Sotsiaaltöö 2021-1

Tagasi

05. MÄRTS 2021

Sisukord

esikaas

Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi president

Kellelegi pole saladus, et Eesti elu pudelikael on ühiskonna üldine hoolivus, seda nii praegu kui ka nelja aasta eest, mil alustasin oma ametiaega. Muutunud on aga see, et nüüd me räägime sellest üsna avameelselt. Vaikimise müür on hakanud langema ka lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ning lastega seotud juhtumitelt. Inimesed julgevad abi otsida ja teavad, kust seda küsida.

Persoon

Anu-Lii Jürman: elus tuleb pakkumised vastu võtta õigel ajal
Meelike Tammemägi
ajakirja Sotsiaaltöö toimetaja

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürman võib pidada end mitmeski mõttes rariteediks. Olgugi, et ta on kogu elu olnud üht- või teistpidi sotsiaalvaldkonnaga seotud, on ta tööelu iseäranis kirju. Ta ise arvab, et elus viib üks asi teiseni, ja selline kulgemine ongi elu.

Kogenud andmeanalüütik Ülla Mäe: kui kollektiiv ja töö meeldivad, siis pole mõtet neid vahetada
Regina Lind
ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja

Jõulu eel alustas pensionipõlve sotsiaalministeeriumi üks staažikamaid spetsialiste, analüüsi ja statistika osakonna nõunik Ülla Mäe. Vestleme Üllaga ühel tema viimastest tööpäevadest, kui ta on korrastamas oma arhiivi, mis aitab meelde tuletada möödunud aegu (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Analüüs

Eesti inimeste toetamine majandusliku olukorra muutumisel
Hede Sinisaar
analüüsi ja statistika osakonna juhataja, sotsiaalministeerium
Ulli Luide
hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

COVID-19 levik mõjutab Eesti elanikke mitmel moel. Piirangute tõttu on inimesed kaotanud oma töö või on vähendatud nende töötasu. Artiklis anname ülevaate registreeritud töötuse, toimetulekutoetuse ning varasemate aastate vaesuse näitajatest.

Kohalik omavalitsus

Eakad on Türi vallas kogukonna väärtuslik ja hoitud osa
Kaia Iva
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja asendaja, Türi vallavalitsus

Türi vallas pakutakse eakatele mitmesuguseid tarvilikke ja toetavaid teenuseid. Olgu selleks siis aktiivse eluviisi edendamine, iseseisvalt elamise toetamine teenusmaja abil, kodude kohandamine või projekti toel värskelt loodud lõimitud sotsiaalteenus.

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse kiire areng ja uued proovikivid
Riho Rahuoja
Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juhataja

Hiiumaal on tehtud viimastel aastatel mitmesuguseid uuendusi: ajakohastati koduhoolduse korraldust ja 2020. aastal viidi ellu ka kaks suurt arendusprojekti: valmis ööpäevaringset teenust osutav erihooldekodu ja uudne miljööteraapilise keskkonnaga Kõpu noortekodu.

Õigus

Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes
Hilje Arukuusk ja Ilona Säde
kohalike omavalitsuste nõustamistalituse juriidilised nõustajad, sotsiaalkindlustusamet

2020. aastal analüüsiti kohalike omavalitsuste koduteenust reguleerivaid määrusi, et saada ülevaade, kas ja mil määral esineb määrustes kitsendusi ja piiranguid, mis takistavad teenuse kättesaadavust.

Sotsiaaltöö korraldus

KOV nõustamisüksuse tugi kohalikele omavalitustele 2020. aastal
Heli Ferschel
KOV nõustamistalituse Ida piirkonna juht
Kätlin Hanson
KOV nõustamistalituse Lääne piirkonna juht
Evelyn Hallika
KOV nõustamistalituse juht

2020 oli eriline aasta kogu Eestile. See tõi kaasa muudatusi meie kõigi töö- ja elukorralduses. Ka kohalike omavalitsuste nõustamisüksust pani lõppenud aasta palju proovile: kasutusele tuli võtta teistmoodi koostöövorme ja leida nutikaid lahendusi; saadi uusi kogemusi ning loomulikult ka õppetunde (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Raske ja sügava puudega lastele osutavad tugiteenuseid kõik omavalitsused
Ebeli Berkman
puudega laste tugiteenuste juht, sotsiaalkindlustusamet

