Skip to content

Kasutatud süstaldesse jäänud aine annab informatsiooni piirkondlikust narkoturust

Uudis

2021. aasta kevadel viidi Tallinna ja Narva linna kahjude vähendamise keskustes läbi uuring, kus analüüsiti kogutavate süstalde narkootikumide jääke. Tegu on esimese katsetusega kasutada Eestis süstitavatest narkootikumidest piirkondliku ülevaate saamiseks kromatomassispektromeetrilist meetodit. Uuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut (TAI). Uuringu koostööpartneriks keemilise analüüsi tegemisel on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

„Narva ja Tallinna analüüsitud süstalajääkide põhjal saab väita, et lisaks piirkondlikele erisustele esinesid erinevused ka sama piirkonna kahjude vähendamise keskuste vahel. Erinevalt Tallinnast oli Narvas valdav enamus (92%) analüüsitud süstaldest ühe narkootilise ja psühhotroopse aine leidudega. Ainult üks narkootiline aine süstaldes võib viidata nii korralikumale steriilsete süstalde kasutamisele kui ka väiksemal määral eri ainete segamini tarvitamisele,“ kommenteeris TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.

Narvas domineeris süstaldes narkootilistest ainetest amfetamiin (52%), millele järgnesid buprenorfiin koos naloksooniga (Suboxone, Bupensanduo vm sama koostisega ravim; 34%) ja metadoon (12%). Mõlemad viimatinimetatud ained on tuntud eelkõige opioidisõltuvuse ravis kasutatavate asendusravimitena ja nende süstimine viitab ravimite kuritarvitamisele.

Narva süstaldes leidus vähem erinevaid aineid kui Tallinnas. Narvas ei leidunud erinevalt Tallinnast metamfetamiini, kokaiini ega MDMA-d. Tallinnas oli samuti domineerivaks aineks amfetamiin (64%), 22% Tallinna süstaldest sisaldas ka metamfetamiini, mis enamikel juhtudel oli koos amfetamiiniga. Tallinna analüüsitud süstaldes leidus MDMA-d 4% ja sünteetilist opioidi isotonitaseeni 13% juhtudel. Narvas sisaldas isotonitaseeni vaid üks süstal. Narva ühest süstlast leitud 6-MAMi, morfiini, atsetüülkodeiini kombinatsioon viitab heroiini tarvitamisele.

Uuring kinnitas fentanüüli ja selle analoogide vähest levimust Eestis 2021. aasta kevadel. Fentanüüli leidus kahel korral Tallinna süstaldes. Tallinna süstaldes leidus võrreldes Narvaga oluliselt enam alfa-PVP-d (25% vs. 3%), mida peetakse turult kadunud fentanüüli üheks nn aseaineks.

Kasutatud uuringumetoodikal oli ka piiranguid: on võimalik, et ained võivad süstimisel sattuda süstlasse inimese vere kaudu; ei ole teada, kas mitut ainet tarvitati koos või on süstalt kasutatud korduvalt; analüüs ei erista, kas korduvkasutatud süstalt kasutas üks või mitu inimest. Samas hindavad keemiaeksperdid süstlajääkide analüüsimeetodit suhteliselt täpseks. Suure tõenäosusega selgub analüüsis süstla sees olnud aine, mitte kokkupuutel verega süstlasse sattunud aine. Süstla/nõela korduvkasutamist hindab üldjuhul keemilist analüüsi tegev ekspert visuaalselt. Tallinna mitme ainega süstalde hulgas pidas EKEI enamikel juhtudel tõenäoliseks pigem süstla korduvkasutust kui ainete koostarvitamist.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. aasta Narva ja Tallinna süstlajääkide uuring õigustas ennast ja sellist uuringumetoodikat on otstarbekas rakendada ka järgnevatel aastatel. Uuring on tõhus narkootiliste ainete turu seiremeetod, mis annab hea ülevaate nii kahjude vähendamise keskuste klientidest kui ka piirkondlikest erinevustest ainete tarvitamisel.

narkojääkide tabel

Süstaldes sisalduvate narkootikumide jääkide keemilist analüüsimist on teistes Euroopa linnades edukalt kasutatud 2017. aastast. Võrreldes tarvitajate seas läbiviidavate rahvastikupõhiste uuringutega on selle metoodika eeliseks vähene ajakulu, lihtne valimi moodustamine ja keemilise analüüsi objektiivsus. Uuringu tulemusel saadakse hea ülevaade narkootiliste ainete turu hetkeolukorrast valitud piirkonnas. Korrektne teave tarvitatavatest ainetest on oluline nii tarvitajate varajaseks hoiatamiseks kui ka korrakaitse, kahjude vähendamise ja raviteenuste valmisolekuks võimalike ainespetsiifiliste probleemide ja eripäradega toime tulekuks.

Kokku analüüsiti uuringu käigus 185 kasutatud süstalt. Süstlad valiti välja 2021. aasta aprillis ja mais juhusliku valiku alusel. Oluline oli, et need oleksid visuaalselt terved ja tunduksid hiljuti kasutatud.

Uuringu „Tallinna ja Narva linna kahjude vähendamise keskustes kogutavate süstalde uuring narkootikumide jääkide suhtes 2021“ tulemustega on võimalik tutvuda täismahus TAI kodulehel.