Tegevused

Tagasi

11. AUGUST 2020

Surma põhjuste register

Surma põhjuste register kogub andmeid kõikide Eesti territooriumil ja Eesti välisesinduses registreeritud surmajuhtumite kohta.

Registri eesmärk on andmete kogumine ja töötlemine riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuste planeerimiseks.

Andmeid kogutakse surmateatise ja perinataalsurmateatise vormis. Neid täidavad kõik surma tuvastanud arstid ja kohtuarstid.

Registris toimub:

 •  andmete kodeerimine vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsioonidele
 •  surma algpõhjuse valimine
 •  sisestus elektroonilisse andmebaasi
 •  täpsustamine ja kontroll
 •  andmetöötlus ja analüüs
 •  avaldamine ja edastamine tarbijatele
 •  alusdokumentide arhiveerimine

Andmete avaldamine:

 • Statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis.
 • Isikustatud isikuandmeid sisaldava päringu korral tuleb täita teabenõude vorm.

Surma põhjuste register tegutseb alates 1. jaanuarist 2008. Enne 2008. aastat kogus surmapõhjuste andmeid Statistikaamet.

 

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Surma põhjuste register lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: surma põhjuse tuvastamise seadus surma põhjuste r...

 • Statistika

  Statistika

  Surma põhjuste registri kogutud andmed avaldatakse instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis Statistika...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...

 • Andmete väljastamise kord

  Andmete väljastamise kord

  Surma põhjuse tuvastamise seaduse § 6 näeb ette surnu omaste ja tema seadusliku esindaja teavitamist surma põhjustest. ...