Skip to content

Uimastipoliitika keelekasutus

Uimastitest ja uimastitarvitamisest rääkides kasutatakse palju kõnekeelseid sõnu ja väljendeid ning spetsiifilisi termineid, millest osade sisu on vaieldav ja tihti ka vääriti mõistetud.

Et me saaksime üksteisest paremini aru, töötas uimastipoliitika keelekasutuse töörühm läbi sagedamini ettetulevad sõnad ja väljendid, mis ei sobi avalikku keelekasutusse kas halvustava varjundi pärast või seepärast, et tegu on meelevaldse üldistusega, või seepärast, et sõna täpset sisu pole teadvustatud. Selle töö tulemusel sündisid keelesoovitused ametnikele ja kõneisikutele uimastipoliitika kujundamiseks ning meedia- ja kommunikatsiooniinimestele uimastitest kirjutamiseks.

alternatiivkaristus või karistuse asendamine

kasuta parem inimesele pakutakse, pakuti, on pakutud mingit teenust, võimalust, lahendust jne; karistuse alternatiiv

Selgitus. Kui inimest ei ole karistatud, siis ei saa rääkida karistuse asendamisest, kuna puudub karistus, mida asendada. Karistuse asendamist saab kasutada olukorras, kus inimest on karistatud ning mingi osa põhikaristusest (nt rahatrahv) asendatakse asenduskaristusega, nt üldkasuliku tööga. Sel juhul kasutatakse mõistet asenduskaristus ja on sobiv rääkida karistuse asendamisest. Kui aga inimene otsustatakse juhatada karistamise asemel mõne talle sobiva teenuse juurde, siis ei ole sobilik rääkida karistuse asendamisest.

Näide: Karistuse alternatiivina luuakse teenuseid, mille eesmärk on pakkuda nendele inimestele, kes ei ole sooritanud raskeid süütegusid, võimalust ennast ravida.

endine tarvitaja

kasuta parem uimasti (uimastite) tarvitamise kogemusega, tarvitamiskogemusega, inimene, kes on tarvitanud uimasteid; kui inimesel on diagnoositud sõltuvus, siis sobib ka tervenev tarvitaja

Selgitus. Endine tarvitaja on subjektiivne hinnang. Kõige parem soovitus on kuulata, kuidas taolise kogemusega inimene end ise eelistab nimetada ja kasutada sama nimetust.

Näited

Uimasti tarvitamise kogemusega inimeste lood

Inimene, kes on tarvitanud uimasteid, rääkis ...

Tal on uimasti tarvitamise kogemus

meelemürk

kasuta parem uimasti, sõltuvusaine, sõltuvust tekitav aine

Selgitus. Meelemürk on ebaselge sisuga eufemism, mida ei sobi kasutada ametliku sisuga kirjakeelses tekstis. Näiteks uimastiennetust käsitlevates materjalides meelemürkide, vägijookide jms asemel on parem kasutada uimastid, alkohoolsed joogid jms

mõnuaine

kasuta parem uimasti, sõltuvusaine, sõltuvust tekitav aine

Selgitus. Mõnuaine on ebaselge sisuga eufemism, mida ei sobi kasutada ametliku sisuga kirjakeelses tekstis ja mis loob uimastitest positiivse kuvandi. Uimastite nimetamine mõnuaineteks ei muuda uimasteid toimelt leebemaks ja ohutumaks.

narkar

kasuta parem tarvitaja, uimastitarvitaja, uimastit tarvitav inimene, inimene, kes tarvitab uimastit; kui kontekstist on aru saada, et tegu on uimasteid tarvitava inimesega, siis sobib ka lihtsalt 'inimene'

Selgitus. Narkar on hukkamõistev kõnekeelne sõna inimese kohta, kes tarvitab uimasteid või on uimasti mõju all. Antud sõna võiks vältida kõigis kontekstides.

narkojoove, narkootiline joove, narkojoobes

kasuta parem uimastijoove, uimastijoobes, uimasti mõju all, mille joobes

Selgitus. Narkojoove, narkootiline joove vms mõjuvad kõnekeelsena ja neid ei sobi kasutada ametlikus kirjakeelses tekstis. 'Uimastijoove' on neutraalsem ja haarab endasse ka segajoobe (kui on tarvitatud ka alkoholi teiste uimastite kõrval).

