Tegevused

Tagasi

26. JUULI 2018

Õppekavade loomine

Tervise Arengu Instituudi eesmärk on, et meie koolitused vastaksid võimalikult hästi tegelikele vajadustele. Selleks viib koolituskeskus läbi põhjalikke koolitusvajaduse analüüse. Nende käigus uuritakse koolitusvajaduse kohta nii ekspertidelt kui ka tulevastelt koolitusel osalejatelt endilt.

Samuti lähtutakse koolituste korraldamisel ka riiklikest arengukavadest ning teistest valdkondlikest arengudokumentidest, mis kirjeldavad oodatavat muutust spetsialistide tööpraktikates. Õppekavade koostamisel kasutatakse valdkondlikke pädevusraamistikke ja kutsestandardeid, kus kajastatakse professionaalseks tööks vajalike spetsialistide teadmisi ja oskusi.

Vajadusel kutsutakse õppekava koostamisel kokku nõuandev eksperttöörühm või koolitusnõukogu. Väga kitsa suunitlusega õppekavade puhul ostame vajadusel koolituskava koostamise sisse. 

Koolituskeskuse pakutavad koolitused võib jagada kaheks suureks rühmaks: tervisevaldkonna koolitused ja sotsiaalvaldkonna koolitused.

Tervisevaldkonna koolitused

Lisaks riigieelarvele rahastatakse arengukavadega seotud koolitusi Eesti Haigekassa eelarvest. 

Sotsiaalvaldkonna koolitused

  • Mitmesugustest sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevad koolitused, sh:
  • lastekaitsetöötajate täienduskoolitused, mis on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord".
  • Lühiajalised või ühekordsed täiendkoolitused, sh sihtrühma koolitusootustest lähtuvad koolitused.

Lisaks riigieelarvele rahastatakse sotsiaalvaldkonna koolituste läbiviimist TATi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames. 

Enamik koolituskeskuse poolt korraldatavatest koolitustest on osalejatele tasuta. Tasulisi koolitusi pakub koolituskeskus erandjuhtudel, kui koolituse tarvis pole riigieelarves raha ette nähtud.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (45 minutit).

Kui erandina ei ole kokku lepitud teisiti, jäävad õppekavade autoriõigused Tervise Arengu Instituudile.

Õppekava avaldatakse tai.ee ning terviseinfo.ee veebilehel. Õppekava ei avaldata veebilehtedel juhul, kui koolitus on mõeldud eritellimusel kindla grupi koolitamiseks ja sinna vabalt registreeruda ei saa.