Skip to content

Ülevaade: personaalmeditsiini projekti seis seitse kuud enne valmimist

2023. aasta 30. juuni on päev, mil tõmbame projektile „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ juti alla. Mis on valmis ja mis valmimisel?

Piret Kuhlbars
Piret Kuhlbars
TAI personaalmeditsiini projekti juht

Pea seitsme kuu pärast peab meil olema valmis riiklik IT-taristu, mis võimaldab pakkuda personaalmeditsiinis täiendavaid teenuseid. Sellise taristuga oleme maailmas erakordsed, sest toome kliiniliseks kasutuseks mõeldud geneetilised andmed ja tarkvaralised meditsiiniseadmed ühte kohta kokku ning need on seal hoitud turvaliselt.

Lahenduse võlu on selles, et geneetilised andmed on ühes kohas koos, turvalisus tagatud ning erisugusteks teenusteks vajalikud tarkvaralised meditsiiniseadmed on samal taristul. Seega tehakse arvutus turvalises keskkonnas ja kontrollitult.

Osana tervise infosüsteemis olev taristu annab võimaluse tuua geeniandmed kliinilisse kasutusse laialdasemalt. Kui geenivaramu kogus geeniandmeid teaduskasutuseks, siis riiklikul taristul olevad andmed saavad laiemalt kättesaadavaks tervishoiuteenuste pakkumise eesmärgil.

Oma andmeid saavad tuua kliinilisse kasutusse nii praegused geenidoonorid kui ka need, kes ei ole oma geeniandmeid teaduskasutuseks veel loovutanud, aga sooviksid saada personaalmeditsiini teenust. Taristu loomisel oleme mõelnud kõigile inimestele.

Valminud: taristu põhikomponendid ja teenuste detailne analüüs

Valminud on taristu põhikomponendid:

  • nõusolekute infosüsteem
  • geneetiliste andmete infosüsteem
  • geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond
  • personaalmeditsiini arvutuskeskkond
  • eespool nimetatud lahenduse komponentidega seotud liidestused.

Eelmisel aastal valmisid rinnavähi ennetusteenuse ja farmakogeneetika teenuste üldised kirjeldused selle kohta, millisena soovitakse esimesi teenuseid näha. Neid koostasid kliinilise- ja farmakogeneetika töörühmad, kuhu kuulusid erialaseltside tippspetsialistid.

Septembri lõpus valmis esmaseid teenuseid kirjeldav detailne äriprotsessi dokument koos protsessi- ja vajalike lahenduste komponentide ja nende funktsionaalsuste kirjeldusega.

Arendatud komponendid annavad võimaluse tuua geeniandmed kliinilisse kasutusse ja võimaldavad teha geeniandmetel põhinevaid arvutusi, aga soovitud teenuste pakkumiseks tuleb taristut täiendada. Valminud lahenduse osadele tuleb teha väiksemaid täiendusi, täiendada tuleb ka praeguseid terviseinfosüsteemi osadeks olevaid lahendusi ja seotud poolte infosüsteeme.

Need tegevused on praegu töös. Plaanime lahenduse osad ja täiendused saada valmis veebruari lõpuks. Seejärel algavad kogu lahenduse eri osade koostoime testid. Loomulikult lisanduvad sinna juurde veel nii turvatestimised kui ka tervikahela koormustestid, et projekti lõpus oleks taristu valmis pakkuma juba algatatud personaalmeditsiini teenuseid.

Valmimas: õigusruumi muudatused

Taristu ja sellel pakutavate lahenduste kasutusele võtmiseks on oluline teenuseid toetava õigusruumi olemasolu. Niivõrd suure ja ulatusliku projekti puhul ei saa teenuste ning õigusloome väljatöötamine käia eraldi sammu, mistõttu on need kaks valdkonda olnud kogu projekti kestel tihedasti koostöös. Iga uus lahenduskäik arutatakse läbi õiguse töörühmas, et saada tagasisidet, kas üks või teine lennukas mõte on juriidilisest vaatest võimalik.

Ainult nii oleme jõudnud lõpuks olukorda, kus meie detailanalüüsi käigus läbi räägitud teenusmudel on kooskõlas planeeritavate õigusnormidega ja asjaomane eelnõu koos seletuskirjaga on jõudmas lõpusirgele. Väljatöötatud eelnõu võimaldab teenuseid kasutusele võtta kokkulepitud kujul.

Käimas: turu-uuring tarkvaralise meditsiiniseadme leidmiseks

Taristu kasutuselevõtu suureks proovikiviks on tarkvaralise meditsiiniseadme olemasolu. Euroopa turul pakutavatest toodetest täpsema ülevaate saamiseks on käimas detailsem turu-uuring. Soovime teada saada, millised on võimalikud tarkvaralised meditsiiniseadmed, mis on kooskõlas kõigi meditsiiniseadmetele kehtestatud nõuete ja regulatsioonidega ning on paigaldatavad loodud riiklikule IT-taristule.

Põnev on seegi, et geeniandmete laialdasem kliiniline kasutuselevõtt on väga kiirelt arenev valdkond kogu maailmas. Seda peavad toetama nii tehniline võimekus, õigusnormid kui ka nõuetekohased tarkvaralised meditsiiniseadmed üheskoos. Turu-uuringu tulemused peaksid selguma aasta lõpuks.

Jätkuvad: koolitused tervishoiutöötajatele

Selle aasta lõpus ja ka järgmisel aastal jätkub projekti raames ettevalmistatud koolituse esimese mooduli „Meditsiiniline genoomika ja personaalmeditsiin“ elluviimine. Teine moodul koostatakse videokoolitusena ja see jagab arstile ning patsiendile teavet personaalmeditsiini teenustest ja sellestki, kuidas on võimalik saada esmaseid teenuseid.

Ettevalmistamisel: uute teenuste tutvustus

Oleme alustanud patsiendiportaali teenuseid tutvustavate materjalide koostamist. Patsiendiportaal on koht, kust inimene saab kõige vahetumalt teavet personaalmeditsiini teenuste olemuse ja kättesaadavuse kohta, ning juhiseid, kuidas personaalmeditsiini teenused temani jõuaksid.

Nelja aastaga teooriast praktikasse

Juba pea nelja aasta jooksul oleme käinud läbi proovile paneva, keeruka, kuid vaieldamatult huvitava teekonna. Esialgu ideena alustatud teadus- ja arendusprojekt on jõudnud selle teadmiseni, et meie väljatöötatud lahendus võiks toimida küll ka teoreetiliselt ja teaduslikult, aga sealjuures oleme välja töötanud teenused, mida soovime valmiva taristu peal hakata pakkuma ka tegelikult.

Samm teadusprojekti ideest reaalse teenuse pakkumise võimekuse loomiseni on oma detailiderohkuses osutunud suureks katsumuseks kõigile projektis osalejatele. Oleme kaasanud projekti tippeksperte, kes aitavad oma teadmistega kaasa, et taristul saaks teenuseid pakkuda. Oleme pidanud tuliseid arutelusid ja mõttevahetusi, et taristule lisaks saaks valmis toetav õigusloome ja oleme läbinud suure hulga töötubasid, et ühtlustada arusaamist ning leida parimad lahendused.

Seda kõike teeme selle nimel, et meil oleks valmis IT-taristu, mis võimaldab pakkuda projekti käigus välja töötatud personaalmeditsiini teenuseid, aga ka edaspidi lisanduvaid üha uusi teaduspõhist tõendust leidnud geeniandmetel põhinevaid tervishoiuteenuseid.