Skip to content

HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide avalik pöördumine

Arvamus

Pöördume Teie poole, sest meile teeb muret Tervise Arengu Instituudi (TAI) kavandatav sulgemine. Tervise Arengu Instituudi rahastavate teenuste sihtrühmad on haavatavad ja ühiskonnas häbimärgistatud ning vajavad erikäsitlust.

Usaldussuhte loomine on pikaajaline protsess ja antud sihtrühmad on tundlikud igasuguste muutuste suhtes abi saamisel; vähese kohanemisvõime tõttu reageerivad paljud neist kriisidele teravalt. HIVi ja narkomaaniaga tegelemine on terviklik protsess, mis algab ennetamisest ja kestab kuni taasühiskonnastamiseni välja.

Teenused, mille sihtrühmast suur osa on ravikndlustamata, on üles ehitatud kliendikesksena, st erinevad tervishoiu- ja sotsiaalteenuste komponendid on sujuvalt koondatud terviklikuks, iga patsiendi-sihtgrupi põhiseks teenuseks. Teenuste katkemisel või killustumisel on sihtrühmale kiire negatiivne mõju, sh HIVi leviku suurenemise oht, üleannustamissurmade kasv, majanduslik ja sotsiaalne kahju jms.

Ühineme Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV, Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu LUNEST ning Eestimaa lesbide, geide ja transsooliste ühingu VEK LGBT pöördumisega, mille nende esindajad saatsid 16.03.22 töö- ja terviseminister Tanel Kiigele. Lisaks sellele, et oleme mures abivajajatele teenuste järjepidevuse ja kättesaadavuse tagamise suhtes, oleme me mures ka töötajaskonna kompetentsi säilimise ja efektiivse kasutamise suhtes.

HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad lisaks kogukondade esindajatele ka kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kellest paljud on osalenud teenuste arendamises, nende kvaliteedi säilitamisel ning unikaalsete sekkumiste väljatöötamises vastavalt sihtrühma eripäradele. Koostöös Tervise Arengu Instituudiga on teenusepakkujad taganud haavatavatele sihtrühmadele teenuste järjepidevuse ka COVID-19-kriisis, mille tulemusel on töötajad kurnatud ja valmisolek uue kriisi läbielamiseks puudub. Teenuste killustamine eriasutuste vahel tekitab pädevatel töötajatel motivatsioonikriisi ja sunnib olemasoleva tööjõu lahkuma olukorras, kus selles valdkonnas on niigi kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Tulenevalt Ukrainas valitsevast olukorrast teeb Tervise Arengu Instituut koostööd oma kauaaegsete partneritega, et pakkuda HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide teenuste nimekirjast sõjapõgenikele vajalikke teenuseid. Sõjapõgenike lisandumine teenusesaajate nimekirja on töötajatele uus väljakutse, sest lisaks HIVi- ja narkomaaniaprobleemide lahendamisele võib tekkida olukord, kus tuleb hakata lahendama ka kultuurilise tausta eripäradest tulenevaid erimeelsusi. Iga reorganiseerimine toob organisatsioonides kaasa segadust, ärevust ja administratiivseid ümberkorraldusi, mis nõuavad lisaressurssi. Peame rõhutama, et sellisteks muudatuseks ei ole valdkonna töötajad praegu valmis.

Ülaltoodut arvesse võttes palume Sotsiaalministeeriumil kaaluda Tervise Arengu Instituudi likvideerimise ja meie organisatsioonide töö ümberkorraldamise edasilükkamist vähemalt kuni COVID-19-ga seonduva epidemioloogilise olukorra stabiliseerumiseni ja sõjapõgenikest johtuva kriisi möödumiseni, ning kaasata nii HIVist mõjutatud elanikkonnarühmadele
teenuseid pakkuvate organisatsioonide kui ka nende teenuste sihtrühmade esindajaid sotsiaalreformide kavandamise, nendega seonduvate otsuste langetamise ja nende elluviimise
protsessidesse algusest peale.

Allakirjutanud organisatsioonid:

SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus

MTÜ Me aitame Sind

MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing LUNEST

MTÜ Pealinna Abikeskus

MTÜ Allium

OÜ ReCuro Estonia

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

MTÜ Peaasjad (VALIK programm)

MTÜ Convictus Eesti