Skip to content

UPC-Adapt

Projekti „Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting“ peamised eesmärgid:

  • kohandada Euroopa oludele sobivaks „Universal Prevention Curriculum“ (UPC) ehk ennetuse õppekava koolitusmaterjalid
  • viia ellu ennetusteemalised koolitused üheksas Euroopa riigis
  • arendada ennetusega tegelevate ja ennetustööd planeerivate inimeste oskusi ja teadmisi ning seeläbi aidata kaasa tõhusamate praktikate rakendamisele uimastiennetuse valdkonnas

Taust

Olemas olid väga head teadmised sellest, mis aitab ära hoida või vähendada inimeste uimastite tarvitamist. Samas ei olnud suurem osa reaalselt ellu viidavatest noortele suunatud tegevustest tõenduspõhised ehk ei omanud positiivset mõju inimese käitumisele. Näiteks nii Eesti kui Euroopa koolides korraldatavad ühekordsed loengud narkootikumidest või esinema kutsutud endised uimastite tarvitajad. Need ei arenda noortes oskusi, kuidas reaalses elus hakkama saada (sh suhtlemise, enesejuhtimise, otsuste langetamise jm oskused) ning ei ole tõhus noorte uimastitarvitamise vähendamisel.

Sellised tegevused võivad uuringute järgi kasu asemel hoopis kahju kaasa tuua ning suurendada noorte uimastite tarvitamist.

Tegevused

Projekti raames kohandati ja piloteeriti Eestis ennetuse õppekava (UPC), sealhulgas:

  • kaardistati, kas ja mida praegu Euroopa riikides uimastiennetusest õpetatakse (ülikoolides või täiendkoolitustel)
  • kohandati olemasolev UPC materjal Euroopas rakendamiseks sobivaks
  • analüüsiti, kuidas UPC sobitub Eestis ennetusega tegelevate inimeste (sh sotsiaaltöötajate, õpetajate, psühholoogide jne) väljaõppesse
  • piloteeriti ennetuse õppekava Eestis

Projekti tulemused avaldati terviseinfo.ee leheküljel.

Ajastus

20172019

Rahastaja

Euroopa Komisjon

Osalejad

Projektis osales kokku 11 asutust üheksast Euroopa Liidu riigist. Lisaks on projekti kaasatud rahvusvahelised koostööpartnerid, sh ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA), Euroopa Ennetusuuringute Ühing (EUSPR), Rahvusvaheline Rakenduslik Ennetusteaduste Keskus (APSI) ja Rahvusvaheline Ühing Uimastiennetuse ja Raviga Tegelevatele Spetsialistidele (ISSUP).

Eestis toetasid projekti tegevusi Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Lisainfo