Tegevused

Tagasi

11. AUGUST 2020

Metoodika

 • pdf Eriarstiabi haigestumusstatistika võrdlus Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa andmestikes
  • Magistritöö põhineb 2016. aasta Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogu eriarstiabi raviarvetel ja TAI poolt kogutud haigusjuhtude andmetel. Töö eesmärk oli välja selgitada, kas haigestumusstatistikat on võimalik toota Eesti Haigekassa raviarvete põhjal, mida TTO-d igal juhul deklareerivad.
 • pdf Andmekadu ja vead ning nendega kaasnevate takistuste lahendamine (2018)
  • Tervisestatistikat kogub, töötleb, analüüsib ja avaldab Eestis Tervise Arengu Instituut (TAI). Üheks statistika andmeallikaks kasutab TAI E-Tervise infosüsteemi ehk TIS-i. Kahjuks esineb vaadeldavas andmebaasis puudujääke andmete kaetuses ja kvaliteedis. TIS-i andmete valideerimiseks kasutab TAI Eesti Haigekassa saadetud raviarvete andmeid. Tänaseks on haigekassale laekunud rohkem vaatlusi kui tervise infosüsteemi. Kui aga analüüsitavas andmebaasis on andmed jäetud saatmata, siis on oluline statistika tegemisel sellega arvestada ja rakendada vajalikke statistilisi meetodeid.
 • pdf Leibkondade tervishoiukulude arvestusmetoodika (2010)
  • Käesoleval magistritööl põhineb praegune leibkondade tervishoiukulude arvestusmetoodika. Antud töös on detailselt ära kirjeldatud andmete jaotamine eri klassifikaatorite vahel ning põhjendatud on metoodikas kasutatud eelduste rakendamist.
  • NB! Praegune tervisestatistika osakonnas kasutusel olev leibkonna eelarve arvestusmetoodika on käesolevas töös kirjeldatud metoodika edasiarendus.
 • pdf Tervishoiukulude ja SKP suhte prognoos
  • Tervishoiukulude osatähtsuse SKP-st prognoos on üks raskematest ülesannetest, kuna tervishoiu nõudmine ja pakkumine sõltuvad paljudest asjaoludest, nii demograafilistest kui ka mittedemograafilistest parameetritest. Artikkel toob need parameetrid välja ning selgitab, mis ohud võivad tekkida tervishoiukulude ja SKP suhte kasutamisel. 
 • pdf Tervishoiutöötajate arvestuse metoodika 2008-2012
  • Analüüs annab Tervise Arengu Instituudi poolt aastatel 2008–2012 tervishoiutöötajate kohta kogutud andmete tõlgendamiseks olulist metoodilist baasinformatsiooni 2012. aasta näitel, sest andmete kogumise süsteem ja metoodika ei ole nimetatud aastatel muutunud. 
  • Analüüsi esimene osa kajastab tervishoiutöötajate kohta statistiliste andmete kogumise üldpõhimõtteid ja andmeallikaid. Teises peatükis antakse ülevaade tervishoiutöötajate arvu ja nende poolt täidetud ametikohtade arvestusest ning kolmandas peatükis andmete tõlgendamisest.