Skip to content

Koolitused asendushoolduse valdkonna asutuste töötajatele

Pakume koolitusi, et toetada perevanemaid, kasvatajaid, tugipersonali ja juhte asendus-, turva-, või perekodus ettetulevate keerukustega toimetulemisel ja laste heaolu parandamisel.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse eesmärk on anda last vahetult kasvatavatele inimestele asendus- pere- ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, ja toetada ning julgustada perevanemat ja kasvatajat oma töös.

Tegu on baaskoolitusega, mis tähendab, et osaleja omandab põhiteadmised, mida on vaja asendus-, turva- või perekodus töötamiseks. Täienduskoolituse maht on 160 akadeemilist tundi ja koosneb kaheksast eri moodulist. Asendus-, pere või turvakodu kasvatusala töötaja peab koolituse läbima aasta jooksul tööle asumisest.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Pärast koolituse läbimist oskab õppija kasvatada ja toetada lapse- ja perekesksest lähenemisest lähtuvalt asendushooldusel viibivat lapsest, võttes arvesse tema võimalikku trauma- ja kaotuskogemust, arengulisi erivajadusi ning asutusepõhisest hooldusest tulenevaid eripärasid.

Koolituse läbinu:

 • tunneb olulisemaid lapse arenguetappe ja kiindumussuhte olemust;
 • tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule traumakogemusele, väärkohtlemisele või psühholoogilistele probleemidele ja oskab neis olukordades last toetada;
 • oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet ja toetab lapse potentsiaali arengut kasutades positiivse vanemluse põhimõtteid;
 • teab, kuidas tagada turvaline, toetav ja põhiõigusi järgiv keskkond lastele asendushooldusel;
 • oskab asendushooldusel olevat last toetada raskete olukordade ja emotsioonidega toime tulemisel ja teab, kuidas ise asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja keeruliste ülesannetega toime tulla;
 • teab, kuidas käituda konfliktses olukorras asendushooldusel viibivate lastega ja oma meeskonnaga.
Õppe maht, sisu ja korraldus

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus koosneb 8 moodulist ning kestab kokku 160 akadeemilist tundi (sellest 144 akad t on kontaktõpe ja 16 akad t on iseseisev töö). Koolituse kontaktõpe on jaotatud kaheksateistkümnele koolituspäevale.

Moodulite teemad ja kontaktõppe maht:

 1. Lapse areng ja kiindumus (16 akad t)
 2. Trauma ja kaotus (16 akad t)
 3. Väärkohtlemine (16 akad t)
 4. Töötaja vaimne tervis (16 akad t)
 5. Lapse vaimne tervis (24 akad t)
 6. Positiivne vanemlus (24 akad t)
 7. Lapse õigused (20 akad t)
 8. Konflikti juhtimine (12 akad t)

Koolitusi korraldatakse enamasti kolmes piirkonnas (Tallinn, Tartu, Jõhvi), et töötajad saaksid koolitusel osaleda kodule/tööle veidi lähemal. Koolitusi korraldatakse eesti- ja vene keeles. Ühes koolitusgrupis osaleb keskmiselt 20 inimest.

Koolituste toimumise ajad ja kohad 2022. aastal

I GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus Tartus (eesti keeles) 1.0316.06.2022.

II GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus Tallinnas (eesti keeles) 2.039.06.2022.

III GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus Ida-Virumaal (vene keeles) 1.0314.06.2022.

IV GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus Tartus (eesti keeles) sügis 2022. Kuupäevad selgumas.

V GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus Tallinnas (eesti keeles) sügis 2022. Kuupäevad selgumas.

VI GRUPP Perevanemate ja kasvatajate täienduskoolitus (vene keeles) sügis 2022. Kuupäevad selgumas.

Täpsed koolituste toimumisajad ja piirkonnad sõltuvad sellest, kui palju inimesi koolitusele suunatakse. Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse koolitusgrupid komplekteerib Tervise Arengu Instituut vastavalt asendus- ja perekodudelt tulnud registreerumistele.

Tekkinud küsimuste korral (sh kui tundub, et olete liiga kaua järjekorras olnud ja ei ole siiani koolituskutset saanud) võtke julgesti ühendust Marietta Heinsaarega.

