Instituut

Tagasi

16. MÄRTS 2018

Eetikakomitee töö põhimõtted ja töökord

Eetikakomitee lähtub oma tegevuses:

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee põhimäärus (uuendatud 18. mai 2017). 

Koosseis

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee koosseisu kuulub 11 liiget (alates 11. september 2017). 

Eetikakomitee liikmed valitakse meditsiiniliste erialade esindatuse järgi Tallinna asutustest, kaasates ka mittemeditsiinilise ettevalmistusega isikuid (jurist, filoloog, teoloog jms).

Töökord

Eetikakomitee töövormiks on koosolekud, mis toimuvad kord kuus, v.a juulis.

Koosoleku toimumise kohaks on Tervise Arengu Instituut. Koosolekud on üldjuhul kinnised.

Komitee tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Komitee jooksvat asjaajamist, dokumentide registreerimist, esialgset ülevaatamist ja materjalide koosolekuks ettevalmistamist korraldab sekretär.

Otsustamine

Eetikakomitee väljastab otsuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

Kui uuringu kohta on vaja täiendavaid selgitusi või tehakse eetikakomitee koosolekul parandusettepanekuid, siis nende menetlemise tähtajad lepitakse kokku igal juhtumil eraldi.

Otsused võetakse üldjuhul vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, pannakse küsimus hääletusele. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole kohalviibinud komitee liikmetest.

Uuring loetakse ebaeetiliseks, kui selle

  • eesmärk ei ole teaduslikult põhjendatud
  • läbiviimine koormab asjatult uuritavat inimest või inimeste rühma ja/või
  • kavandamisel on esinenud vigu, mis võivad ohustada uuritava tervist, heaolu ja privaatsust.