Skip to content

Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

Uudis

Kopsuvähi sõeluuringu teostatavuse uuring toimub 2021 aastal TAI, Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja kolme Tartu perearstikeskuse baasil, uuringul on Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee kooskõlastus. Uuringu eesmärgiks on hinnata kopsuvähi sõeluuringu teostatavust Eestis kolme perearstinimistu põhjal.

Kopsuvähi sõeluuring erineb praegu Eestis toimuvatest rahvastikupõhistest sõeluuringutest selle poolest, et lisaks vanusele on enne sõeluuringut on vaja kindlaks teha patsientide suitsetamise staatus või määrata kopsuvähi personaalne riskiskoor, mille alusel toimub sõeluuringusse kaasamine ja suunamine kompuutertomograafilisele uuringule.

Käesoleval nädalal algas patsientide skriinimine, riskide hindamine ja peagi alustatakse ka kompuutertomograafiasse saatmisega.

Eestis on kopsuvähk üks sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest – 2018. aastal diagnoositi vähiregistri andmetel kopsuvähk 878-l inimesel  (615 mehel ja 260 naisel). Kopsuvähk ei põhjusta algstaadiumis haigele kaebusi. Seetõttu on valdav osa kopsuvähi esmasjuhtudest diagnoosimise hetkel kaugelearenenud ja nende haigete viie aasta elulemus on väga väike (1–5%). Seevastu I staadiumi kopsuvähi viie aasta suhteline elulemus on Eestis 55%, mistõttu aitaks kopsuvähi varane diagnoosimine vähendada suremust kopsuvähki.

2020. aastal valmis tervisetehnoloogia hindamise raport TTH48 „Kopsuvähi sõeluuring Eestis“, milles anti ülevaade teemakohasest teaduskirjandusest, sh maailmas läbiviidud kopsuvähi sõeluuringu alastest teadusuuringutest koos tõenduspõhise hinnanguga kopsuvähi sõeluuringu potentsiaalsetele eelistele, riskidele ja kulutõhususele. Uuringumeetod, mille efektiivsus on suurtes uuringutes kopsuvähi varajasel avastamisel ja suremuse vähendamisel tõendatud, on madaladoosiline kompuutertomograafiline (MDKT) uuring. Kopsuvähi sihitatud sõeluuringut soovitavad paljud rahvusvahelised erialaorganisatsioonid oma ravijuhendites.

Raportis soovitatakse enne sõeluuringu kulutõhususe hindamist ja korraldamist Eestis läbi viia katseprojekt kopsuvähi sõeluuringu teostatavuse hindamiseks potentsiaalses sihtrühmas vanuses 55–74, kes on praegused või endised suitsetajad. Projekti tulemuste põhjal saab usaldusväärsed sisendid tegeliku tervisevõidu ja kulutõhususe hindamiseks Eesti tingimustes. Paralleelselt tuleb tegeleda suitsetamisest loobumise nõustamise teenusega – selle integreerimisega nii kopsuvähi sõeluuringuprogrammi kui laiemalt perearstide, -õdede igapäevatöösse. 2021. aastal on juba alustatud ka vastava ravijuhendi väljatöötamist.