Skip to content
Koolitus
23. märts - 12. mai 2021

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

Asukoht
Paik

Koolitus viiakse läbi Moodle´i keskkonnas

Sihtrühm
Koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste keha-, tunde ja turvalisuseõpetusest toetades sellega koolieelses eas laste eakohast seksuaalset arengut ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

 • teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel ning suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
 • teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
 • teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
 • oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega, luues seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
 • oskab lipusüsteemi metoodikat kasutades hinnata laste seksuaalkäitumist (loomulik, sobimatu ja lubamatu) ja sellele reageerida
Õppe kogumaht

Kokku 20 akadeemilist tundi. Sellest 12 tundi on kontaktõpe veebis ja 8 tundi iseseisev töö.

Kava
30.03 ja 10.05.2021 toimuvate kontaktõppe päevade kava:
08.45-09.00 veebiseminarile sisenemine
09.00-10.30 veebiseminar
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 veebiseminar
12.15-13.00  lõuna
13.00-14.30 veebiseminar

Teemad
 • Lapse seksuaalne areng
 • Mille poolest erineb laste seksuaalsus täiskasvanute omast
 • Seksuaalkasvatuse eesmärgid ja olulisus koolieelses eas
 • Euroopa seksuaalhariduse standardite tutvustamine
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted ning toetava ja austava reageerimisviisi valimine
 • Toetavate materjalide (õpetajaraamat, vanematele suunatud materjalid jm) tutvustamine
 • Õpetajaraamatu erinevad teemad (Minu keha; Tunded ja suhted; Enesekehtestamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega
 • Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel
Koolitajad
Õnne Liv Valberg, Tiivi Pihla
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Tõendi väljastamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 85% veebiseminaridel, lahendada iseseisvad ülesanded ning rakendada metoodilist juhendmaterjali.