Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Käsiraamat on osa Shape Up’i metoodilisest raamistikust, mille eesmärgiks on kooli ja kogukonna koostöös positiivselt mõjutada tervisele ja tasakaalustatud arengule mõju avaldavaid tegureid. Juhiste eesmärgiks on kindlustada Shape Up’i projektile ühtne baas mõistete ja väärtuste näol, mis oleks ühest küljest piisavalt sidus, põhinedes nii tervisekasvatuse ja terviseedenduse valdkonnas toimunud teoreetilistel ja empiirilistel arengutel, teisest küljest piisavalt paindlik, et seda saaks kohandada ja kooskõlla viia kohalike olude ja kultuuritraditsioonidega.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2008 Juhend Jah Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Raamat on heaks abiliseks perearstidele ja -õdedele, sotsiaaltöötajatele, hooldusasutuste töötajatele, dieetõdedele ning tervishoiu ja sotsiaalabi organiseerijatele eakate inimeste toitlustamise ning liikumisaktiivsuse korraldamisel ja juhendamisel.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Koostatud soovitusliku iseloomuga tegevusjuhend on üks osa tervishoiutöötajat abistavatest lisamaterjalidest, mis aitavad suunata tervisedendustööd koolis, ennetada õpilaste riskikäitumist ja hoida nende tervist. Juhend on valminud Koolitervishoiuteenuse arendamise projekti raames.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis, HIV ja AIDS

2007 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks koolieelsete lasteasutuste personalile ja/või tervisemeeskonnale tervisealase sisehindamise läbiviimisel, mis moodustab ühe osa koolieelse lasteasutuse arendustegevusest ja strateegilise juhtimise protsessist. Tervisealase sisehindamise kaudu selgitatakse välja tugevused ja parandamist vajavad valdkonnad erinevates tervisega seotud valdkondades ning hindamistulemustest lähtudes koostatakse või viiakse sisse muudatused asutuste arengu- ja tegevuskavadesse.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2007 Juhend Ei Lae alla

Käsiraamat pakub iseseisvat töövahendit tervisedenduslike tegevuste hindamiseks, monitoorimiseks ja parandamiseks haiglates.

Valdkonnad: Tervisedendus

2007 Juhend Ei Lae alla

Väljaanne on eelkõige mõeldud abivahendiks õpetajatele, kes õpetavad lihtsustatud õppekava järgi 1.–5. klassis, käsitlemaks uimastitega seotud teemasid.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Vaimne tervis

2007 Juhend Ei Lae alla

Koodeksi eesmärk on anda juhiseid, kuidas tulla töökeskkonnas toime HIV ja AIDSiga ning edendada ja tõhustada võrgustikutööd. Juhised hõlmavad järgmisi tegevusi:HIVi ja AIDSi leviku ennetamine; HIVi ja AIDSi mõju juhtimine ja leevendamine töökeskkonnas; HIVi ja AIDSiga või neist mõjutatud töötajate eest hoolitsemine ja nende toetamine; häbimärgistamise ja diskrimineerimise vältimine tegeliku või oletatava HIV staatuse korral.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Tervisedendus, HIV ja AIDS

2007 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2007 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 4 / 5