Tegevused

Tagasi

02. MÄRTS 2020

Lastekaitsetöötajate koolitused

Alates 2016. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut täienduskoolitusi lastekaitsetöötajatele. 

Koolitus toetab lastekaitsetöötajate kompetentsust lastekaitseseaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmisel lapse heaolu ja arengu, õiguste ning huvide tagamiseks.

Koolituste sihtgrupp on kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ning lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.

Koolituskava 

Koolituste kava koostamiseks viisime 2014.–2015. a läbi koolitusvajaduse analüüsi, mille käigus küsitlesime lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid. Küsitlusele eelnes lastekaitsetöö jaoks vajalike koolitusteemade kaardistus.

Selle tulemusi tutvustasime valdkonna ekspertidest moodustatud koolitusnõukogus, kelle osalusel on valminud õppekava. Koolitusnõukogu koosolekutel osalesid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetool, Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsus, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit.

Õppekava on võimalik läbida mitme aasta jooksul ning see jaguneb põhi- ja täiendavateks koolitusteks.

Põhikoolitus koosneb neljast moodulist:

 • ennetus ja kogukonnatöö
 • lastekaitsetöö õiguslikud alused
 • lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus
 • töö lapse ja perega

Täiendavad koolitused on kasvanud välja põhikoolituse kava aruteludest. Need toimuvad teemadel, mida on vaja pikemalt käsitleda kui põhikoolitusel võimalik.

Koolituse tunnistusega lõpetamiseks on vaja osaleda vähemalt 85% iga mooduli auditoorses töös ja teha ülesanded (sh. kodused tööd), millega hinnatakse õppimist. Kui osaleda ainult auditoorses töös, väljastatakse selle kohta tõend. Põhikoolituse moodulite järel väljastatakse osaluse tõendid, tunnistus väljastatakse kõigi moodulite järel. 

Igal aastal tuleb välja selle konkreetse aasta koolituskava. Kordame mõne aja tagant ka varem toimunud koolitusi, kui on vajadus selle järele.

Kava 2020. aastal

Põhikoolituse moodulid:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" kevadel toimub üks grupp Tartus ja üks grupp Jõhvis.
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" kevadel toimub kaks gruppi Tallinnas ja sügisel üks grupp Tartus.
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" kevadel toimub üks grupp Pärnus.
 • "Töö lapse ja perega" kevadel toimub üks grupp Jõhvis ja sügisel üks grupp Tartus.

Täiendavad koolitused kevadel:

 • "Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda“ (Tartus)
 • „Räägime lastest“ (tõenduspõhise vestlustehnika treening,Tallinnas)
  Täiendavaid koolitusi plaanime sügisel lisaks teha, plaanis on pilootkoolitused uutel teemadel.

Registreerumise info ja täpsemad kavad leiad Tervise Arengu Instituudi kodulehe sündmuste rubriigist, samuti Terviseinfo portaalis. Infot edastame ka e-postiga.
Koolitusi korraldame üle Eesti. Täpsed toimumiskohad leiab registreerumisinfo juurest.

Jätkub ka koostöö Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga koolituste korraldamise osas. Info lastekaitsetöötajatele edastab ja grupid komplekteerib linn.

Koolitustel osalemine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus saada tasuta tööalast täiendusõpet.

Sügispoolaastal korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit ja TAI koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga lastekaitsetöötajatele suvekooli „Samal poolel – lapse poolel“. Suvekoolis on plaanis senistes õppevormides vähem esinenud praktilised töötoad. Fookuses on meediasuhtlus ning laste vaimse tervise teemad. Suvekooli idee tekkis eelmisel aastal lastekaitsetöötajate täienduskoolituste kohta Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö põhjal. Üks soovitus, mida töö andis, oli rohkem reflekteerimise võimalust osalejatele koolitusel, mida püüame suvekooliga tagada. Täpsema info suvekooli kohta saadame aprillis-mais.

Aastatel 2015–2019

Lastekaitsetöötajate põhikoolituse moodulitest toimus üle Eesti:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" (11)
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" (13)
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" (13)
 • „Töö lapse ja perega“ (11)

Täiendavatest koolitustest toimus:

 • "Motiveeriv intervjueerimine: algtase" (8)
 • "Huvikaitse kogukonna laste heaks" (5)
 • "Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine" (7)
 • „Töö uimasteid tarvitava vanemaga“ (5)
 • „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda“ (2)

Vähemalt ühel koolitusel või moodulil oli 2015.-2018. a. osalenud kokku 400 kohaliku omavalitsuse ning 45 maavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajat, sh lastekaitse ülesandeid täitvat sotsiaaltöötajat. Kokku oli täienduskoolituste programmis lastekaitsetöötajad osalenud 809 korral (sisaldab korduvaid osalusi).

Aastal 2019 osales koolitustel kokku 166 kohaliku omavalitsuse ja 12 Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajat. Kokku oli lastekaitsetöötajate osalemisi 273 (sisaldab korduvaid osalusi). Lisaks on koolitusel osalenud sotsiaalnõunikke, sotsiaalosakonna juhatajaid ja vabade kohtade olemasolul muid lastekaitsetöötaja koostööpartnereid, sh asendushoolduse spetsialistid, politsei, sotsiaalpedagoogid jt.

Alates 2018. aastas on koolitustel osalejate rahulolu küsitud uut moodi kasutades 4-palli skaalalist hindamist kümne kriteeriumi alusel. Kriteeriumid on: koolituse vastavus osaleja ootustele, õpitu töös kasutatavus, koolituse soovitamine kolleegidele, õpikeskkond, osaleja kaasatus koolitusel toimuvasse, tegevused ja harjutused koolitusel, teemade edastamise selgus koolitaja poolt, koolituse sisu vastavus lastekaitsetööle ja materjalide kasutatavus töös. Keskmine rahulolu kõigi koolituste peale kokku oli 2018. a. 3,79 ja 2019. aastal 3,76 punkti.

Lisalugemine

Lisainfo

Liana Rumvolt
koolitusspetsialist
liana.rumvolt@tai.ee
659 3928

Riina Põder
koolitusspetsialist
riina.poder@tai.ee
659 3929