Uuendused

Tagasi

Narkomaaniaravi andmekogu kokkuvõte 2017. a kohta

07. NOVEMBER 2018

Täna avaldati riikliku narkomaaniaravi andmekogu 2017. aasta statistika, mis on kättesaadav siit.

Narkomaaniaravi andmekogu on anonüümne riiklik andmekogu, kuhu kogutakse juhupõhised andmeid sõltuvusravile pöördunud patsientide kohta. Andmekogu asutati 2008. aastal. Andmekogusse kogutakse patsientide ravi, kasutatavate ainete, sotsiaal-majanduslikud ja riskikäitumist kirjeldavad andmed.

Viimaste aastate narkomaaniaravi andmekogu andmetesse tuleb suhtuda reservatsiooniga, sest andmekogu vananenud IT-lahenduse tõttu on registri töös toimunud lühemaid ja pikemaid katkestusi, mis on vähendanud andmeesitajate hulka ja seeläbi teatiste arvu. Lisaks pole isikustamata andmed piisavalt kõrge kvaliteediga ja kasuteguriga, et motiveerida andmeid esitama. Seetõttu on andmekogusse jõudnud teatisi aasta-aastalt vähem. Lähematel aastatel on plaanis narkomaaniaravi andmekogu isikustada ning andmekogu IT-lahendus uuendada, mis eeldatavalt tõstab nii andmekvaliteeti, kui taas andmeesitajate huvi andmete registrisse saatmise vastu.

Loe lisa...

 

Diagnostika ja ravimenetlused, 2017

26. OKTOOBER 2018

Eelmisel aastal tehti Eesti tervishoiuasutustes 1 178 174 kompuutertomograafilist uuringut, mis on kolmandiku võrra enam kui 2016. aastal, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Samas uuritud patsientide arv suurenes ainult 2%, mis viitab, et kompuutertomograafilisi korduvuuringuid tehakse oluliselt enam.

Röntgenuuringuid tehti eelmisel aastal 858 516 korda, mis on 4% vähem kui 2016. aastal.

2017. aastal tehti 26 175-le patsiendile 55 468 menetlusradioloogia protseduuri (biopsiad, punktsioonid, radiofrekvents-ablatsioonid ja angiograafiad), mis on 8% rohkem kui 2016. aastal, sealhulgas aga vähenes angiograafiate arv 3%.

Funktsionaaldiagnostiliste uuringute absoluutarv vähenes võrreldes 2016. aastaga vaid 0,5%. Eriarstiabiasutustes tehti aasta varasemaga võrreldes 5% ja perearstiabiasutustes 4% vähem ning haiglates 2% ja taastusraviasutustes 3% rohkem funktsionaaldiagnostilisi uuringuid.
Taastusravi protseduuride arv vähenes võrreldes 2016. aastaga 2%. Suurima osa taastusravist (28%) moodustab massaaž, mille protseduuride arv vähenes 2017. aastal võrreldes eelmisega 6%.

Laboratoorsete uuringute absoluutarv ja kordaja on viimasel kolmel aastal pidevalt tõusnud, seda eelkõige immuunuuringute arvu kasvu tõttu – kui 2014. aastal tehti iga 100 patsiendi kohta 34 uuringut, siis 2017. aastal tehti immuunuuringuid juba igale teisele patsiendile.

2017. aasta diagnostiliste uuringute ning taastusravi- ja hemodialüüsi protseduuride andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist ning eraldi radioloogia kokkuvõte haiglavõrgu arengukava haiglate järgi.

Loe lisa...

 

Tervishoiukulud 2017

30. OKTOOBER 2018

Eesti leibkondade tervishoiukulud kasvasid eelmisel aastal 12%, mis on ligi kaks korda kiirem kui avaliku sektori tervishoiukulude kasv, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast.

Eesti tervishoiukulud olid 2017. aastal 1,52 miljardit eurot. Võrreldes eelneva aastaga oli kasv jooksevhindades 7,6%, sealhulgas suurenesid avaliku sektori kulud 6,4% ja leibkondade kulud 12%. Tervishoiukulude reaalkasv oli ainult 1,5%. Tervishoiukulude osatähtsus SKP-st langes tagasi 2015. aasta tasemele, moodustades 6,4%. 

tervishoiukulud

Avaliku sektori osatähtsus tervishoiukuludes oli 75%, sealhulgas kohustusliku ravikindlustuse osatähtsus 64% ja keskvalitsusel 9%. Leibkondade osatähtsus on endiselt kõrge ja kasvas. 2017. aastal moodustas leibkondade omaosalus tervishoiukuludest 24%. Aasta varem oli ravikindlustuse osatähtsus 65%, leibkondadel 23% ja keskvalitsusel 9%.

Avaliku sektori panus tervishoiukuludes suurenes aastaga 68 miljoni euro võrra, sh ravikindlustuse osa 61 miljonit. Leibkondade kulutuste suurenemine ulatus 37,7 miljoni euroni. Avaliku sektori juurdekasvud absoluutarvudes olid sarnased eelmise aastaga, leibkondade kulutuste juurdekasv oli oluliselt suurem. Hambaravikulude tõus andis 2017. aastal leibkondade kulude juurdekasvust poole, meditsiinitooted veerandi. Peamised leibkondade kulud jagunesid teenuste vahel järgmiselt: hambaravile 31%, retseptiravimitele 20%, käsimüügiravimitele 15% ja ambulatoorsele eriarstiabile 11%. 

Avaliku sektori kulude jagunemises teenuste järgi muutusi ei toimunud. 60% avaliku sektori tervishoiukuludest tehti aktiivraviteenustele, sealhulgas 30% haiglaravile ja 27% ambulatoorsetele tervishoiuteenustele. Järgmised suuremad rühmad olid avaliku sektori jaoks tervishoiu tugiteenused 15% ja meditsiinitooted 14%.

Tervishoiukulude andmed rahastamismudelite, rahastamisallikate, teenuste ja teenuseosutajate järgi on avaldatud TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.
Analüüs avaldatakse 2018. aasta detsembri lõpus. 2017. aasta tervishoiusüsteemi kapitaliinvesteeringute andmed avaldatakse 2019. a kevadel.

Loe lisa...

 

Meditsiiniseadmed, 2017

21. OKTOOBER 2019

Võrreldes 2016. aastaga on tervishoiuteenuse osutajatele lisandunud 2017. aastal juurde 1 kompuutertomograaf, 10 hemodialüüsiaparaati, 2 barokambrit, 5 narkoosiaparaati ja 12 hingamisaparaati.

2017. aastal registreeriti kokku 24 kompuutertomograafi, 15 mammograafi, 148 hemodialüüsiaparaati, 5 barokambrit, 191 narkoosiaparaati ning 342 hingamisaparaati.

Meditsiiniseadmete statistikas on välja toodud järgmised seadmed: kompuutertomograaf, magnetresonantstomograaf, gammakaamera, sh footonemissioontomograaf, angiograaf, litotripsiaseade, positronemissioonitomograaf, kiiritusraviseade, mammograaf, hemodialüüsiaparaat, barokamber, narkoosiaparaat, hingamisaparaat.

Vaata lisa tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.

Loe lisa...