Skip to content

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus (grupp on täis!)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2–3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)).
Keel
eesti keel
Eesmärk
Arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste keha-, tunde ja turvalisuseõpetusest ja seeläbi toetada koolieelses eas laste eakohast seksuaalset arengut ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle elluviimisel ning suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse elluviimisse
  • teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
  • teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
  • oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega, luues seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
  • oskab lipusüsteemi metoodikat kasutades hinnata laste seksuaalkäitumist (loomulik, sobimatu ja lubamatu) ja sellele reageerida
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi, millest 12 tundi (2 päeva) on kontaktõpe veebis ja 8 tundi iseseisev töö.

Kava
 

 

veebiseminar 14.02 ja 11.04.23
09.4510.00 veebiseminarile kogunemine
10.0011.30 veebiseminar
11.3011.45 paus
11.4513.15 veebiseminar
13.1514.00 paus
14.0015.30 veebiseminar
 
Koolitajad
Pilvi Luhaste, Õnne Liv Valberg
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppes osalemine, lisaks iseseisva töö ülesannete sooritamine ning juhendmaterjali rakendamine kahe kontaktõppe vahelisel ajal.