1. jaanuarist korraldavad raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid kohalikud omavalitsused. Kuidas on üleminek uuele korraldusele sujunud ning mis küsimustes vajati SKA koordinaatorite abi? (artikkel on avaldatud ainult veebis)

Uusi teadmisi võlanõustamise koolituselt
Anne Rähn
sotsiaaltöö nooremlektor, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
võlanõustaja

Sügisesel toimus koolitus KOVide sotsiaaltöötajatele, kes tegelevad toimetulekuraskustesse ja võlgadesse sattunud inimestega. Koolituse eesmärk oli parandada osalejate oskust märgata probleeme ning suunata abivajajaid võlanõustamisteenust saama.

Vabatahtlike kaasamise mudeli rakendamine hoolekandes
Ketri Kupper
hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

Kaheaastane katseprojekt tõestas, et vabatahtlike korrapärane rakendamine hoolekandes aitab oluliselt parandada vanemaealiste inimeste ja erivajadustega inimeste elukvaliteeti. Projekti tulemusel valminud kolmetasandilist koostöömudelit juurutatakse üle Eesti.

Miks me vajame erialase ettevalmistusega hooldustöötajaid?
Jaanika Luus
hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni esimees, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Sageli arvatakse, et eelmise aasta alguses sotsiaalhoolekande seaduses jõustunud muudatuste kohaselt ei saa ilma kutsetunnistuseta enam hooldekodus hooldustöötajana tööd teha.Tegelikult on töötamiseks vajaliku ettevalmistuse nõude täitmiseks mitu võimalust.

Uurimus

Kohalike sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste kättesaadavus
Kersti Kriisk, Ph.D
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor

Doktoritöö „Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring” (2020) keskne küsimus oli, kuidas mõjutavad valitsemistasandite vahelised suhted ja territoriaalsed eripärad kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavust. Artiklis esitatakse lühendatud ülevaade doktoritöö eestikeelsest kokkuvõttest, rõhuasetusega Eesti sotsiaalpoliitikale aastatel 2006–2016.

Lastekaitsetööga kokku puutunud laste ja lähedaste vaade lastekaitsetööle Eestis
Tuuli-Brit Vaga, MA

2020. aasta alguses oli kõigil lastekaitsetööga kokku puutunud lastel ja laste lähedastel võimalus jagada oma kogemusi küsitluses osalemise kaudu. Küsimustikku täites said vastajad anda hinnanguid lastekaitsetööle ja -töötajatele; kirjeldada, mis neile lastekaitsetöötaja puhul meeldis ja mis ei meeldinud; hinnata lastekaitsetöö tulemuslikkust; anda lastekaitsetööle ja -töötajatele soovitusi ning panna kirja vabas vormis oma lugu.

Pikaajaline hooldus Sloveenias: probleemid ja tulevikusuunad
Jana Mali, Ph.D
Ljubljana ülikooli sotsiaaltöö õppetooli dotsent

Sloveenias ei ole siiani asjaomasel seadusel põhinevat pikaajalise hoolduse süsteemi, ehkki demograafilisi suundumusi arvesse võttes on seda väga vaja. Kuigi kogukonnapõhise hoolekande poole on püütud liikuda juba ammu, on pikaajaline hooldus endiselt asutusekeskne. Autor annab ülevaate hooldusvõimaluste hetkeseisust ja arengusuundadest Sloveenias, tuginedes uurimusele , kus küsiti avaliku ja erasektori teenuseosutajatelt ja vabatahtlikelt, kuivõrd on pakutavad teenused kooskõlas inimeste vajadustega.

