Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Avatud on Perepesade loomise toetusmeede

Uudis

Sotsiaalministeerium avas detsembris 2023 toetusmeetme, mis on mõeldud pereteenuste loomiseks ja arendamiseks kohalikes omavalitsustes.

Gerli Lehe
Gerli Lehe
sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik

Meede võimaldab omavalitsustel alustada uute teenuste osutamist või ka laiendada olemasolevaid teenuseid, mis toetavad lastega perede heaolu ning toimetulekut enne ja pärast lapse sündi.

Avatud meetmest toetatakse kogukondlike ennetus- ja peretöökeskuste rajamist (edaspidi Perepesad), aga ka peredele suunatud mobiilsete Perepesade teenuste arendamist kohalikul tasandil. Perepesa kaudu on peredel võimalik saada nii enne kui ka pärast lapse sündi teenuseid, mis toetavad lapse heaolu, pere toimetulekut ning üldisemalt vanemlust, paarisuhteid ja tervist.

Maksimaalne toetus taotluse kohta Perepesa keskuse loomiseks on kuni 106 735 eurot, toetatakse tööjõuga seotud kulude katmist. Mobiilse Perepesa teenuse arendamiseks, sh tööjõuludeks saab küsida kuni 49 340 eurot ühe taotluse kohta.

Perepesa on toimiv ennetus- ja peretöökeskuse mudel

SA Lapse Heaolu Arengukeskus on välja töötanud Perepesade ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudeli ja seda katsetanud, et pakkuda süsteemset lahendust, mis toetab kohalikke omavalitsusi lastele ja peredele suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisel ning aitab tõsta ennetustöö tulemuslikkust.

Perepesa on kohalikus omavalitsuses tegutsev kogukondlik keskus, kus laste ja perede heaolu toetatakse süsteemse ning järjepideva ennetustegevuse kaudu nende kodukohas. Perepesade sihtrühmaks on pered lapseootusest kuni kooliminekueani. Keskus koondab vajalikku teavet ning korraldab tõenduspõhiseid teenuseid ja programme, mille toel pered saavad õigeaegset ja asjatundlikku abi laste kasvatamisel, vanemaks ja partneriks olemisel ning lapse abivajadusega tegelemisel. Tegevustega soovitakse jõuda olukorrani, kus väikelastega peredele on vajalik info ja teenused kättesaadavad kohapeal.

Lapsevanematele antakse keskuste kaudu vajalikud oskused ning pakutakse tuge lapse arenguks, mis vähendab vanemlikku stressi ja loob lastele turvalise kasvukeskkonna.

Perepesade loomine ja mobiilse Perepesa teenuse väljatöötamine aitavad tagada, et kogukonna pered saavad vajalikku tuge ja abi oma laste kasvatamisel ning arengul. See algatus võimaldab vanematel omandada paremad oskused ning tugevdada peresuhted, mis omakorda toetab laste kasvukeskkonda ja heaolu.

Miks on oluline peresid toetada?

Pere on ühiskonna alustala, kus kujunevad olulised suhted ja väärtused. Elame mitmekesiste perekonnavormidega maailmas, kus perede vaimse tervise ja heaolu hoidmiseks on vaja ulatuslikku tuge nii formaalsetelt kui ka mitteformaalsetelt võrgustikelt. „Lastega perede leibkonnapildi ja elukorralduse uuringust“ selgus, et ligi 38% leibkondadest vajab rohkem abi laste hooldamisel ja kasvatamisel.

Peresuhted mõjutavad otseselt laste eluga rahulolu ning täiskasvanute üldist eluga rahulolu. Uuringud näitavad selget seost peresuhete ja üldise eluga rahulolu vahel. Tugevaid peresid iseloomustab suurem rahulolu eluga – see kehtib nii üksikvanemate kui ka paarisuhtes olevate vanemate puhul. Seejuures on eluga rahuloluga seotud eelkõige soov lapsele rohkem aega pühendada.

Lapsevanemaks saamine peaks olema rõõmustav sündmus, kuid uuringud näitavad, et ligi 8–17% emadest ja 7–9% isadest kogevad sünnitusjärgset depressiooni, mis võib ohustada nii lapse kui ka vanema tervist, heaolu ja arengut. Sünnitusjärgne depressioon võib olla seotud ka pingetega paarisuhtes, sellest tulenevalt on oluline pöörata enne ja pärast lapse sündi erilist tähelepanu peresuhetele.

Viimastel aastatel on Eestis pööratud suurt tähelepanu ennetustööle ja lastega perede varajasele toetamisele, arendatud on süsteeme ja kontseptsioone riskide ennetamiseks. Ennetusnõukogu ja valdkonnaülesed ennetuspõhimõtted toovad esile ennetuse ning süsteemse käsitluse olulisuse, mis mõjutab positiivselt täiskasvanuea heaolu, toimetulekut ja tervisekäitumist.

Ühtse ja tugeva ühiskonna loomiseks on hädavajalik tagada peredele mitmekülgne tugi ning pakkuda turvalist ja hoolivat keskkonda laste kasvatamiseks. See nõuab laiapõhjalist tegutsemist, mis hõlmab perekondlikku, haridusasutuste, kogukonna ja ühiskonna tuge laste ja noorte arenguks.


Teenuse loomise ja arendamise tingimused on avaldatud sotsiaalministeeriumi veebilehel ning omavalitsustele saadetud infokirjas. Taotlusvoor on avatud kuni eelarves eraldatud raha lõppemiseni.