Tegevused

Tagasi

27. JUUNI 2019

Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

Eesti kuulub enim alkoholi tarbivate riikide hulka Euroopas. Alkoholist tingitud kahjud mõjutavad meil tugevalt rahva tervist ning ka majandust.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol tõsiseid tervisehädasid kui aastas tarvitatakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri absoluutalkoholi. Eestis tarvitab alkoholi umbes 83% täiskasvanud rahvastikust. 2017. aastal tarvitati täiskasvanud inimese kohta 10,3 liitrit absoluutalkoholi. Hinnanguliselt on kõikidest alkoholitarvitajatest üks kolmandik alkoholi liigtarvitajad, kelle seas on ligi 60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses. 2017. aastal suri otseselt alkoholiga seotud haiguste tagajärjel 451 inimest.

Kahjude ulatust võimendab ka tarbimiskultuur, mis soodustab korraga suurte alkoholikoguste tarvitamist, seetõttu on ka seos alkoholi ning õnnetuste ja vägivalla vahel Eestis väga suur. Samuti on meile iseloomulik alkoholi laialdane levik noorte hulgas.

pdf small Alkoholipoliitika rohelises raamatus kirjeldatud põhimõtted alkoholitarvitamise vähendamiseks kiitis valitsus heaks 20. veebruaril 2014. Rohelises raamatus nähakse ette meetmed alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks, alkoholitarvitamisest ja joobest tulenevate kahjude vähendamiseks, alkoholipoliitika meetmete toetamiseks kohalikul tasandil, teadlikkuse suurendamiseks ning ravi ja nõustamisteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarvitamisest tulenevat sotsiaalset, majanduslikku ja tervisekahju, tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks ning muuta elukeskkond kõigi inimeste jaoks turvalisemaks. Selleks tuleb vähendada alkoholi kogutarbimist ning pöörata eraldi tähelepanu suurimat kahju põhjustavatele valdkondadele – noorte alkoholitarvitamine, alkoholitarvitamisest tulenevad õnnetused, kuritegevus ja vägivald ning kroonilised haigused.

Eesmärkide täitmist mõõdetakse järgmiste indikaatoritega: alkoholi tarbimine on püsivalt alla 8 liitri absoluutset alkoholi elaniku kohta aastas, alkoholi esmatarvitamise iga on tõusnud, alkoholi tarvitanud ja purjus olnud noorte osakaal on langenud ning alkoholist tingitud vigastuste ja vigastussurmade arv on langenud.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks suunatud tegevused ning ravi- ning nõustamisteenuste osutamine on aastatel 2014-2020 kavas läbi viia Euroopa Sotsiaalfondi programmi raames.

Meie tegevused

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Perearstide Selts 
 • Eesti Psühhiaatrite Selts
 • Eesti Kardioloogide Selts
 • Eesti Gastroenteroloogide Selts
 • Eesti Õdede Liit
 • Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
 • Eesti Konjunktuuriinstituut
 • Tartu Ülikooli tervishoiu instituut
 • Eesti Haigekassa
 • Sotsiaalministeerium

Lisainfo

 • Meie alkoholialane teave on koondatud veebilehele alkoinfo.ee.
 • Alkoholi teemal saad infot ka Terviseinfo portaalist.
 • Poliitikad

  Poliitikad

  Alkoholi liigtarvitamise ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukava 2009...

 • Tegevused

  Tegevused

  Alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks Eestis jagame elanikkonnale infot alkoholi mõjude ja riskide kohta, koolitame ...