Skip to content

Tervishoiutöötajate palk suurenes

Uudis

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2022. aastal kõikides suuremates ametigruppides, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust.

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2022. aasta märtsis 3681 eurot, õdedel ja ämmaemandatel 2048 eurot ning hooldajatel 1346 eurot, kasvades aastaga vastavalt 6%, 7% ja 10%. Mediaankuupalga aastakasv aeglustus ja seda enam õdedel ja ämmaemandatel ning hooldustöötajatel.

„Kui arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate keskmise põhipalga aastakasv aeglustus võrreldes eelmise aastaga vaid veidi, siis erinevaid lisatasusid sisaldava palga aastakasvu aeglustumine oli oluliselt märgatavam. See viitab COVID-19 perioodi lisatasude maksmise stabiliseerumisele, seda just eriti õdede-ämmaemandate ja hooldustöötajate seas,“ kommenteeris TAI tervisestatistika osakonna analüütik Tiiu-Liisa Rummo.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2022. aasta I kvartalis 9,54 eurot ja see kasvas aastaga 6,1%. Õdede ja ämmaemandate ning hooldajate brutotunnipalk kasvas Eesti keskmisest palgast veidi aeglasemalt, arstide brutotunnipalk aga Eesti keskmisega samas tempos. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õdede-ämmaemandate tunnipalk 1,2 korda kõrgem. Need näitajad on olnud läbi mitme aasta samad. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest veerandiku võrra madalam.

Arstide keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega kasvas aastaga 6%, hambaarstidel 17%, õdedel ja ämmaemandatel 5% ning hooldajatel samuti 5%. Hambaarstide puhul on märgata olulist palga aastakasvu kiirenemist.

Arstide keskmine brutotunnipalk oli kõrgeim vanuserühmas 45–49 eluaastat (22,80 eur), kõige noorematel ja kõige vanematel arstidel oli palk madalam. Palgaerinevus kõrgemalt tasustatud ja madalamalt tasustatud arstide vanusegruppide vahel oli 24%. Õdede ja ämmaemandate ning hooldajate puhul oli palgaerinevus kõige kõrgema ja kõige madalama palgaga vanuserühmade vahel väiksem (vastavalt 15% ja 14%).

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi kehtis 2022. aasta märtsis arstide tunnitasu alammäär 13,85 eurot ja eriarstidel 15,00 eurot. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 8,40 eurot, kiirabitehnikutel 7,07 eurot ning hooldajatel 5,25 eurot. Arst-residendi töötasu alammäär on võrdne arsti omaga.

Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu märtsikuu kohta esitatud andmete põhjal jääb alla kehtestatud alammäära. See puudutab 15% (eri)arstidest, 19% hambaarstidest, 6% õdedest-ämmaemandatest ja 2% hooldajatest. Üle kolmandiku alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes ja suurem osa hambaarste hambaraviasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu.

Märtsikuu tunnipalk oli õdede hulgas kõrgeim nakkustõrjeõdedel, anesteesia ja intensiivraviõdedel ning geriaatriaõdedel, madalaim aga diabeedi- ja taastusraviõdedel. Võrreldes 2021. aasta märtsikuuga suurenes keskmine tunnipalk aastaga kõige enam nakkustõrjeõdedel, anesteesia-intensiivraviõdedel see veidi vähenes.

Keskmine tunnipalk oli arstide ja hambaarstide seas kõrgeim ortodontidel, suu-, näo- ja lõualuukirurgidel, proteesiarstidel, kardiovaskulaarkirurgidel ning neurokirurgidel;  madalaim aga kliinilistel mikrobioloogidel ja perearstidel. Sealjuures kõrgemalt ja madalamalt tasutatud ametialade keskmise tunnipalga vahe oli ligi neljakordne. Kõige enam vähenes aastaga keskmine tunnipalk kardiokirurgidel, oftalmoloogidel ja reumatoloogidel, tunnipalga aastakasv oli suurim aga proteesiarstidel ja ortodontidel.

Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

tervuishoiutöötajate palgatabel 2021, 2022