Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Tartu ülikooli infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu uuendatud õppekava ootab suvel uusi tudengeid

Uudis

Maailmas ja ühiskonnas toimuvad muutused, suundumus on heaolu edendada ja probleeme ennetada. See on ajendanud ajakohastama Tartu ülikooli bakalaureuseastme õppekava „Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu“.

Kadri Soo, Judit Strömpl, Dagmar Kutsar, Merle Linno
Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut


Eesti inimarengu viimase aruande (Grišakov ja Sisask 2023) põhisõnumitest nähtub, et ühiskonna sotsiaalmajandusliku arengu keskne tegur on vaimselt terve ja end hästi tundev inimene, kes saab tuge toetavast ning koostoimivast elukeskkonnast. Heaolu on maailma terviseorganisatsiooni (WHO 2023) käsitluse järgi oluline indiviidi ja ühiskonna vara, mille edendamine on kõigi sektorite ja valitsuste ülesanne. Heaolu edendamine ei tähenda üksnes säilenõtkust soodustavate ja terveid eluvalikuid võimaldavate tingimuste loomist, vaid lisaks ka inimeste ja ühiskonna heaolu pidevat mõõtmist, mõtestamist ning seiret.

Õppekava alusmoodulid annavad teadmised ühiskonna protsesside mõistmiseks ja elementaarsed oskused teha lihtsamaid uuringuid ning analüüse, sealhulgas hinnata heaolu.

Uuendatud õppekava „Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu“ pakub laiapõhjalist sotsiaalteaduslikku baasharidust. Valida saab peaerialadest ühe, sotsioloogia või heaolu edendamise. Mõlema suuna ühised alusmoodulid annavad olulised teadmised ühiskonna protsesside mõistmiseks ja elementaarsed oskused teha lihtsamaid uuringuid ning analüüse, sealhulgas hinnata heaolu.

Sotsioloogia suuna erialaainetes keskendutakse ühiskonna toimimise teoreetilistele lähtekohtadele, pöörates eraldi tähelepanu ebavõrdsuse ja kihistumise kujunemisele ning rahvastikuga seotud protsessidele. Uute teemadena käsitletakse heaolu ohustavaid keskkonna, julgeoleku ja andmestumisega seotud riske ning lahendusi. Õppurid saavad süvendada eri liiki andmete kogumise, haldamise, analüüsimise ja tõlgendamise teadmisi, arendades pädevusi, mis aitavad edaspidi hakkama saada sotsiaalteaduslike uuringute tegemise ja andmete analüüsimisega seotud tööülesannetega.

Sotsioloogia suunal käsitletakse uute teemadena heaolu ohustavaid keskkonna, julgeoleku ja andmestumisega seotud riske ning lahendusi.

Heaolu edendamise peaeriala ained vaatavad sügavuti heaolu kujunemise positiivsetesse ja negatiivsetesse tahkudesse elukaare eri etappides ja eluvaldkondades. Üliõpilased omandavad peamised sotsiaalpoliitilised ja sotsiaalvaldkonna töö oskused heaolu edendamiseks indiviidi, kogukonna ning ühiskonna tasandil. Uuendusena õpitakse sotsiaalsete probleemide ärahoidmise ja nende negatiivsete mõjude leevendamise teaduspõhiseid sekkumis- ja ennetusviise ning saadakse praktilisi oskusi sotsiaalsete muutuste esilekutsumiseks ühiskonnas.

Mõlemal peaerialal tuleb läbida praktika kuue ainepunkti ulatuses ja võtta kõrvaleriala õppekavasiseselt või mõnelt teiselt õppekavalt. Kõrvaleriala võimaldab täiendada end meelepärase, sageli sidusvaldkonna pädevustega, saades niiviisi tööturul teatav eelis. Valikainetega (vähemalt 12 EAP ulatuses) saavad üliõpilased arendada erialaseid ja üldpädevuse (koostööoskus, digipädevus, ettevõtlus) teadmisi ning oskusi. Vabaaineid saab ka valida Tartu ülikooli või mõne teise kõrgkooli õppekavadelt.

Heaolu suunal hakatakse õppima teaduspõhiseid sotsiaalsete probleemide ärahoidmise viise ja saadakse oskusi sotsiaalsete muutuste esilekutsumiseks.

Õppekaval on 35 tasuta kohta. Õpe toimub päevaõppe vormis. Kraadi omandamiseks on nõutud bakalaureusetöö kirjutamine ja kaitsmine.

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuse õppekavalt saadav mitmekülgne haridus võimaldab lõpetajatel tööturul rakendust leida erinevates ametites ja valdkondades, näiteks sotsiaalala analüütikuna riigiasutuses või uuringufirmas ning praktilist tööd tegevate spetsialistidena kohalikes omavalitsustes ja kolmanda sektori asutustes.

Vastuvõtt uuendatud õppekava alusel toimub 2024. aasta suvel. Avaldusi saab esitada 12.–26. juunini. Vastuvõtukatsed toimuvad 2. ja 3. juulil.

Õppekava kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.


Viidatud allikad

Grišakov, K. Sisask, M. (2023). Tulevikustsenaariumid. Vaimset heaolu loov Eesti aastal 2040. Teoses M. Sisask (toim.) Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu. Tallinn: SA Eesti Koostöökogu.

WHO. (2023). Achieving well-being A global framework for integrating well-being into public health utilizing a health promotion approach. Geneva: World Health Organization.