Instituut

Tagasi

05. AUGUST 2019

Eetikakomitee

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee lõpetas tegevuse. Kõik Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee pooleliolevad menetlused võttis üle 1. augustist 2019 tööd alustanud Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetika komitee (TAIEK).

TAIEK hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ning käitumis- ja sotsiaalteaduste alaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitsealaseid aspekte.

Komitee põhimäärus ja koosseis kinnitatakse augustis.

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid hiljemalt 15 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut.

Dokumentide esitamise tähtaeg Koosoleku toimumine
04.09.2019 19.09.2019
02.10.2019 17.10.2019
30.10.2019 14.11.2019
27.11.2019 12.12.2019

NB! 15.01.2019 jõustus uus isikuandmete kaitse seadus, mis muutis teadusuuringute läbiviimise korda. Juhul, kui uuringu läbiviimiseks kogutakse eriliigilisi isikuandmeid ja selleks ei ole võimalik võtta andmesubjekti nõusolekut, siis annab loa uuringu läbiviimiseks Eetikakomitee (IKS § 6). Eetikakomiteele avalduse esitamise vorm on hetkel uuendamisel. Juhul, kui Teie uuring vajab ka andmekaitsealast hinnangut, palun pöörduge enne avalduse esitamist komitee sekretäri või esimehe poole.

NB! Alates 17.01.2019 koosolekust väljastatakse komitee kooskõlastused digitaalselt allkirjastatuna (v.a ravimi kliinilised uuringud) ja saadetakse vastutavale uurijale taotluses märgitud e-posti aadressile. Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Dokumentide esitamine 

Dokumente on võimalik esitada:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619)
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee)

Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD-plaadil. Palume kontrollida, et saadetud failid avanevad (DOC-, PDF-, ZIP-vormingus). 

Eetikakomitee väljastab otsuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

Enne taotluse esitamist komiteele palume tutvuda dokumentide esitamise nõuetega.

Kõik taotluse- ja jätkudokumendid tuleb esitada nõuetekohaselt ja määratud tähtajaks. Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentide esitamisel võib nende menetlemine lükkuda edasi järgmisele koosolekule.

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 100 eurot.

Vaata ka juhist: "Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-posti teel kas eesti või inglise keeles.