Skip to content

VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026. Lõpparuanne.

Uuring
Download (PDF, 854.84 KB)

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomise klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamise.

2021. aastal töötasime välja VEPA strateegia aastateks 2022-2026. Strateegias leppisime kokku VEPA metoodika rakendamise visiooni ja missiooni ning järgmise 5 aasta eesmärgid ja oodatavad tulemused.

Visioon

VEPA loob hoolivat ja toetavat õpikeskkonda, mis kujundab kohanemisvõimelisi, avatud ja üksteisega arvestavaid inimesi.

Missioon

Toetame lasteaia- ja koolipere* vaimset tervist ning ennetame laste riskikäitumist läbi sotsiaalemotsionaalse pädevuse arendamise.

*Lasteaia- ja koolipere – lapsed, töötajad, lapsevanemad

VEPA strateegia eesmärgid

  • VEPA metoodikast osa saanud lastel on turvaline suhtevõrgustik koolis või lasteaias, nad oskavad oma tähelepanu juhtida, käitumist suunata ja teistega arvestada.
  • VEPA metoodikat kasutavatel õpetajatel on pädevus laste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamiseks ning nad jätkavad VEPA rakendamist pikaajaliselt.
  • KOV-id ja haridusasutused tunnustavad VEPA metoodikat kui tulemuslikku ennetusprogrammi, VEPA-ga liitunute hulk järjest suureneb ning metoodika kasutamine koolides laieneb.
  • VEPA metoodika arendamise ja rakendamise süsteem on stabiilne ja jätkusuutlik, VEPA metoodika on riiklikult tunnustatud ja toetatud ennetusprogramm, millega arvestatakse ka laste ja noortega töötavate spetsialistide väljaõppes.

Oodatavad tulemused

Oodatavaks tulemuseks on, et VEPA metoodikat kasutavad lapsed omandavad eakohaseid koostöö, suhtlemise, emotsioonidega toimetuleku ja eneseregulatsiooni oskuseid. Seeläbi väheneb vaimse tervise ja käitumisega seotud raskuste esinemise tõenäosus ning paraneb emotsionaalne ja sotsiaalne kliima klassis/rühmas.

Täpsemad oodatavad tulemused aastaks 2026:

  • VEPA-ga on liitunud 45% üldhariduskoolidest (v.a. vaid gümnaasiumid). Nendest kolmveerand rakendavad metoodikat järjepidevalt.
  • Kasutab VEPA metoodikat u 900 õpetajat. Õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja kaasamisel on kasvanud. Enamik õpetajatest rakendavad metoodikat kvaliteetselt ning jätkavad VEPA-ga ka järgmisel õppeaastal.
  • Metoodikast on osa saanud u 16 200 õpilast. VEPA klassides on paranenud klassikliima, kasvanud koolirõõm ning vähenenud käitumise ja vaimse tervisega seotud raskused.
  • Läbi on viidud VEPA metoodika arendamine ja testimine lasteaedades.
  • VEPA jätkusuutlikuks rakendamiseks on olemas piisavalt suur meeskond ning enamik partneritest peavad rakendamise süsteemi hästi hallatavaks.
  • Kolmandik KOV-idest panustavad VEPA rakendamisse enda eelarvest. Olemas on rahastusmudel VEPA-ga jätkamiseks peale 2026. aastat.
VEPA strateegia 2022-2026.pdf

Detailed info

Year
2021
Publisher
Civitta Eesti AS, Tervise Arengu Instituut