Sündmus

Laste heaolu eriolukorra ajal: praktikute ja uurijate vaade
Mai Beilmann, Dagmar Kutsar, Kadri Soo, Oliver Nahkur
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi laste heaolu uuringute rühm

Kevadine eriolukord muutis kõigi inimeste senist harjumuspärast elurütmi üleöö. Uuteks elu kujundavateks märksõnadeks said ärevus, hirm, eraldatus, uute digioskuste omandamine, tihe elu kodukontor-koolis, distantsõpe ja distantssõprus (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Statistika

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, 2015–2019
analüüsi ja statistika osakond, sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi statistikaülevaade vahendab andmeid väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohta 2019. aastal. Samuti saab vaadata aastatel 2015–2019 toimunud muutusi: kui palju oli üldhooldusteenuse saajaid ja milline on nende vanus; kuidas jagunesid kohtade arvu järgi teenust osutavad asutused, kui suured on üldhooldusteenuse osutamise kulud ja kuidas need jagunevad rahastamisallika järgi ning kuidas jagunevad asutused ööpäevase kulu suuruse järgi (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Koduteenus aastatel 2015–2019
analüüsi ja statistika osakond, sotsiaalministeerium

2019. aastal sai koduteenust 7274 inimest. Enam kui pooled (58,5%) teenusesaajatest olid 80-aastased ja vanemad ning 71,8% teenusesaajatest oli määratud puue. Võrreldes 2015. aastaga on teenusesaajate arv kasvanud 9% (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Sotsiaaltöö eetika

Hea sotsiaaltöötaja on hästi hoitud
Marju Selg
ESTA eetikakomitee liige

Pilk tuleb pöörata sotsiaaltöö organisatsioonidele ja juhtimisele: kuidas näevad oma rolli juhid ja mida vajavad sotsiaaltöötajad. Sotsiaaltöötajate ja klientide suhted peegelduvad sotsiaaltöötajate suhetes oma ülemuste ja kolleegidega ning vastupidi.

Milliseid eetikajuhiseid vajavad Eesti sotsiaaltöötajad
Marju Selg ja Helen Peeker, ESTA eetikakomitee liikmed

Milliseid eetikajuhiseid vajavad Eesti sotsiaaltöötajad ja teised sotsiaalvaldkonna spetsialistid – kutsume Sotsiaaltöö lugejaid sel teemal kaasa mõtlema ja oma mõtteid jagama (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Tervis

Vaktsineerimine aitab vältida nakatumist
Kristi Rüütel
Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur

Koroonapandeemia oludes on immuniseerimisel eriti oluline roll, et viiruse levik saaks kiiresti kontrolli alla. Teatud juhtudel võib vaktsiin aga päästa inimese elu.

Hooldekodude elanike ja hoolekandetöötajate vaktsineerimine COVID-19 vastu
Regina Lind
ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja
Triin Raag
KOV sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht

Mari Kalbin haigekassa esmatasandi teenuste osakonnast ning Kärt Sõber ja Sille Pihlak sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnast rääkisid ajakirjale Sotsiaaltöö 12. jaanuaril antud intervjuus COVID-19 vaktsineerimise olukorrast ning edasistest sammudest (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Kogemus

Jututajad aitavad leevendada üksildust
Maarja-Liis Mölder
MTÜ Jututaja

Üksildus on tõsine probleem. Toitvate suhete puudumine võib põhjustada meeleolulangust, väärtusetusetunnet ja depressiooni. Jututaja ja Havas Estonia1 2019. aasta küsitluse andmetel on end viimasel ajal üksildasena tundnud kuni 2/3 Eesti inimestest.

Eakatekodu, kus saab tunda ennast koduselt
Merike Merirand
Viru Haigla AS juhatuse esimehe kt
Nõmme Pihlakodu juhataja

Eakatekodudest räägitakse head vähe, pigem pööratakse tähelepanu sellele, mis on puudu. Tegelikult püüdleb enamik Eesti eakatekodusid selle poole, et pakkuda oma hoolealustele teenust väga heal tasemel (artikkel on avaldatud ainult veebis).

Uus lahendus sotsiaaltöös

Läbimõeldud ligipääsetavus on kasuks kõigile
Kelly Vaabel
ligipääsetavuse projektijuht, sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet keskendub inimeste heaolu ja iseseisva toimetuleku toetamisele. Üks eesmärk on teha teenused ligipääsetavaks kõigile inimestele. Ligipääsetavust vaadeldakse tervikuna, seda nii ameti enda teenuste kui ka nende puhul, mida osutatakse teenuslepingutega.