Tegevused

Tagasi

03. AUGUST 2018

Narkomaaniaravi andmekogu

Narkomaaniaravi andmekogu on riiklik register, mida peetakse narkomaaniaravi alustanud isikute kohta.

Narkomaaniaravile pöördunute andmete kogumine ja töötlemine on vajalik narkootikumide tarvitamisega seotud psüühika- ja käitumishäirete esinemisest ülevaate saamiseks ning sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, samuti narkomaania ennetusmeetmete kavandamiseks.

Andmekogusse esitavad andmeid Eestis psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuasutused, kui nende poole pöördub patsient, kellel diagnoositakse narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäire. Selleks täidab raviarst veebipõhises narkomaaniaravi infosüsteemis NARIS ravi alustamise teatise.

Kui narkomaaniaravil olev patsient mingil põhjusel ravi katkestab või kui see katkeb temast sõltumatutel põhjustel või ta on edukalt läbinud raviprogrammi, saadab raviarst registrisse ravi lõpetamise teatise.

Narkomaaniaravi andmekogusse ei koguta isikustatud andmeid. See tähendab, et patsiendi isikut ei ole võimalik tuvastada. Andmeid kogutakse ainult statistika tegemiseks.

Kogutavad andmed

 • Sotsiaal-demograafilised andmed: sugu, sünniaeg (kuu ja aasta), vanus, rahvus, kodakondsus, elamisviis, kooselu uimastikasutajaga, eluaseme tüüp, elukoht, tegevusala, kõrgeim lõpetatud haridustase.
 • Ravi andmed: psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (RHK-10 kood F11-F16, F18-F19), kaasuv psühhiaatriline diagnoos, ravile pöördumise kuupäev, kavandatav ravi kestus, määratud ravi ja ravimid, ravi liik, ravile pöördumise soovitaja, varem saadud narkomaaniaravi, vanus esimest korda narkomaaniaravile pöördumisel.
 • Andmed sõltuvusainete tarvitamise kohta: esmane narkootikumi tarvitamine, selle tarvitamise viis ja sagedus, vanus esmase narkootikumi esmakordsel tarbimisel, lisaks esmasele teisese uimasti tarvitamine, selle tarbimise viis ja sagedus.
 • Andmed riskeeriva tervisekäitumise kohta: narkootikumi süstimine ja selle sagedus, vanus narkootikumi esmakordsel süstimisel, ühissüstla kasutamine, ühise süstlanõela kasutamine.
 • Ravi osutanud asutuse ja raviarsti andmed, teatise vormistamise kuupäev.

Andmete avaldamine

 • Andmekogu andmete põhjal koostatakse iga-aastaselt ülevaade, mis annab teavet eelnenud kalendriaastal narkomaaniaravile pöördunud narkosõltlastest, neile osutatavast raviteenusest, patsientide sotsiaal-majanduslikust taustast, narkootikumide tarvitamisest ja sellega seotud riskikäitumisest.
 • Andmepäringu tegemiseks saadetakse narkomaaniaravi andmekogusse teabenõue.

Narkomaaniaravi andmekogu alustas tööd 1. jaanuaril 2008.

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Narkomaaniaravi andmekogu lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nen...

 • Statistika

  Statistika

  Narkomaaniaravi andmekogu andmete põhjal koostatakse iga-aastaselt ülevaade, mis esitatakse ka Euroopa Narkootikumide ja...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Registrites olevate statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada...