Tegevused

Tagasi

26. JUULI 2018

Koolitusel osalemine

Tervise Arengu Instituudi pakutavate koolituste kohta leiad ülevaatliku info terviseinfo.ee ja tai.ee sündmuste ja koolituste kalendrist. Klõpsates huvipakkuval koolitusel avaneb koolituskava ning selle juures on võimalik kohe ka ennast registreerida.

Registreerumisel küsitakse nime, isikukoodi, ametikohta, asutust ja kontakti. Teatud andmeid (nt organisatsiooni tüüp, amet jms) küsitakse registreerumisel selleks, et kogutud andmeid oleks koolituste paremaks planeerimiseks võimalik hiljem analüüsida.

Koolitusele pääsemine 

Et koolitusel osalejate arv on piiratud, ei pruugi registreerumine veel garanteerida koolitusele pääsemist. Kui soovijaid on rohkem kui kohti, tehakse soovijate seast valik, pidades silmas koolituse eesmärki ning inimese vastavust koolituse nõuetele.

Korraldaja võib osalejatelt nõuda motivatsioonikirja või muid dokumente, mis aitavad aru saada koolitussoovi motiividest. Koolitusele pääsemisest antakse registreerunule teada vähemalt nädal enne koolitust. Kui keegi registreerunutest loobub, pakutakse osalemisvõimalust ootejärjekorras olija(te)le. 

Koolituste hind 

Üldjuhul on koolitusel osalemine tasuta. Tasuliste koolituste puhul teavitatakse sellest registreerumisel ning osalejatele väljastatakse arve. Juhul, kui siiski selgub, et koolitusel pole võimalik osaleda ning sellest teatatakse organiseerijale vähemalt nädal ette, makstakse osalemistasu tagasi.

Kuigi TAI pakutavad kolitused on tasuta, kaasnevad sellega organiseerijale siiski märkimisväärsed kulutused, olgu selleks koolitajatasud, ruumide rent või toitlustamine. Praktiline kogemus on näidanud, et meie koolitustele on peaaegu alati rohkem soovijaid, kui koolitusele mahub. Kui keegi registreerunutest jätab ette teatamata ja mõjuva põhjuseta tulemata või lahkub kokku leppimata enne koolituse lõppu, võtab ta sellega võimaluse ära kelleltki ootejärjekorras. Seetõttu ei pruugi me seda inimest tulevikus koolitusele valida. Vajadusel võib ürituse organiseerija teavitada puudumisest ka puuduja tööandjat.

Koolituse edukaks läbimiseks on nõutav reaalne osalus kontaktõppes vähemalt 85% ulatuses.

Kui tekib olulkord, et tähtajaks siiski ei ole registreerunud piisavalt huvilisi, lükatakse koolitus edasi või jäetakse ära.

Tõendi/tunnistuse väljastamine 

Koolitusel annab iga osaleja allkirja registreerimislehele, kuhu kogutakse ka osalejate nimed, töökohad ning e-posti aadressid. See allkirjastatud registreerumisleht on tõendi või tunnistuse väljastamise aluseks. Koolituse läbinu saab tõendi või tunnistuse, mis registreeritakse Tervise Arengu Instituudi dokumendihaldussüsteemis.

Tõend tõendab ennekõike kohal viibimist ehk osalemist ja väljastatakse juhul kui koolituse käigus õpiväljundite saavutamist ei hinnata või kui osaleja ei täitnud kõiki õppekava lõpetamise nõudeid.

Tunnistus väljastatakse juhul kui koolitusel hinnati õpiväljundite saavutamist ning osaleja saavutas kõik nõutud õpiväljundid. Üldjuhul eeldame oma koolitustel alati täies mahus osalemist.

Iga koolituse lõpus kogub koolituse korraldaja osalejatelt kirjalikku tagasisidet, mille kokkuvõtte saab anonüümsel kujul ka koolitaja. Teie tagasiside on meile väga oluline, kuna selle abil saate mõjutada meie koolitusi ja neid paremaks muuta, seega palume leida tagasisideks aeg!

Õppematerjalid 

Koolituste ja sündmuste kalendri arhiivist leiad koolitusega seotud õppematerjalid (kui need on koolitaja nõusolekul avalikustatud) ning erinevatel sündmustel tehtud ettekanded.

Juhendmaterjalid on saadaval trükiste ja infomaterjalide andmebaasis.

Tagasiside, küsimused ja ettepanekud õppekavade kohta on oodatud aadressil koolitus@tai.ee