Tegevused

Tagasi

21. VEEBRUAR 2020

Registrid

Eesti tervise ja meditsiiniga seotud riiklikke statistilisi andmeid kogub, töötleb ja levitab nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt kuus meditsiiniregistrit ja -andmekogu:

Tervisestatistika andmeallikateks on lisaks veel tervishoiuteenuse osutajate aruanded, mida kogub meie tervisestatistika osakond. Statistilist teavet annavad ka kogu riiki hõlmavad uuringud.

Usaldusväärsete ning võrreldavate andmete kogumine on vajalik rahvastiku terviseseisundi ja rahvastikus toimuvate trendide jälgimiseks ja analüüsimiseks, samuti teadustööde läbiviimiseks. Seeläbi saadav teave on vajalik tõenduspõhiste otsuste tegemiseks – ennetustöö planeerimiseks ja riiklikke tervisepoliitikate väljatöötamiseks.

Raseduse infosüsteem

... kogub andmeid kõikide Eestis toimunud sündide ja teostatud abortide kohta.

Kogutavad andmed võimaldavad analüüsida sündimust, perinataalset suremust ja haigestumust mõjutavaid tegureid ning hinnata rasedusaegset jälgimisperioodi.

Saadud andmeid kasutatakse ka epidemioloogilistes teadusuuringutes ning sünnitusjärgse tervishoiuteenuse ja sündimusstatistika korraldamiseks.

Surma põhjuste register

... kogub andmeid kõikide Eesti territooriumil ja Eesti välisesinduses registreeritud surmajuhtumite kohta.

Registri eesmärk on andmete kogumine ja töötlemine riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuste planeerimiseks.

Vähiregister

... kogub andmeid kõigi Eestis diagnoositud vähijuhtude kohta.

Registriandmete põhjal analüüsitakse vähihaigestumust, -suremust, -levimust ja -elulemust ning viiakse läbi vähi esinemist käsitlevaid teadusuuringuid.

Samuti on need vajalikud vähitõrjemeetmete kavandamiseks ning nende tõhususe hindamiseks.

Tuberkuloosiregistris

... toimub kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtude registreerimine, tuberkuloosi haigestumist kirjeldava statistika korraldamine ning tuberkuloosiravi kulgemise ja tõhususe analüüs.

Registrisse kogutavad isikupõhised andmed ning nende alusel koostatavad aruanded ja statistika võimaldavad täpselt jälgida haigestumise dünaamikat ja kasutatud raviskeemide efektiivsust, sealhulgas ravimresistentsuse arengut, et õigeaegselt määratleda probleemsed piirkonnad ja tuberkuloosihaigete alarühmad, kus on vajalik täiendav sekkumine.

Narkomaaniaravi andmekogu

... peetakse narkomaaniaravi alustanud isikute kohta.

Andmete kogumine ja töötlemine on vajalik narkootikumide tarvitamisega seotud psüühika- ja käitumishäirete esinemisest ülevaate saamiseks ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, samuti narkomaania ennetusmeetmete kavandamiseks.

Vähi sõeluuringute register

... kogub andmeid rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringu programmide käigus tehtud uuringu tulemuste ja ravi kohta.

Nende põhjal saab analüüsida ja regulaarselt hinnata sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti ning teha epidemioloogilisi uurimistöid.

Registrite ajalugu 

  • Surma põhjuste register ja narkomaaniaravi andmekogu tegutsevad alates jaanuarist 2008.
  • Vähiregister asutati 1978. aastal ja tuberkuloosiregister 2001. Mõlemad registrid töötavad instituudi juures alates veebruarist 2009.
  • Meditsiiniline sünniregister loodi aastal 1991 ning raseduskatkestusandmekogu 1994. 
  • Vähi sõeluuringute register alustas tööd jaanuaris 2015.