Näited:

Uimastijoovet tuvastama

Uimastijoobe kontrollimise vahendid

Joobetunnustega

narkomaan

kasuta parem tarvitaja, uimastitarvitaja, uimastit tarvitav inimene, inimene, kes tarvitab uimastit või uimasteid

Selgitus. Narkomaan on ületarvitatud ja hukkamõistev sõna igasuguse tarvitaja kohta. Sõna kasutamist tuleks vältida uimasteid tarvitava inimese kohta, kuna vastavalt kliinilisele ja juriidilisele definitsioonile on narkomaan inimene, kellel on narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel tekkinud psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest. Suuremal osal uimastitarvitajatel ei teki sõltuvust.

narkomaania

kasuta parem uimastitarvitamishäire, uimastisõltuvushäire, sõltuvus, sõltuvushäire

Selgitus. Narkomaania tähendab psüühilist või füüsilist sõltuvust, mis on tekkinud narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel. See on negatiivse varjundiga ülekasutatud sõna nii sõltuvushäire kui ka uimastite tarvitamise ja levitamise kohta. Ametlikus kirjakeelses tekstis tuleb selliseid üldistusi vältida ning kasutada täpsemaid nimetusi.

Näide: uuring uimastitarvitamise (mitte: narkomaania) hoiakute kohta

 

narkootikum

kasuta parem uimasti

narkootiline aine

kasuta parem uimasti või uimasti nimetust, ravimi puhul: valuvaigisti, uinuti, rahusti vms

Selgitus. Ametlikus kirjakeelses tekstis võiks olla täpne. Narkootiline aine on uimastav ja sõltuvust tekitada võiv aine ning mõnikord ei tehta vahet uimastil ja muul narkootilise toimega ainel, milleks on teatud ravim, nt valuvaigisti, rahusti jm.

Näited:

Uinutite kättesaadavus

Rahustite, valuvaigistite tarvitamine

Narkootilistest ainetest leidus reovees kõige rohkem kanepi ja selle töötlemisproduktide jääke

narkosurm

kasuta parem mürgistussurm, üledoosisurm, uimasti üledoosist tingitud surm

Selgitus. Narkosurm on kõnekeelne ja ebatäpne sõna, sest surma ei põhjusta mitte uimasti tarvitamine per se, vaid surm on tingitud uimasti üledoosist.

Näited:

Pressiteade möödunud aastal toimunud üledoosisurmade kohta

Uimastite üledoosist tingitud surmade arv

narkotarvitaja

kasuta parem tarvitaja, uimastitarvitaja, uimastit tarvitav inimene, inimene, kes tarvitab uimastit; kui kontekstist on aru saada, et tegu on uimasteid tarvitava inimesega, siis sobib ka lihtsalt 'inimene'

Selgitus. Narkotarvitaja on üldistav kõnekeelne sõna. Selle asemel saab kasutada toodud alternatiive.

narkovastane (võitlus, töö, sõda, kampaania, tegevus, päev, loeng, programm, propaganda, reklaam, ennetustöö jm)

kasuta parem uimastite vastane võitlus või täpsemat sõna: uimastitega seotud süüteod, kahjude vähendamine, uimastiennetus, sõltuvusravi jms

Selgitus. 'Narkovastane' on ründava alatooniga segane väljend, mida saab tõlgendada kui tarvitajate vastu suunatud tegevust. Olenevalt kontekstist saab kasutada täpsemat sõnastust.

Näited:

Uimastitega seotud süütegude kokkuvõte

Arutelu uimastiennetuse rahastamise üle

Kahjude vähendamise teenus, keskus

pilves, laksu all

kasuta parem uimasti mõju all, joobes, uimastijoobes, uimasti tarvitamise tunnustega

Selgitus. Neid kõnekeelseid väljendeid ei sobi kasutada ametlikus kirjakeelses tekstis ega meedias

probleemne (tarvitamine, tarvitaja)

kasuta parem (uimasti)tarvitamine, tervistkahjustav (uimasti)tarvitamine, terviseriske põhjustav (uimasti)tarvitamine, kahjustav (uimasti)tarvitamine; uimastiprobleemiga inimene

Selgitus. Probleemne osutab millelegi, mis kahjustab inimest ennast ja teisi, kuid selgitamata jääb, mis sisu probleemil on. Kui inimese kohta öeldakse 'probleemne tarvitaja', võib jääda mulje, et probleem on inimeses, mitte inimesel.

Näide: tervistkahjustav kanepitarvitamine

puhas

kasuta parem uimasteid mittetarvitav, uimastitest hoiduv, uimastitest prii, uimastiprii, uimastivaba, uimasteid vältiv, paranev, paranemas, negatiivne (kui jutt on analüüsitulemusest), inimene ei ole enam uimasteid tarvitanud, inimene on sõltuvusest vabanenud, inimene on kaine

Selgitus. Puhas on kõnekeelne ebaselge sisuga sõna, mida kasutatakse tähenduses "uimasteid enam mitte tarvitav". Lisaks võib siit välja lugeda, et need, kes tarvitavad, on ebapuhtad. Kõige parem soovitus on kuulata, kuidas taolise kogemusega inimene end ise eelistab nimetada ja kasutada sama nimetust.