Koolitusel osalemine

Koolitusele saab töötajaid registreerida asutus. Töötaja koolitusvajadusest peab asutus Tervise Arengu Instituudile teada andma esimesel võimalusel pärast töötaja tööle asumist ja märkima ka töötaja koolitusele registreerimise aja majandustegevuse registrisse. Täidetud registreerumisleht saatke meiliaadressile mariann.lambing@tai.ee

Ankeet registreerumiseks (xlsx, 12.02 KB)
Õppekava ja muud dokumendid

Koolituse õppuste sisu, ülesehituse ja õpiväljundite kohta saab veel täpsemalt lugeda õppekavast.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava koostati 2017. aastal tehtud koolitusvajaduse analüüsi alusel.

Koolituse tulemusi ja mõju analüüsiti 2018. aasta uuringus, mille tulemuste alusel tehti koolituses väiksemaid muudatusi.

 

Perevanema ja kasvataja lisakoolitused

Lisakoolitused pakuvad asutuste töötajatele täiendavaid teadmisi erinevatel teemadel, mis on vajalikud laste toetamiseks.

Välja on töötatud järgnevad koolitusteemad:

 • Lastevaheliste suhete toetamine
 • Traumateadlik perevanem
 • Konflikti lahendamine laste ja noortega
 • Seksuaalkasvatus asenduskodus
 • Psühholoogiline kriisiabi
 • Teismelise mõistmine ja toetamine

Vajaduse alusel pakutakse lisakoolitusi ka teistel olulistel teemadel. 2022. aastal toimuvate koolituste toimumise aegade kohta on info leitav TAI koolituskalendrist.

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Koolitus pakub vajalikke teadmisi ja tuge asenduskodu töötajatele ja lastekaitse spetsialistidele, kes võivad kokku puutuda seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubanduse juhtumitega. Koolitusel keskendutakse sellele mis on seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus, kuidas juhtumite ilmnemise korral tegutseda ja kuidas ohvriks langenud last paremini mõista ja toetada.

Koolitus on mahuga 64 akadeemilist tundi ja koosneb kokku viiest eri moodulist.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas ennetada laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvriks langemist ja kuidas vajaduse korral toetada lapsi võimalike ekspluateerimise tagajärgedega toimetulekul.

Koolituse lõpuks õppija:

 • kirjeldab lapse arengule kohast seksuaalsust;
 • kirjeldab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse olemust ning levikut;
 • nimetab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvri tunnuseid;
 • teab, kuidas ennetada olukordi, kus laps võib sattuda ohvriks;
 • oskab adekvaatselt reageerida väärkohtlemise ja inimkaubitsemise juhtumi korral;
 • kirjeldab trauma mõju lapsele ning teab traumakogemusega lapse ja tema võrgustiku toetamise võimalusi.
Õppe maht, sisu ja korraldus

Koolituse maht on 64 akadeemilist tundi ja koolitus koosneb viiest moodulist:

 1. Lapse seksuaalsus (8 akad t)
 2. Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja märkamine (16 akad t)
 3. Laste ja noorte inimkaubandus (8 akad t)
 4. Väärkohtlemise mõju ja lapse/noore toetamine (16 akad t)
 5. Väärkohtlemisele reageerimine sh võrgustikutöö ja osaliste rollid (maht 16 akad t)

Koolitused toimuvad auditoorses kontaktõppes või kontaktõppes veebis. Õppijate arv ühes grupis on keskmiselt 20 inimest.

Koolitajad
Koolituste toimumise ajad ja kohad 2022

Teave 2022. aastal toimuvate koolituste toimumise aegade kohta on TAI koolituskalendris.

Õppekava ja muud dokumendid

Koolitus on välja töötatud koolitusvajaduse analüüsi alusel.

Koolitusvajaduse analüüs (pdf, 556.45 KB)

 

Asenduskodu juhtide ja keskastmejuhtide koolitus

Asenduskodu juhtide esimene pilootkoolitus toimus 2021. aasta sügisel. Koolitus koosnes viiest moodulist ja selle eesmärk on toetada juhte lapse- ja töötajakeskse töökultuuri loomisel. 2022. aastal koolitust täiendatakse. Lisame info peagi.

Kasulik lugemine

 

ESFi logo

 

 

 

 

Koolitusi viiakse ellu meetme TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.