Skip to content

Ennetuse teadusnõukogu

Ennetuse teadusnõukogu eesmärk on hinnata ennetustegevuste tõendatuse taset, toetada ennetustegevuste arengut ning andmetel ja tõendusel tuginevat otsusetegemist ennetuses.

Tehtud tegevused

Korrakindlad tegevused

  • Toetatakse ennetusnõukogu riikliku ennetuspoliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel, andes korrakindlaid ülevaateid ennetustegevuste hetkeseisust ja vajadustest.
  • Analüüsitakse Eestis ellu viidavate ennetustegevuste tõendatust ja nõustatakse tegevuste omanikke.

Ennetuse teadusnõukogu hindab Eestis elluviidavate ennetustegevuste tõendatuse taset kokkulepitud hindamissüsteemile tuginedes. Hindamisel jagunevad ennetustegevused kahte rühma:

  • Väljakujunenud ennetustegevused on enamasti pikemat aega tagasi loodud selge toimimisloogikaga tegevused, mis on jõudnud uurida tegevuse vastuvõetavust ja teostatavust, elluviimise kavakohasust ning koguda andmeid mõju kohta.
  • Arendusjärgus ennetustegevused on enamasti hiljuti loodud algatused, mis püüavad mõjutada probleeme uudsel viisil. Arendusjärgus ennetustegevused toovad esile ennetustegevuse vajaduse ja eesmärgid, kuid neil on vaja aega ja tuge tegevuse arendamiseks, andmete kogumiseks ning mõju tõendamiseks.

Hinnatud tegevuste kohta saab ennetustegevuste andmebaasi valmimiseni teavet infolehtedelt. Need annavad lühiülevaate ennetustegevusest ning toovad välja retsensentide ettepanekud tegevuse uurimiseks ja kasutamiseks. Väljakujunenud ennetustegevuste puhul antakse ülevaade uuringutest ja nende tulemustest ning kui tegevuse tõendatuse taset on ka mujal hinnatud, siis tuuakse välja välismaiste andmebaaside hinnangud. 

1. Väljakujunenud ennetustegevused, mille tõendatuse tase on määratletud

Ava tegevuste loetelu

2. Arendusjärgus ennetustegevused

Ava tegevuste loetelu

Abiks ennetustegevuse valijale või elluviijale

Ühes asutuses või kogukonnas on võimalik ja tihtipeale vajalik kasutada mitut eri ennetustegevust, sest üks tegevus ei lahenda kõiki probleeme. Seetõttu tuleb valida elluviimiseks tegevusi, mis vastavad eri sihtrühmade vajadustele. Igasse konteksti ei pruugi sobida suurepärase hinnangu  saanud ennetustegevus, lisaks tõendusmaterjalile tuleb otsustamisel arvesse võtta sihtrühma eripärasid ja vajadusi ning elluviijate erialast asjatundlikkust. Probleemi ennetamiseks võivad sobida ka arendusjärgus ennetustegevused, mille elluviimisel tasub koguda andmeid, et teha kindlaks, kas tegevus viis soovitud muutuseni. 

Ennetuse teadusnõukogu liikmed

Ennetuse teadusnõukogu tegevust juhib Tervise Arengu Instituudi esindaja nõukogus.

Asutus Esindajad
Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituut   Jana Holmar,  Moonika Viigimäe
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Dagmar Kutsar, Judit Strömpl
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut  Evelyn Kiive, Tiina Kivirand
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Ülle Ernits, Kristi Rannus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool    Merle Varik, Ülle Parm
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut  Liisi Ausmees, Andero Uusberg
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut   Merike Sisask, Karmen Toros
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut Astra Schults, Kristi Pedak
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut Grete Arro, Kati Aus
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Kersti Pärna, Kaja-Triin Laisaar
Sisekaitseakadeemia  Maret Miljan, Kaisa Kajo
Tervise Arengu Instituut Karin Streimann, Triin Vilms
Tartu Ülikooli õigusteaduskond Jaan Ginter, Aleksei Kelli

Projekti ajastus

2022–2025

Lisainfo

Valdkonnaülene ennetus

Teadusnõukogu töökord (pdf, 33.57 KB)

Kas soovid esitada mõne Eestis ellu viidava ennetustegevuse mõju tõendatuse hindamiseks? Selleks täida ära küsimustik. Me võtame arvesse kõiki ettepanekuid.