Liigu edasi põhisisu juurde

Tervishoiutöötajate palga kasvu kiirendasid makstavad lisatasud

Uudis

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2021. aastal kõikides suuremates ametigruppides, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust. Keskmise palga kasvu kiirendasid põhipalgale lisaks makstavad ületunnitasud, lisatasu õhtuse ja öötöö eest ja muud regulaarsed lisatasud. Üheks põhjuseks on COVID-19 periood, mis on toonud kaasa suurenenud lisatasude maksmise.

Arstide mediaan kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2021. aastal 3467 eurot, õendustöötajatel 1908 eurot ning hooldajatel 1220 eurot, kasvades aastaga vastavalt 14%, 21% ja 23%. Mediaan kuupalga aastakasv kiirenes enam õendus- ja hooldustöötajatel. Mediaan põhikuupalk oli arstidel 2750 eurot, õendustöötajatel 1550 eurot ja hooldajatel 966 eurot, kasvades aastaga 9%, 13% ja 12%. Põhikuupalk on sarnaselt kasvanud ka eelnevatel aastatel.

„Kui arstide, õendustöötajate ja hooldajate keskmise põhitunnipalga ja ka keskmise põhikuupalga aastakasv veidi aeglustus või oli samal tasemel eelmise aastaga, siis on märgata regulaarseid lisatasusid sisaldava keskmise tunnipalga ja keskmise kuupalga aastakasvu kiirenemist ning keskmise põhikuupalga ja keskmise palga omavahelise suhte suurenemist. See viitab suurenenud regulaarsete lisatasude maksmisele, seda just eriti õendus- ja hooldustöötajate seas,“ kommenteeris TAI tervisestatistika analüütik Kai Maasoo.

brutotunni palk

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2021. aasta I kvartalis 8,99 eurot ja see kasvas aastaga 7,4%. „Arstide, õdede ja hooldajate brutotunnipalk on kasvanud Eesti keskmisest palgast kiiremini. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õendustöötajate tunnipalk 1,2 korda kõrgem. Need näitajad on olnud läbi mitme aasta samad. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest ligi veerandiku võrra madalam,“ selgitas Maasoo.

Arstide keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega kasvas aastaga 10%, hambaarstidel 6% ning õendustöötajatel ja hooldajatel vastavalt 16% ja 22%. „Arstidel ja hambaarstidel keskmise tunnipalga aastakasv veidi aeglustus, samas võrreldes 2020. aasta märtsikuuga õendustöötajatel ja hooldajatel aastakasv kiirenes märkimisväärselt,“ lisas Maasoo.

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi kehtis 2021. aasta märtsis arstide tunnitasu alammäär 13,30 eurot ja eriarstidel 14,40 eurot. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 8,00 eurot, kiirabitehnikutel 6,80 eurot ning hooldajatel 5,00 eurot. Arst-residendi töötasu alammäär on võrdne arsti omaga.

Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu märtsikuu kohta esitatud andmete põhjal jääb alla kehtestatud alammäära. „See puudutab ligi 12% arstidest, 24% hambaarstidest, 5% õendustöötajatest ja 2% hooldajatest. Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes ja suurem osa hambaarste hambaraviabi asutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu,“ selgitas Maasoo.

Märtsikuu tunnipalk oli õendustöötajate hulgas kõrgeim anesteesia ja intensiivraviõdedel, geriaatriaõdedel ning nakkustõrjeõdedel, madalaim taastusravi- ja diabeediõdedel. Võrreldes 2020. aasta märtsikuuga suurenes keskmine tunnipalk aastaga kõige enam anesteesia ja intensiivraviõdedel, geriaatriaõdedel ja pulmonoloogiaõdedel. Kui kõikide õenduse ametialade keskmine põhitunnipalk ja ka keskmine tunnipalk (koos regulaarsete lisatasudega) suurenes, siis hambaraviõdedel jäi see aastataguse ajaga võrreldes samale tasemele.

Keskmine tunnipalk oli nii arstide kui hambaarstide seas kõrgeim oftalmoloogidel, suu-, näo- ja lõualuukirurgidel, proteesiarstidel, kardiokirurgidel ning oftalmoloogidel, madalaim kooliarstidel, kliinilistel mikrobioloogidel ja perearstidel. Sealjuures kõrgemalt ja madalamalt tasutatud ametialade keskmise tunnipalga vahe oli ligi viiekordne. Kõige enam vähenes aastaga keskmine tunnipalk ortodontidel, plastikakirurgidel ja kliinilistel mikrobioloogidel, tunnipalga aastakasv oli suurim suu-, näo- ja lõualuukirurgidel, vaskulaar- ja kardiokirurgidel.

Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.