Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Ida-Virumaa sotsiaalteenuste arendamist toetav projekt

Korraldus

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused 2014–2020” raames hakatakse ellu viima tegevust „Ida-Virumaa toetamine sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel”. Eesmärk on suurendada riigi tuge Ida-Virumaa omavalitsustele ning ühtlustada omavalitsuste rakendatavaid sotsiaalhoolekande abimeetmeid.

Regina Sergejeva
hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium


Ida-Virumaa suuremateks probleemideks on kahanev rahvaarv, kõrge töötuse määr, elanike suhteliselt madalad sissetulekud, tagasihoidlik majandusareng ja sotsiaalteenuste ebapiisav kättesaadavus. Kohalike omavalitsuste suurimad väljakutsed on seotud demograafiliste muutustega ja vajadusega hoida inimesi tööturul aktiivsena, samas tuleb pakkuda tuge abivajajatele. Maakonna rahvaarv kahaneb kiiresti, kuid samal ajal suureneb vanemaealiste arv (vanuse-grupp 65+)*, nõnda kasvab ka vajadus just eakatele mõeldud sotsiaalteenuste järele.

Projekti taust
Analüüsides statistilisi andmeid sotsiaalteenuste osutamise kohta Ida-Virumaal (vt tabel 1), on selgelt näha, et mõned SHSiga sätestatud sotsiaalteenused KOVides täiesti puuduvad või neid osutatakse väiksemas mahus, kui selle järele oleks vajadus (võttes arvesse vanemaealiste suurt osatähtsust ja töötust maakonnas). Neid andmeid ja baastoetuste rahalist kasutust omavalitsustes (vt tabel 2) arvesse võttes on riik töötanud välja erisuguseid toetusmeetmeid, mis on suunatud peamiselt tööhõive ja majandusliku olukorra parandamisele.

Toetamaks Ida-Virumaad sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamisel, alustab sotsiaalministeerium 2020. aasta jaanuaris pilootprojektiga, mis keskendub just sotsiaalvaldkonna kitsaskohtadele ja pakub omavalitustele tuge sellega seotud ülesannete täitmisel. Sellega tahetakse parandada ka omavalitsuste valmisolekut osaleda maakondlikus avatud taotlusvoorus sotsiaalteenuste loomiseks, arendamiseks ja pakkumiseks.

Programmi välja töötades tutvub sotsiaalministeerium kõigi sotsiaalteenustega, mida Ida-Virumaa omavalitsused pakuvad, uuritakse teenuste kättesaadavust ja sellega seotud takistusi. Sotsiaalvaldkonna töötajatele korraldatakse koolitus- ja infopäevi, kus tutvustatakse, mis abimeetmeid teistes Eesti omavalitsustes pakutakse, kuidas need on kavandatud ja korraldatud, milliseid häid abistamisviise täisealiste hoolekandes eri sihtrühmade puhul kasutatakse jpm.

Ettevalmistusi alustati juba sel suvel. Sotsiaalministeerium kutsus Ida-Viru omavalitsuste juhid ja sotsiaaltöö spetsialistid siis arutelule, et tutvustada oma plaane ja saada tagasisidet. Sügisel toimus mitu kohtumist mõttevahetuseks Ida-Virumaa omavalitsuste volikogude, sotsiaalkomisjonide, teenuseosutajate jt koostööpartneritega. Koos pandi kirja maakondlikud väljakutsed ning arutati, kuidas raskusi ületada.

Programmi elluviimiseks kuulutab sotsiaalministeerium välja selle aasta lõpus või uue alguses konkursi, et leida partner, kelle kaasabil hakata pakkuma nõustamist Ida-Virumaa omavalitsustele. Sotsiaalteenuste kujundamise protsessi kaasatakse ka teisi organisatsioone ja asjaosalisi. Ühiselt püütakse lahendada Ida-Virumaa sotsiaalhoolekande muresid, tutvustatakse rahvusvahelisi kogemusi ja suundasid.

Valitava partneri abil suunab ja toetab ministeerium omavalitsusi kõigil tasanditel, nt kujundades suhtumist, toetades koostöövõrgustike loomist, julgustades algatama uuendusi ja nõustades teenuste arendamisel.Teenuste arendamise ettevalmistused (täienduskoolitused, parimate praktikatega tutvumine, mentorlusprogrammid jms) kestavad 2020. aasta lõpuni. 2021. aastal korraldatakse avatud taotlusvoor Ida-Virumaa omavalitsustele sotsiaalteenuste loomiseks, arendamiseks ja pakkumiseks.Taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot.

Plaanitavatest tegevustest lähemalt
Teenuste arendamisel nõustab sotsiaalministeeriumi tulevane partner omavalitsusi järgnevatel teemadel:

 • ideede teostatavus
 • arendusteks ja investeerinuteks rahastamisallikate leidmine
 • arendustegevuste plaanimine
 • toetustaotluste ettevalmistamine: idee hindamine, tingimuste selgitamine jmt
 • sisseostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamine ning tellimuses osalemine, omavalitsuste juhendamine tööde ja teenuste kvaliteedi järelevalves
  eelarvete koostamine.

Kohalikud eksperdid kaasatakse moodustatavatesse töörühmadesse. Igast omavalitsusest valitakse välja teenused, mida piirkonnas on kõige rohkem vaja pakkuda või arendada. Koos teenusedisaineritega töötatakse välja konkreetsed lahendused.

Ootused projektile

 • Projekt aitab omavalitsuste juhtidel teadvustada selgelt oma juhirolli sotsiaalhooldekande muudatuste kavandamisel ja omandada süsteemne lähenemine uuenduste elluviimiseks.
 • Luuakse ja edendatakse koostöövõrgustikke, võttes muu hulgas arvesse haldusreformiga suuremaks kasvanud omavalitsuste vajadusi.
 • Kasvab uuenduslike, nn raamist väljas lahenduste kasutuselevõtt.
 • Paraneb Ida-Virumaa omavalitsuste osalemine avatud voorudes; toetusi kasutatakse, et arendada olemasolevaid ja luua uusi sotsiaalteenuseid.
 • Ida-Virumaa omavalitsused võtavad omaks teenusedisaini meetodid.
 • Sotsiaalministeerium, kaasatav partner ja Ida-Virumaa omavalitsused töötavad välja mentorlusprogrammi, mida saab edaspidi kasutada ka teiste Eesti omavalitsuste nõustamiseks.

*Kui kokku elas Eestis 1. jaanuari 2019 seisuga 261 848 inimest vanuses 65+ (19,8% Eesti elanikest), siis sellest Ida-Virumaal 33 047 (24,3% maakonna elanikest).