Skip to content
Sotsiaaltöö

Sotsiaalkindlustusameti tugi lastekaitsetöötajatele

Korraldus

Lastekaitsetöötajate töö on keeruline ja sageli stressirohke. Nende aitamiseks, toetamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks on välja töötatud mitmekülgne toetuste pakett.

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuste meeskond


Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond on ellu kutsutud selleks, et suurendada riigi tuge kohalikele omavalitsustele lastekaitse ülesannete täitmisel ning ühtlustada ja parandada kohaliku lastekaitsetöö kvaliteeti.

Laste heaolu osakonna koosseisus tegutsev nõustamisteenuste talitus pakub lastekaitsetöötajatele mitmekülgset toetuspaketti. Eesmärk on toetada lastekaitsetöötajate professionaalset arengut ja tööga toimetulekut, ennetada läbipõlemist ning pakkuda partnerlusel põhinevat tuge lastekaitsejuhtumite lahendamisel nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Lastekaitsetöötaja mentorlus

Mentorlus on eelkõige hea võimalus neile, kes on lastekaitsetööd alles alustanud, on valdkonnas uued või lastekaitsetööst kaua eemal olnud. Seda aga võivad kasutada ka pikemalt ametis olnud lastekaitsetöötajad, kes soovivad end mõnes kindlas valdkonnas täiendada.

Mentorluse teenus on võrdlemisi uus: alustati 2020. aastal ja huvi selle vastu järjest suureneb. Näiteks 2022. aastal avaldas mentorlusel osalemise soovi 35 lastekaitsetöötajat, mis on viiendiku võrra rohkem kui aasta varem. Mentorluse eesmärk on toetada ja abistada lastekaitsetöötajaid igapäevatöö teadmiste ja oskuste omandamisel ning toetada professionaalset arengut.

Mentorlust iseloomustab nii teenuse sisu, kestuse kui ka kohtumiste sageduse ja vormi paindlikkus.

Piirkonna konsultandi ja lastekaitsetöötaja koostöös koostatakse individuaalne mentorlusplaan, milles pööratakse tähelepanu lastekaitse valdkonna olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, kuid esmajoones keskendutakse just neile tegevusvaldkondadele, milles lastekaitsetöötaja tunneb end kõige enam tuge vajavat.

Mentorlus koosneb kolmest põhiplokist, mis peaks andma mitmekülgse ülevaate kõigist teemadest, millega töös kokku puututakse.

 1. Strateegiline vaade lastekaitsetööle, vajaduspõhine planeerimine, ennetustöö, valdkonnaülene koostöö ja lastekaitsetöötaja rollid.
 2. Juhtumikorraldus ja klienditöö, võrgustikutöö, sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR).
 3. Lastekaitsetöötaja enesehoid ja -areng, töönõustamine, kutse taotlemine, aja planeerimine ja lastekaitsetöö mainekujundus.

Iga teemaploki juurde oleme koondanud abistavaid materjale, mida on hea ka pärast mentorlust töös kasutada. Mentorlust iseloomustab nii teenuse sisu, kestuse kui ka kohtumiste sageduse ja vormi paindlikkus.

Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenus

Nõustamisteenusega pakutakse abi juhtumite lahendamisel ja aidatakse leida lapsele või perele sobivaid riigi pakutavaid abimeetmeid. Teenuse alus on konsultandi ja lastekaitsetöötaja partnerlusel põhinev koostöö ning selle eesmärk on lapse suurem heaolu ja parem toimetulek.

Nõustamisteenuse osutamine algab kohaliku omavalitsuse taotluse esitamisega abi saamiseks lastekaitse juhtumi lahendamisel, millele järgneb konsultandi ja lastekaitsetöötaja juhtumiarutelu. Lähtuvalt juhtumist toetab konsultant lastekaitsetöötajat juhtumikorralduses, abivajaduse hindamisel ning riski- ja kaitsetegurite analüüsimisel, sobivate abimeetmete kavandamisel ja tulemuslikkuse hindamisel, vajadusel osaletakse võrgustikutöös. Nõustamisteenuse kestus oleneb konkreetsest lastekaitsejuhtumist ja see teenus lõpetatakse kokkuvõttega, kus tuuakse välja soovitused edasiseks.

Nõustamisteenuse alus on konsultandi ja lastekaitsetöötaja partnerlusel põhinev koostöö ning eesmärk lapse suurem heaolu ja parem toimetulek.

Aastal 2022 oli 1. novembriks esitatud 146 nõustamisteenuse taotlust 57 kohalikust omavalitsusest. Pöördumised olid peamiselt seotud hooldusõiguse küsimusega, lapse käitumisraskuste, enesehävitusliku käitumise või lapse erivajadusega.

Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenuste tiim koosneb üheksast konsultandist, kellel on pikaajaline kogemus lastekaitse valdkonnas ja kes mõistavad lastekaitsetöötaja igapäevatöö muresid. Ülevaate, millise konsultandiga ühendust võtta, leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Töönõustamine

Töönõustamist, mida tuntakse ka supervisioonina, on võimalik sotsiaalkindlustusameti kaudu saada nii lastekaitsetöötajatel, lastekaitse valdkonna juhtidel kui ka kogu võrgustikul. Supervisioon kui professionaalset toimetulekut toetav nõustamine on eelkõige mõeldud inimestega töötavatele spetsialistidele tööga toimetulekuks.

Eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtrühmale.

