Skip to content

TAI alustab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringuga

Uudis

Märtsi teisel nädalal alustab Tervise Arengu Instituut (TAI) järjekordset Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringut, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

1990. aastal alanud ja nüüdseks juba 17. korda toimuvat uuringut viiakse läbi igal paarisaastal ning see on tänaseks kõige kauem järjepidevalt toimuv terviseuuring Eestis. Kogutud andmed on vajalikud riikliku statistika tarvis ning leiavad rohket kasutust ka õppe- ja teadustöös.

„Uuringuandmete pikal aegreal on suur väärtus, sest nii saame võrrelda rahvastiku tervisega seotud näitajate muutust Eesti taasiseseisvumisest alates. Ühtlasi annavad uuringuandmed võimaluse hinnata erinevate ennetustegevuste, tervispoliitika meetmete ning samuti laiema ühiskondliku muutuse mõju tervisele,“ sõnas uuringut juhtiv TAI teadur Rainer Reile. Pikemaid trende vaadates tõi ta näiteks, et kui igapäevasuitsetajate osakaalu langus peegeldab hästi 2000. aastate keskpaigast rangemaks muutunud tubakapoliitikat, siis Eesti inimeste stressitaseme pikk trendijoon kajastab nii ühiskonnakorra üleminekuaja kui  majanduskasvu ja -kriisi aegseid väljakutseid.

Eesti kauaaegseim järjepidev terviseuuring hõlmab küsimusi terviseseisundi, arstiabi kasutuse, suitsetamise, alkoholi ja uimastite tarvitamise, toitumise ja liikumise kohta, samuti kaardistab terviseriske ja neid ennetavat käitumist.

tubakapoliitika

stressitase

Uuringusse kaasatakse juhuvaliku alusel 5000 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat. Neile saadetakse lähiajal uuringu küsimustik kas e-posti teel või tavapostiga. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Rohkearvuline osavõtt on aga oluline, et tagada tulemuste esinduslikkus. Küsimustiku täitmiseks kuluv 20–30 minutit pakub võimalust oma tervisele ja eluviisile tähelepanu pöörata ning ühtlasi panustada rahvastiku terviseseisundi ja tervisekäitumise kirjeldamiseks vajalike andmete kogumisse. Seega palub Tervise Arengu Instituut uuringukutse saanud inimestel leida võimalus küsimustiku täitmiseks.

Uuringus kogutud andmeid ei seostata vahetult isikuandmetega ning uuringu korraldusel järgitakse kõiki andmekaitse ja hea teadustava põhimõtteid. Tulemused avaldatakse vaid üldistatud kujul. Uuring on kooskõlastatud TAI inimuuringute eetikakomiteega. Koondtulemused selguvad 2023. aasta kevadel.

Lisainfo:

Varasemate uuringute metoodika ja standardtabelite kogumikud.

Tabelid TAI Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Valik infograafikuid 2010-2020 andmete põhjal.