Skip to content
Sotsiaaltöö

Bakalaureuseõpe aitab mõista inimest ja ühiskonda

Korraldus

Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö bakalaureuseõppekava toetab üldpädevuste kujunemist ülikooliõpinguteks ning üldisemat sotsiaalteaduslike teadmiste ja oskuste omandamist, mis võimaldab mõista nii inimest kui ka ühiskonda, valmistades ette erialaseks tööks.

Marju Medar
Marju Medar, PhD
sotsiaaltöö bakalaureuse õppekava kuraator

Bakalaureuseõpe on akadeemilise õppe esimene aste: üliõpilane omandab üldharidusliku põhja ning eriala alusteadmised ja -oskused, et jätkata magistriõppes ja alustada tööd valitud erialal. Tallinna Ülikoolis õpetatakse sotsiaaltööd bakalaureuseõppe tasemel alates 1991. aastast.

Õppekava läbimine toetab üldpädevuste kujunemist ülikooliõpinguteks ning üldisemat sotsiaalteaduslike teadmiste ja oskuste omandamist, mis võimaldab mõista nii inimest kui ka ühiskonda. Üliõpilane saab teadmisi ühiskonna ja õiguse, ettevõtluse ja majanduse, samuti riigi, poliitika ning valitsemise kohta. See toetab sotsiaalteadusliku suutlikkuse arenemist ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas. Kohustuslike alusainete varal, nagu ühiskonna uurimine ja analüüs ning projektipõhine „Erialasid lõimiv uuendus“, areneb suutlikkus lahendada interdistsiplinaarseid probleeme praktilise ja eesmärgistatud meeskonnatöö kaudu.

Õppekava otsene eesmärk on valmistada ette sotsiaaltöö eriala spetsialiste. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu erialateadmistele. Omandatakse sotsiaaltöö eri valdkondade teoreetilised teadmised ja praktilise sotsiaaltöö töömeetodid nii üksikisiku, organisatsiooni kui ka ühiskonna või kogukonna tasandil ning tööks eri sihtrühmadega. Õpitakse lähtuma sotsiaaltöö väärtusalustest, nagu ennetustöö, probleemide õigeaegne märkamine ja sekkumine, klienti toetava tegevuse kavandamine ning elluviimine. Omandatakse ka sotsiaalalaste uurimuste kavandamise ja korraldamise esmased teadmised ja oskused.

Teadmisi rakendatakse ellu praktika käigus, täites sotsiaaltöötaja erinevaid ülesandeid mitmesugustes asutustes. Praktika saab sooritada ka väljaspool Eestit. Eriala valik- ja vabaainete kaudu saab õppija oma huvide ja vajaduste alusel omandada süvendatult teadmisi tööks mõne kitsama sihtrühmaga, nt eakatega, laste ja peredega, sõltlastega, erivajadustega inimestega.

Bakalaureuseõppe nominaalõppeaeg on kolm aastat ja maht 180 ainepunkti. Õpe lõpeb bakalaureuseeksamiga ja lõpetamisel saadakse sotsiaalteaduse bakalaureusekraad.


Artikkel ilmus ajakirja erinumbris 30 aastat sotsiaaltöö õpetamist Tallinna Ülikoolis