Skip to content

„PREP“ ja „programm VALIK“ – ennetustegevused, mis väärivad kasutamist

Uudis

Äsja läbisid Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures töötava ennetuse teadusnõukogu hindamise ennetustegevused „PREP“ ja „programm VALIK“ – ennetustegevuste kasutusvalmidus on vastavalt väga heal ja heal tasemel. See tähendab, et ennetuse teadusnõukogu soovitab neid ennetustegevusi Eestis kasutada. 

Ennetuse teadusnõukogu on praeguseks hinnanud 19 ennetustegevuse tõendatust. Sellesse nimekirja lisandusid pärast aprillis toimunud ennetuse teadusnõukogu kohtumist „PREP“ ja programm „VALIK“. 

„PREP“ on USA-s väljatöötatud ennetustegevus, mida Eestis on rakendatud 2009. aastast. Tegevuse esmane soovitud mõju on rahulolu suurenemine paarisuhtes. Esmase tulemusnäitaja hindamisel toetutakse enesekohastele hinnangutele kuni 2 aastat pärast tegevuse lõpetamist.  

Neli uuringut viiest näitas, et ennetustegevuses osalenute rahulolu abieluga paranes ajas, võrreldes mitteosalenutega, kelle rahulolu jäi samaks või vähenes. Kestvuse vaates on mõju tulemused erisugused. Üks uuring ei leidnud positiivset mõju lapseootel paaride seas.  

Kolm uuringut, sh Eestis elluviidud uuring, leidsid, et võrreldes meestega paranes naiste rahulolu abieluga enam. Kaks uuringut näitasid, et tulemused on paremad paaridel, kelle esialgne stressitase või truudusetuse risk on suur. 

Loe ennetustegevuse teistest eesmärkidest ja uuringute tulemustest ülevaatlikult infolehelt

„Programm VALIK“ on 2017. aastal USA-s väljatöötatud ennetustegevus, mida Eestis on rakendatud 2018. aastast. Programmi esmane soovitud mõju on kannabinoidide tarvitamisest hoidumine. Esmase tulemusnäitaja hindamisel toetutakse enesekohastele hinnangutele kuni 8 kuud pärast tegevuse lõpetamist. 

Ühe uuringu tulemus näitas kannabinoidide tarvitamisest viimasel kuul hoidunute osatähtsuse suurenemist, võrreldes esmase hindamisega. Positiivset muutust nähti ennetustegevuses osalenute seas võrdluses inimestega, kes tegevuses ei osalenud.

Loe ennetustegevuste teistest eesmärkidest ja uuringute tulemustest ülevaatlikult infolehelt.

Mõju uurimine peaks olema ennetustöö kavandamise ja elluviimise loomulik osa  

Selleks, et saaksime olla kindlad ennetustegevuste positiivses mõjus ja ressursside õigustatud kasutamises, peab nendega kaasas käima ka uurimine. Ennetustegevuse tõendatuse taseme hindamine aitab mõista, kuidas tõenduspõhisuse arengujoonel* edasi liikuda, sh mida tuleks uurida ja mida elluviimisel arvesse võtta.  

Ennetuse teadusnõukogu kaudu luuakse otsustajatele ja tegevuste elluviijatele ülevaade Eestis kasutatavate ennetustegevuste sisust ja mõjust. Hinnatud ennetustegevuste ülevaadetes antakse soovitused, mida arvesse võtta tegevuse ellu viimisel ja järgmistel uuringutel. Hindamise läbinud ennetustegevuse infolehed on kättesaadavad  TAI kodulehel.  

Kui tead ennetustegevust, mis võiks edaspidi hindamisprotsessi läbida, anna palun neist teada, klikkides ettepanekute vormil

 Karin Streimann, TAI valdkonnaülese ennetuse valdkonna juht  


* TAI juures töötab alates 2022. aastast ennetuse teadusnõukogu, kes hindab ennetustegevuste tõendatuse taset, nõustab tegevuse omanikke ja aitab teha ennetusvaldkonnas otsuseid, mis tuginevad andmetel ja on tõendatud. Ennetuse teadusnõukogu tugineb ennetustegevuste tõendatuse taseme hindamisel varem kokku lepitud kriteeriumidele. Ennetustegevuse tõendatuse tase ei näita kui „hea“ või „halb“ on ennetustegevus, vaid näitab nende positsiooni tõenduspõhisuse arengujoonel. Tõendatuse tasemeid on loodud raamistiku alusel viis – mida kõrgem tase, seda kindlamad saame olla, et tegevus annab soovitud tulemuse.