Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Aasta lõpuks valmib uus sotsiaalvaldkonna OSKA raport

Uudis

2016. aastal valmis Kutsekojal esimene sotsiaalvaldkonna töötajaid puudutav oskuste ja vajaduste uuring (OSKA). Sel aastal koostab Kutsekoda sotsiaalvaldkonna tööjõu teemal uue raporti.

Samadel alustel ja sama metoodika järgi tehtav kordusuuring annab head eeldused, et hinnata möödunud perioodi ja seada sihte järgnevatekski aastateks.

Mida OSKA uurib?

  • Kui palju ja mis oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme?
  • Kus ja kuidas saab neid oskuseid omandada?
  • Mida peaks muutma praeguses haridussüsteemis ja elukestvas õppes, et kohaneda tulevikuvajadustega?

Raporti koostamise käigus on tehtud 17 fookusgrupiintervjuud 55 intervjueeritavaga, kelle hulgas on vahetu sotsiaaltöö tegijaid, kohalikke omavalitsusi, teenuseosutajaid, valdkonna kutse- ja kõrgkoole ning poliitikakujundajaid. Oluline roll OSKA uuringuaruande koostamisel on ekspertkogul, kuhu kuuluvad eri sotsiaalala valdkondade esindajad. Ekspertkogu peamine ülesanne on muu hulgas nõustada OSKA uuringutiimi uuringuprotsessi kujundamisel, anda sisendit valdkonna võimalike arengute kohta, hinnata ning valideerida järeldusi tööjõu ja oskuste vajaduse ning koolituspakkumise kohta.

Paralleelselt OSKA raporti koostamisega, pannakse sotsiaalministeeriumis aastateks 2023–2030 kokku „Heaolu arengukava”, mille üks oluline teema on sotsiaalvaldkonna tööjõud. Kahe dokumendi põhjalik käsitlus on oluline riigisiseste prioriteetide seadmisel, edasiste tegevuste, sh ka välisvahendite plaanimisel ja rakendamisel.

Kvaliteetseid teenuseid saab osutada, kui on küllaldaselt kvalifitseeritud personali. OSKA raport annab infot nii töötajate arvu kui ka hariduse ja oskuste kohta, annab ette suunad, mida riiklike poliitikate plaanimisel arvesse võtta, millised on ootused vahetutele sotsiaaltöö tegijatele, esmatasandile, õppeasutustele, tööandjatele, poliitikakujundajatele jne.

OSKA sotsiaalvaldkonna tööjõu raport valmib 2021. aasta detsembriks ja selle laiem avalikustamine toimub 2022. aasta alguses. Sarnaselt teiste OSKA valdkondadega tutvustatakse uuringu tulemusi ka avalikel infopäevadel.


Katrin Pihl
uuringujuht, Kutsekoda
Maarja Krais-Leosk
nõunik, sotsiaalministeerium