Töönõustamise vastu tundis 2022. aastal huvi üle 200 lastekaitsetöötaja.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab töönõustamist kolmes vormis.

 • Lastekaitsetöötajate grupisupervisioon
  See töönõustamise vorm on mõeldud lastekaitsetöötajatele ja toimub jätkuva protsessina kolm korda aastas. Eesmärk on oma praktika süstemaatiline reflekteerimine, enda ja teiste professionaalsest kogemusest õppimine, töörõõmude ja parimate kogemuste jagamine.
 • Lastekaitsetöötajate juhtide grupisupervisioon
  See töönõustamise vorm on mõeldud kohalike omavalitsuste lastekaitse valdkonna juhtidele. Juhtimiskvaliteet mõjutab otseselt töötajate heaolu ja lastekaitsetöö kvaliteeti, mistõttu on juhtide töönõustamine eraldi ellu kutsutud, et pakkuda neile võimalust areneda koos teiste sarnasel ametikohal töötajatega. Selle käigus saavad juhid vahetada lastekaitsetöö korraldamise kogemusi ja mõelda koos selle üle, kuidas oma töötajaid paremini toetada ning ise juhina areneda.
 • Võrgustiku supervisioon
  Võrgustiku supervisioon, nagu ka nimetus ütleb, on mõeldud võrgustikule. Seda võib kasutada nii keeruliste juhtumite lahendamisel kui ka võrgustikutöö arendamisel laiemalt.
  Võrgustikule pakutava töönõustamise eesmärk on koondada iga spetsialisti pädevus ja professionaalne vaade, et leida olukordadele lahendusi ja saada juhtnööre võrgustiku eesmärkide täitmisel.

Huvi töönõustamiste vastu suureneb. Lastekaitsetöötajate grupisupervisioonile registreeris end 2022. aasta alguses üle 170 inimese, aasta keskel soovis liituda veel üle 30. See tähendab, et töönõustamise vastu tundis 2022. aastal huvi üle 200 lastekaitsetöötaja.

Rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite nõustamisteenus

Rahvusvaheliste juhtumite korral on abi vajav laps või üks lapsevanem pärit välisriigist, on seal elanud või endiselt elab. 

Lastekaitse rahvusvaheliste üksikjuhtumite menetlemisel on sotsiaalkindlustusameti ülesanne vahendada infot kohaliku omavalitsuse ja välisriikide (lastekaitse) ametkondade vahel ning anda nõu. Kohalik omavalitsus on juhtumikorraldaja.

Sotsiaalkindlustusameti poole on pöördutud peamiselt hooldusõiguse ja suhtluskorra, välisriigis abi vajavate laste, lapse heaolu kontrolli taotluste, eestkoste, lapseröövi juhtumite või välisriigi lastekaitsetöötajatega infovahetuse asjus.

Euroopa Liidu (EL) riikides tehakse rahvusvahelisi koostöötaotlusi ja päringuid nõukogu määruse 2019/1111 alusel, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (ELT L 178, 02.07.2019, lk 1–115), artikli 79 punktides a, b, f ja g ning artiklites 80 ja 82 ette nähtud ülesandeid (v.a Taani Kuningriik). Alates 1. augustist 2022 on nimetatud artiklite rakendamise korral keskasutus sotsiaalkindlustusamet. Teiste riikide korral on Haagi 1996. aasta konventsiooni järgi Eestis keskasutuseks justiitsministeerium. Seega tegelevad Eestis rahvusvaheliste koostöötaotluste ja päringutega kaks keskasutust, kuid lapseröövi ja elatise küsimustes on keskasutuseks ainult justiitsministeerium.

Saatjata alaealised välismaalased

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt peetakse saatjata alaealiseks kuni 18-aastast välismaalast, kes saabub või on saabunud Eestisse ilma vanema, eestkostja või muu vastutava täiskasvanud saatjata või kes jääb Eestis viibides ilma vanemast, eestkostjast või mõnest teisest vastutavast täiskasvanust.

Sotsiaalkindlustusameti ülesanne on lapsega vestelda ja välja selgitada, kas tema parimates huvides tuleks ta suunata asendushooldusteenusele. Saatjata alaealise esindaja on kohalik omavalitsus (rahvastikuregistri või selle puudumise korral viibimiskoha järgi) kuni ajani, kui lapsele määratakse füüsilisest isikust eestkostja.

Saatjata alaealise juhtumikorraldaja on sotsiaalkindlustusamet, kus tehakse talle juhtumiplaan. Kui laps suunatakse asendushooldusele, siis korraldab lapse igapäevaelu kohalik omavalitsus koos teenuse osutajaga. Teenuse eest tasub sotsiaalkindlustusamet. Kui noor on vaja suunata edasi järelhooldusteenusele, siis korraldab ja rahastab teenust kohalik omavalitsus.

Kui laps tuleb Eestisse sugulase või tuttavaga, kes pole volitatud last esindama, saab kohalik omavalitsus vajaduse korral last esindada või suunata lähedane eestkoste vormistamiseks kohtusse pöörduma.

Toetuspakett on tasuta kättesaadav

Toetuspakett on kättesaadav kõigile lastekaitsetöötajatele Eestis ja on omavalitsuse jaoks tasuta. Sotsiaalkindlustusameti poole toe saamiseks võib pöörduda nii lastekaitsetöötaja kui ka tema otsene juht. Teenuse soovist võib kirjutada nii piirkonna konsultandile kui ka meiliaadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö 2/2023