Liigu edasi põhisisu juurde

Pöördumine seoses plaanitava riigireformiga

Arvamus

TAI saatis 15. juunil pöördumise Vabariigi Presidendile, Riigikogu esimehele, tervise- ja tööministrile, sotsiaalkaitseministrile, haridus- ja teadusministrie, Teaduste Akadeemia presidendile, Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Riigikantseleile ning Teadus- ja Arendusnõukogule, milles avaldas muret sotsiaalministeeriumi haldusala riigireformi protsessi üle ning juhtis tähelepanu selle võimalikele tagajärgedele.

Tervise Arengu Instituut (TAI) juhib tähelepanu ohule, et sotsiaalministeeriumi haldusala riigireformi plaanide teostumisel on pöördumatud tagajärjed – teadus- ja arendusasutuse tegevuse lõpetamisel võime kaotada eriomase pädevusega teadlasrühmad ja arendusmeeskonnad, katkeb terviseregistrite järjepidevus ning saab kahjustada tervisepoliitika teaduspõhine kujundamine ja hindamine. Riigireformi protsessi käigus ei ole tänaseni alustatud kõnelusi kõikidel vajalikel teemadel, mida TAI-le ning meie koostööpartneritele ja kaasamõtlejatele on lubatud.

Sõltumatu teadus- ja arendusasutuse säilimine Eesti riigis on oluline rahvatervishoiu kompetentsi hoidmiseks ning rahvastiku tervise ja avalike huvide kaitseks. Kompetentsikeskuse killustamine ja lühiajalise näilise kasu saamine riigireformist ei ole riigi pikaajalisi eesmärke silmas pidades Eestile kasulik.

TAI on avatud muutustele, mis muudavad rahvatervishoiu valdkonna tõhusamaks, ent oleme teaduspõhise asutusena seisukohal, et muutused peavad põhinema selgelt sõnastatud eesmärkidel, põhjalikul analüüsil ja analüüsitulemustest tulenevatel järeldustel. Läbimõeldud ja tulemuslikke muutusi ei saa ellu viia kiirustades.

Juhime tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi seatud ajakava järgi peaks asutuste ümberkorraldamine jõustuma 2023. aasta algusest, kuid tänaseks ei ole alustatud paljude teemade arutelu (näiteks teadustöö, vähitõrje tegevuskava elluviimine, tõenduspõhised ennetusprogrammid laste ja noorte valdkonnas, uimastite ja sõltuvuse seire, kahjude vähendamise kavandamine ja elluviimine, terviseregistrite andmete haldamine ja riikliku tervisestatistika analüüs, inimuuringute eetika komitee juhtimine ja tegevus, meditsiiniterminoloogia haldamine jpm).

Enne asutuste reformimist tuleb võtta aega, et sisulised teemad läbi mõelda. 2022. aastal viib rahvusvaheline rahvatervishoiu instituutide assotsiatsioon (IANPHI) TAI tellimisel läbi rahvatervishoiu funktsioonide eksperthindamise Eestis, mis annab rahvusvahelisest vaatest olulist sisendit valdkonna planeerimisse. Soovitame hindamise tulemused enne otsuse tegemist ära oodata.

Muret rahvatervishoiu teadus- ja arendusasutuse tegevuse lõpetamisest tulenevate tagajärgede üle on kirjalikult väljendanud arvukad TAI koostööpartnerid – arstide jt spetsialistide erialaseltsid, tervishoiuteenuse osutajad jpt. Kui Eesti ainuke rahvatervishoiu instituut kaob, siis on tõsine oht, et lagunevad valdkondade vahelised koostöövõrgustikud ning ühtlasi jääb Eesti paljudest riikidevahelistest tegevustest ja teaduskoostööst kõrvale. Tänases ülemääraselt kiirustavas reformi protsessis on kadunud töörahu ning löögi saanud töötajate motivatsioon ja kindlustunne tuleviku suhtes, mis on oluliseks aluseks ekspertide valdkonnas hoidmisele.

TAI on rahvusvaheliselt tunnustatud 75-aastase ajalooga organisatsioon, mis hõlmab teadus- ja arendustööd, ennetustegevusi, meditsiiniregistreid, tervisestatistikat, elutähtsaid teenuseid haavatavatele rühmadele ja valdkondlikke koolitusi. TAI on korraliselt evalveeritud1 teadus- ja arendusasutus, kelle tegevus on hinnatud  vastavaks arsti- ja terviseteaduste valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele. Euroopas ja mujal maailmas on TAI kindlalt võrdväärsete institutsioonide seas ning Web of Science mõjukuse näitaja poolest (viiteid ühe avaldatud artikli kohta) Eestis teadusasutuste seas esikohal.

(allkirjastatud digitaalselt)
Lugupidamisega
Annika Veimer, direktor
Toomas Veidebaum, teadusdirektor