Uuendused

Tagasi

Avaldame 2017. ja 2018. a registreeritud tuberkuloosijuhtude ravitulemuste andmed

20. NOVEMBER 2019

2018. aastal registreeriti Eestis 147 tuberkuloosijuhtu, neist 30 olid multiravimresistentse vormiga tuberkuloosi juhud (MDR-TB).
MDR-TB puhul on TB-tekitaja resistentne kahe peamise TB-ravimi, isoniasiidi ja rifampitsiini suhtes, lisaks võib esineda resistentsus ka teiste TB ravimite suhtes. MDR-TB allub raskemini ravile ning selle ravi kestab poolteist kuni kaks aastat, ravimtundliku vormiga TB korral on ravi pikkus 6–9 kuud. Sellest tulenevalt vaadatakse nende vormide ravitulemusi eraldi.

2018. a registreeritud ravimtundliku TB-ga 117 patsiendist alustas ravi 106 patsienti, 11 patsienti suri enne ravi alustamist, neist 3 tuberkuloosi ja 8 muudel põhjustel. Ravi alustanutest paranes 97 (91,5%), 5 patsienti suri muude kaasuvate haiguste tõttu, 2 lahkus Eestist ja 2 patsienti on jälgimiselt kadunud.

2018. aastal registreeritud 30-st MDR-TB juhust alustas ravi 29, neist 16 (55,2%) on 2019. a novembriks paranenud, 3 surnud, 2 lahkunud Eestist ning 8 patsiendi ravi jätkub.
2017. aastal diagnoositud 36-st MDR-TB juhust alustas ravi 34, neist on paranenud 27 (79,4%), 2 jälgimiselt kadunud, 3 surnud, ühe patsiendi ravi osutus mitteefektiivseks, ühel juhul ravi veel jätkub.
Detailsemaid andmeid ja varasemate aastate ravitulemusi vaata tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist tabelitest TB71 ja TB72.

Loe lisa...

 

Tervisestatistika andmebaasi töö taastatud

29. OKTOOBER 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on taas kättesaadav.

Loe lisa...

 

Tervishoiukulud 2018

31. OKTOOBER 2019

Eesti 2018. aasta tervishoiukulud kasvasid aastaga 14,5% küündides 1,74 miljardi euroni. Avaliku sektori kulud (s.o Eesti Haigekassa, keskvalitsus, KOV) suurenesid 13% ja inimeste enda kulutused tervishoiule 19%.

Leibkondade kulud kasvasid kiiremini kui avaliku sektori kulud, kuigi avaliku sektori panus tervishoiukulude absoluutkasvu on suurem. Avaliku sektori osa tervishoiukuludes suurenes aastaga 147 miljoni euro võrra, leibkondade kulutused suurenesid 68 miljonit eurot.

tervishoiukulud2018

Leibkondade omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes 2018. aastal pisut kasvas, suurenedes aastaga 23,6%-lt 24,5%-le. Selles osas on Eesti jõudmas kriitilise piirini (25%), mille ületamisel võivad tekkida raskused arstiabi, hambaravi, ravimite ning teiste eluks vajalike teenuste ja -kaupade eest tasumisel. Inimeste omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes on Eestis viimasel kümnel aastal püsinud suhteliselt samal tasemel ning on olnud oluliselt suurem kui WHO soovituslik tase – 15% ja kõrgem kui OECD riikide keskmine – 21% (2017).

Andmete tõlgendamisel on oluline tähelepanu pöörata sellele, et alates 2018. aastast toimus tervishoiuteenuste kulude arvestuses muudatus, mille käigus laiendati Eesti Haigekassa tulubaasi ja viidi osa seni riigieelarvest rahastatavaid teenuseid Eesti Haigekassa eelarvesse. Haigekassasse koondus seni riigieelarvest rahastatud kiirabi teenuste rahastamine (45 miljonit eurot) ja tuberkuloosiravimite soetamine (0,4 miljonit eurot). Lisaks toimus muutus sotsiaalhoolekandeteenuste kulude arvestuses, mis mõjutas kõige rohkem leibkondade omaosaluse kasvu õendusabi teenustele, kuna sisse on arvestatud uusi teenuseid ja nendele tehtud kulud ei olnud varem kaasatud.

Tervishoiukulude reaalkasv, mis võtab arvesse tarbijahinnaindeksi mõju, oli 2018. aastal 5,4%. Võrreldes eelnenud aastaga kasv kiirenes 3,8 protsendipunkti võrra.

2018. aastal tõusis tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 6,7%-ni, mis on Euroopa Liidu riikidest üks madalamaid. 2017. aastal oli Euroopa Liidu keskmine tervishoiukulude osatähtsus 9,6%, samas kui Eesti tervishoiukulude osatähtsus SKP-st oli 6,4%.

tervishoiukulud SKP2018

Tervishoiukulude andmed rahastamismudelite, rahastamisallikate, teenuste ja teenuseosutajate järgi on avaldatud TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi töö katkestus

29. OKTOOBER 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas ei ole praegu eile tekkinud võrguprobleemi tõttu kättesaadav. Anname teada, kui see laheneb.

Vabandage ebameeldivuste tekkimise pärast!

Loe lisa...