ravikanep

kasuta parem meditsiinilisel eesmärgil tarvitatav kannabinoid, kannabinoidravim (hõlmab nii füto- kui ka sünteetilisi kannabinoidravimeid; sellest tulenevalt ka kannabinoidravi (kannabinoidravimitega (kanepiga) ravimine), kanepipõhine ravim, raviks kasutatav kanep, raviotstarbeline kanep

Selgitus. Ravikanep on levinud üldkeele sõna, mis tekitab mulje nagu eksisteeriks kanepi kõrval ka ravikanep. Tegemist on siiski ühe taimega. Kanepi põhjal valmistatakse ravimeid, mida võib nimetada kannabinoidravimiteks ja mille kannabinoidide sisaldus on mõõdetud ja reguleeritud. Eestis puudub taolistel kannabinoidravimitel müügiluba.

sõltlane

kasuta parem uimastit tarvitav inimene, uimastitarvitaja, tarvitaja, meditsiinikontekstis sobib ka sõltuvushäire diagnoosiga inimene

Selgitus. Sõltlane kasutatakse sageli igasuguse uimastitarvitaja kohta. Ametlikus kirjakeelses tekstis tuleb sellist üldistamist vältida. Sõltuvus on RHK-10s kasutusel diagnoosinimetusena ja pole sobilik kõiki uimasti tarvitajaid sõltlaseks pidada, seda enam et enamikul juhtudel ei kujune inimesel sõltuvust.

sõltuvus

Mitte kasutada uimastitarvitamise tähenduses. Sõltuvus kujuneb uimastitarvitamise tagajärjel ja on RHK-10s kasutusel diagnoosinimetusena.

Selgitus. Sõltuvus on uimasti, sh alkoholi, tubaka pideval tarvitamisel arenev seisund, mida iseloomustab soov manustatavaid doose pidevalt suurendada, organismi ainetaluvuse tõus, füüsilised ja vaimsed võõrutusnähud

sõltuvushäire

Selgitus. Sõltuvushäire on aine tarvitamise või muu sõltuvuskäitumise jätkamine hoolimata soovimatutest tagajärgedest. Kui räägitakse konkreetse aine sõltuvushäirest, siis kasutada ka aine nimetust, nt alkoholi sõltuvushäire jne

süstija

kasuta parem uimastit süstiv inimene, uimastit süstides tarvitav inimene

Selgitus. kui räägitakse inimesest, siis ei sobi teda taandada ühele tegevusele.

Näide: uimastit süstivate inimeste teadlikkus

uimasti

Uimasti on aine, mis mõjutab inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist; sama mis narkootiline aine, sõltuvusaine, psühhoaktiivne aine, narkootikum

Selgitus. Üldkeeles mõistetakse uimasti all narkootikumi. Uimasti on eesti keele omasõna, narkootikum on võõrsõna. Oskuskeeles on uimastitel ka laiem tähendus, need on kõik psühhoaktiivsed ained, nii saavad uimastite alla kuuluda narkootikumid, ravimid, alkohol ja nikotiin. Uimastid (mitmuses) on seega on psühhoaktiivsete ainete katustermin. Selguse huvides on soovitatav siiski mainida, millistest ainetest käib jutt. Näiteks saab juriidilises kontekstis vajadusel täpsustada, kas tegu on legaalsete (alkohol, nikotiin ja ravimid) või illegaalsete uimastitega (narkootikumid).

Näited:

uimastid, kaasa arvatud (või sealhulgas) alkohol ja nikotiin

uimastid, ka alkohol ja nikotiin

uimastid, alkohol, nikotiin ja ravimid (kõige neutraalsem)

alkohol, nikotiin ja teised (või muud, ülejäänud) uimastid

psühhoaktiivsed ained nagu uimastid, nikotiin, alkohol ja ravimid

psühhoaktiivsed ained, näiteks uimastid, nikotiin ja alkohol

uimastid, alkohol ja nikotiin (kõige neutraalsem)

(uimasti) kuritarvitamine

kasuta parem (uimasti)tarvitamine, tervistkahjustav (uimasti)tarvitamine, terviseriske põhjustav (uimasti)tarvitamine

Selgitus. Kuritarvitamine on ebakorrektne segadusttekitav sõna, millel on hukkamõistev varjund ja millega tekitatakse mulje, nagu oleks tegu eri laadi uimastitarvitamisega. Kuritarvitamine on RHK-10-s diagnoos, mis tähendab sellist tervistkahjustavat tarvitamist, mis ei ole veel sõltuvus. Et praktikas on keeruline vahet teha kuritarvitamisel ja sõltuvuskäitumisel, on kuritarvitamise asemel parem öelda, mis see on - tervistkahjustav tarvitamine.

Näited

Jagati teavet uimastite tervistkahjustava tarvitamise kohta

Tervistkahjustava tarvitamise vastane teavitustöö

Seminar uimastite terviseriskidest

Arutelu uimastite terviseriske põhjustava tarvitamise üle