Skip to content

Võimalus teha emakakaelavähi sõeluuring kodus tõi rohkem osalejaid

Uudis

Võimalus valida, kas osaleda emakakaelavähi sõeluuringus tavapäraselt kliinikus või võtta vajalik proov ise kodus, suurendas sõeluuringus osalemise määra keskmiselt 10% võrra, näitasid Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2021. aastal ellu viidud pilootuuringu esmased tulemused. Kõige aktiivsemaks osutus osalus rühmas, kellele koos korduskutsega saadeti posti teel koju ka proovivõtukomplekt.

Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi sõeluuringu esmastestiks uuring, millega tuvastatakse emakakaelavähi peamise riskiteguri ehk inimese papilloomiviiruse (HPV) nakkus. Osalemine kliinikus tehtavas sõeluuringus on aga olnud madal ja nii pakuti pilootuuringus täiendava testimisviisina kodutestimist, mis võimaldab naisel võtta proov ise endale sobival ajal ja kohas.

„Uuringud näitavad, et naise võetud kodutest on sama usaldusväärne kui arsti või ämmaemanda poolt kliinikus võetud HPV test. Paljudes riikides on kodutesti rakendamine tõstnud oluliselt emakakaelavähi sõeluuringus osalemist,“ märkis uuringu juht, TAI vanemteadur dr Piret Veerus.

HPV kodutestimise pilootuuringu viis TAI koos partneritega ellu 2021. aasta teises pooles. Sellesse kaasati 58 000 emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma naist, kes augusti keskpaigaks ei olnud veel uuringus osalenud. Juhuvaliku alusel pakuti neist 26 000 naisele korduskutsega võimalust valida, kas teha HPV kodutest või tavapärane sõeluuring kliinikus. Kodutesti võimaluse saanud naised jagati omakorda juhuvaliku teel kahte rühma, kus pooltele saadeti HPV kodutest postiga kodusele aadressile ja pooled said e-kutsega veebilingi, millelt kodutest tasuta tellida.  Ülejäänud 32 000 naist said tavapärase korduskutse kliinikus testimisele.

Selgus, et enim (41%) oli sõeluuringus osalejaid rühmas, kus HPV kodutest saadeti kohe postiga koju. Umbes pooled osalejatest tegid kodutesti ja pooled käisid kliinikus. Rühmas, kellel oli võimalik tellida kodutest ise veebi teel, oli sõeluuringus osalejaid 34% (kodutesti tegijaid oli neist umbes veerand). Samal ajal tavapärase, kliinikus prooviandmise võimalusega korduskutse saanud naiste hulgas oli osalejaid vaid 28%. Keskmiselt suurendas kodutesti võimaluse pakkumine seega osalusmäära ligi 10% võrra.

Kodutesti valikuvõimalus suurendas osalust kõikides vanuserühmades ning piirkondades üle Eesti. Kõige rohkem aitas kodutesti pakkumine võrreldes tavapärase korduskutsega tõsta osalusmäära 60- ja 65-aastaste naiste seas (17% võrra); piirkondade lõikes aitas kodutesti pakkumine suurendada osalusmäära enim Kesk-Eestis (15%), Lõuna-Eestis (14%) ja Ida-Virumaal (13%).

Küsiti ka naiste hinnangut kodutestimisele. Valdav enamus HPV kodutesti teinud naistest hindas kodutestimist lihtsaks ja proovivõtujuhiseid arusaadavaks ning üle 85% pidas kodutestimist mugavamaks kui kliinikus testi tegemist. Vaid 3% kodutesti teinud naistest eelistab edaspidi kliinikus sõeluuringul käimist.

„Uuringu tulemused näitavad selgelt, et kodutestimine tuleks täiendava võimalusena lisada emakakaelavähi riiklikku sõeluuringuprogrammi Eestis. TAI jätkab koostööd Tervisekassaga, et teha kodutestimine võimalikult kiiresti kättesaadavaks kõigile emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma naistele,“ lisas dr Veerus.

TAI viis pilootuuringu ellu koostöös Tervisekassa, SYNLAB Eesti OÜ ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboriga.

Lisainfo: HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus: pilootuuring | Tervise Arengu Instituut (tai.ee)

HPV pilootuuringu tulemused

Taustaks:

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 ning sureb 60 naist. Haiguse peamiseks riskiteguriks on püsiv nakatumine HPV kõrge vähiriskiga alatüüpidega, mis võivad kutsuda esile muutusi emakakaela rakkudes ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelseks seisundiks. Emakakaelavähki on võimalik ennetada HPV-vastase vaktsineerimise ja sõeluuringuga. Sõeluuringule oodatakse iga viie aasta järel osalema naisi vanuses 30–65 sõltumata ravikindlustuse olemasolust. Eesti püsivalt kõrge haigestumuse üheks põhjuseks on madal osalus sõeluuringus – osaleb alla poole naistest.