimetavatel spetsialistidel tuleb silmitsi seista paljude keeruliste olukordadega. Seetõttu on TAI aastate jooksul töötanud välja põhjaliku koolituskava, mis toetab kahjude vähendamise spetsialistide pädevust. Plaanis on vaimse tervise esmaabi koolitused, mis aitavad hoida spetsialistide tervist, aga ka paremini märgata ja abistada klientide vaimse tervise probleemide korral. Narkootikume tarvitavatele inimestele pakutavate teenuste valik on muutunud mitmekesisemaks ja nii koolitatakse spetsialiste töötama ka kaksikdiagnoosiga klientidega, kanepitarvitajatega ja uute ainete tarvitajatega, sealhulgas öö- ja peoelu keskkonnas narkootikume tarvitavate inimestega.

TAI teavitab veebiportaali www.narko.ee kaudu tarvitajaid ja nende lähedasi narkootikumide tarvitamise mõjudest ja kahjudest ning abi saamise võimalustest. Arendame ja rahastame ravi, sealhulgas opoidisõltuvuse asendusravi, ja rehabilitatsiooniteenuseid inimestele, kellel on välja kujunenud sõltuvus. Samuti pakume nõustamisteenuseid narkootikume tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele ning juba mainitud kahjude vähendamise teenuseid, mille oluline osa on naloksooni programm üledoosidest põhjustatud surmade ennetamiseks. Viimaste aastate edukamad uuendused on olnud nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (programm „Valik”) ning tugiisiku teenus narkootikumide tarvitajale (programm SÜTIK). Mõlemad programmid töötas TAI välja tihedas koostöös politseiga, et karistamise asemel suunata tarvitajad terviseteenustele.

HIVi ennetamisel keskendub TAI teenuste osutamisele haavatavatele sihtrühmadele: prostitutsiooni kaasatud või narkootikume süstivad inimesed ja meestega seksivad mehed, võimaldades neile seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostikat ja ravi võimaldamine ning HIVi testimise ja nõustamise teenused nii täiskasvanutele kui noortele. Täpsem ülevaade teenuste kohta on leitav www.hiv.ee.

Alkoholi liigtarvitamine on Eesti ühiskonna jaoks suur murekoht. TAI korraldab igal aastal alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud kampaaniaid, et juhtida tähelepanu alkoholi tervismõjudele ja sellest põhjustatud kahjudele. Kutsume inimesi üles vähendama joodavaid alkoholikoguseid või tegema alkoholivabu perioode, et kogeda selle positiivset mõju tervisele. TAI on loonud veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge”, mis on mõeldud neile, kes soovivad iseseisvalt oma alkoholitarvitamist vähendada või sellest loobuda. TAI arendab ja rahastab tervishoiusüsteemis tõenduspõhist raviteenust alkoholitarvitamise häirega patsientidele ja pakub selleks tervishoiutöötajatele koolitusi.

Spetsialistidele pakutakse koolitusi nõustamisoskuste süvendamiseks, sh motiveeriv intervjueerimine, sõltuvushäirega patsiendi nõustamine, võrgustiku kaasamine, pereteraapia ja kognitiiv-käitumuslik teraapia. Järk-järgult omandavad spetsialistid teadmisi ja oskusi selleks, et kaasata alkoholitarvitamise häirega patsienti ja tema lähedasi probleemi lahendamisse paremini.

Eestis on suitsetamine vähenenud iga aastaga, kuid asemele tulevad uued nikotiini- ja tubakatooted. TAI pakub oma veebilehel teadus- ja tõenduspõhist teavet uute tubakatoodete kohta ja annab nõu neist loobumiseks. TAI osaleb ka tubakast loobumise nõustamise ravijuhendi väljatöötamises ning korraldab ja viib ellu tubakast loobumise nõustamise koolitusi tervishoiutöötajatele ja apteekritele.

Tervishoiutöötajad saavad koolitusi ka tuberkuloosi diagnostika ja ravi tõhusamaks korraldamiseks. Keerulise osa tööst moodustab kontaktsete väljaselgitamine ja kontrolli kutsumine, mistõttu on üks koolitustest suunatud just kontaktsetega tegelemisele.

2021. aastal toimub COVID-19 tõttu suur osa koolitustest veebikeskkonnas.

Lisainfot leiab lehelt www.tai.ee rubriigist „Tervis ja heaoluˮ.

Loe ka Annika Veimeri artiklit TAI suunab tervislikke valikuid teaduspõhiselt"

Artiklit täiendasid TAI terviseriskide ennetamise keskuse juht Anneli Sammel ja narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova.