Skip to content

VEPA metoodika on jõudnud rohkem kui 11 000 õpilaseni

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise- ja heaolu edendamise keskusel valmis kokkuvõttev raport „VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine Eestis aastatel 2014-2021“. Võib olla uhke selle üle, et tänaseks on VEPA jõudnud 157 kooli ja 11 700 õpilaseni.

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat on 2021. aasta kevade seisuga Eestis rakendatud seitse õppeaastat. Selle aja jooksul on VEPAga liitunud 157 kooli ja 612 peamiselt algklasside õpetajat. Metoodika testimine leidis aset õppeaastal 2014/2015 ning sellele järgnes viie aasta pikkune Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekt, mille käigus toimus ulatuslik laiendamine ja arendustegevus.

„VEPA metoodika on tööriist õpetaja jaoks, mida kasutades arendatakse laste eneseregulatsiooni ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. VEPA metoodika terviklik rakendamine aitab luua laste arengut soodustavat keskkonda ja toetada klassis kõiki õpilasi. Selleks koolitatakse õpetajaid kasutama tunni ajal või väljaspool tundi erinevaid tööriistu, mängima koos lastega käitumise jälgimisele suunatud meeskonnamängu ning jagama üksteisele hea käitumise eest tunnustust. Koolikeskkonnas rakendatav sekkumine ennetab õpilaste vaimse tervise ja käitumise probleemide teket või süvenemist ning sellel on pikaaegne mõju lapse edasisele arengule ja valikutele,“ võttis VEPA olemuse kokku TAI laste ja noorte valdkonna projektijuht Anita Baumbach.

Metoodika rakendamisel on oluline roll mentoritel, kes aitavad õpetajatel koolitusel omandatud teadmisi igapäevatöös kasutusele võtta ja leida viise, kuidas siduda VEPA metoodika õpetaja tööstiiliga.

Rahvusvaheliselt on käitumisoskuste mängu metoodika kohta tehtud hulgaliselt teadusuuringuid, et selgitada selle nii lühema- kui ka pikemaaegset mõju lastele. Need on näidanud, et sekkumise rakendamine koolikeskkonnas vähendab laste käitumisprobleeme (tähelepanu- ja keskendumise raskused, agressiivsus jm), sealhulgas tugiteenuste kasutamist ja suunamist käitumis- või õpiraskustega laste klassi, depressiooni tekke tõenäosust, ennetab suitsiidset käitumist, sõltuvusainete tarvitamist ning vähendab alaealiste õigusrikkumisi ja kuritegelikku käitumist.

Kuna VEPA on oma loomult mänguline, sobib see kõige paremini 1.–6. klassi õpilastele. Teatud kohandustega saab metoodikat rakendada ka teiste vanuserühmade puhul.

VEPA Käitumisoskuste Mängu meeskond koostab käesoleval aastal koos Civitta Eestiga järgmise viie aasta strateegiat ning sellega seotult ongi TAI võtnud kokku senised arengud seitsme õppeaasta jooksul. Kõnealuse raportiga on võimalik täpsemalt ja täismahus tutvuda

TAI kodulehel valminud ülevaade kirjeldab VEPA Käitumisoskuste Mängu olemust, rakendamise ulatust, mentorite, õpetajate ja TAI tegevust ning metoodika rakendamise tulemuslikkust ja mõju.

VEPA kohta leiab täiendavat infot nende kodulehelt.