Skip to content
Sotsiaaltöö

Valgusfoor – kuidas toetada ennast ja oma töötajaid kriisiolukorras?

Uudis

Ole sa politseinik, prokurör, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja, asutuse juht, kogukonna sädeinimene või keegi teine, kes tegutseb kriisiolukorras selle nimel, et hoida teenused ja süsteemid toimivana ja inimesed elus – see info on just sulle!

Simone Epro, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse juht
Helen Alton, psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond


Sotsiaalkindlustusamet koordineerib psühhosotsiaalse kriisiabi osutamist kogu elanikkonnale. Psühhosotsiaalse toe kaudu saab pöörata tähelepanu emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisele, põhivajaduste rahuldamisele ning taastumist võimaldava sotsiaalse keskkonna kujundamisele.

COVID-19 kriisi ajal tekkis palju juhiseid ja materjale, mida oli raske hoomata ja järgida. Sellest sündis mõte koondada kõik materjalid enesehoiu ja psühhosotsiaalse toe kohta üheks tervikuks ja luua spetsialiste abistav tugipakett.

Koondasime info valgusfoori põhimõttel – rohelises olles liigu ja tegutse, ent punasesse jõudes peatu hetkeks ning pea nõu spetsialistiga, et liikuda tagasi kollasesse või rohelisse.

Valgusfoori tugipaketti saavad spetsialistidele lisaks kasutada teisedki inimesed, et hinnata oma hetkeolukorda ning plaanida toetavaid tegevusi. Peamiselt on see siiski mõeldud juhi ja töötaja tööriistaks.

Valgusfoori tugipaketi info abil saad teada, kuidas kriisiolukorras enda eest ise hoolitseda, aidata teistel end toetada ning abistada oma kolleege.

COVID-19 kriis on mõjutanud meid kõiki: vähenenud töökoormus või töökaotus, lähedaste haigestumine ja surm, raskused töö- ja pereelu ühildamisel, ebakindlus jpm. 

Mõnikord läheb vaja suuremat tuge või professionaalset abi, et tulla toime tööülesannetega ning hoida tasakaalus isiklik ja tööelu.

Valgusfoori tugipaketi joonis
Valgusfoori tugipakett.
Sotsiaalkindlustusamet

Abi küsimine ja selle vastu võtmine on täiesti normaalne!

Kui soovid valgusfoori tugipaketist rohkem teada saada, vaata meie veebilehte ning viska pilk peale ka valgusfoori voldikule.

Valgusfoori tugipakett sisaldab toimetuleku eri faaside kirjeldusi ja tunnuseid. Need aitavad hinnata oma seisundit ja mõista, mis samme tuleb ette võtta vaimse heaolu toetamiseks. Tugipaketis on välja toodud ka stressitunnused, eneseabitehnikad, psühholoogilise esmaabi sammud jm abistav materjal.

Valgusfoori tugipakett on abiks nii juhile kui ka töötajale. Igas etapis on välja toodud eesmärk, mille poole püüelda.

Ennetav faas: Olukord on stabiilne. Kuigi esineb väsimuse märke, tulevad töötajad tööle hea tujuga, konflikte ei ole. Asutuse tegevus toimib.

Toetav faas: Töötajate ärevus on tõusnud, suurenenud on töölt eemale jäävate inimeste arv, kollektiivis võivad ilmneda esimesed lahkhelid.

Reageeriv faas: Töötajad ei suuda täita tööülesandeid korralikult, paljud on töölt eemale jäänud, keeldutakse töö tegemisest, tekkinud on konfliktid. Töötajate vahel on rahulolematust, pingeid ja lootusetust.

Inimeste vajadused on erinevad. Seega on oluline, et mures olev töötaja viskaks tugipaketile ka ise pilgu peale, et valida abi saamise viis – olgu selleks lihtsalt vestlus kolleegiga, professionaalne supervisioon, pöördumine perearsti poole, eneseabitehnikad, jooksmaminek või hoopis midagi muud.

Oluline on teadmine, et sa pole üksi!

KONTAKTID

Simone Epro: simone.epro@sotsiaalkindlustusamet.ee
Helen Alton: helen.alton@sotsiaalkindlustusamet.ee


Foto: Canva.com